Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-lainsäädännön jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-lainsäädännön jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 259 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 258–260 ARTIKLOJEN TARKOITUS

Niissä vahvistetaan oikeudelliset menettelyt, joita on noudatettava, jos Euroopan komissio tai EU-maan hallitus katsoo, ettei tietty EU-maa noudata sille perussopimusten mukaan kuuluvia velvollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi johtua
  • oikeudellisista tai hallinnollisista päätöksistä tai käytänteistä
  • aktiivisesta toiminnasta (EU:n lainsäädännön vastaisten toimenpiteiden hyväksymisestä tai tällaisten toimenpiteiden kumoamisesta kieltäytymisestä)
  • passiivisesta toiminnasta (EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa hidastelusta tai kyvyttömyydestä tiedottaa komissiolle edistymisestä).
 • Oikeudenkäyntimenettelyt
  • ovat yleensä komission aloittamia, mutta myös toinen EU-maa voi panna ne vireille
  • kohdistuvat EU-maahan, vaikka havaitut puutteet olisivat hallituksen, parlamentin, liittovaltion elinten tai alueellisten elinten vastuulla.
 • Komissio pyytää ensin asianomaista EU-maata vastaamaan syytteisiin, että se rikkoo EU-lainsäädäntöä. EU-maan vastauksen perusteella komissio antaa lausunnon, jossa se joko lopettaa asian käsittelyn tai vahvistaa muutokset, jotka maan on tehtävä. Menettelyn voi käynnistää myös toinen EU-maa saattamalla asian komission käsiteltäväksi.
 • Jos asianomainen maa ei noudata komission lausuntoa annetussa aikataulussa, komissio tai menettelyn mahdollisesti käynnistänyt toinen EU-maa voi saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 • Kun komissio haastaa EU-maan tuomioistuimeen kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamatta jättämisestä, se voi myös pyytää tuomioistuinta määräämään taloudellisia seuraamuksia.
 • Tuomioistuin voi määrätä EU-maan, jonka se katsoo rikkovan EU:n lainsäädäntöä, toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä.
 • Jos komissio katsoo, ettei maa noudata tuomioistuimen päätöstä, se voi saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi toisen kerran ja suositella sakon määrää, joka sen mukaan olisi suoritettava.
 • Jos tuomioistuin toteaa, että sen päätöstä ei vieläkään noudateta, se voi määrätä kiinteämääräisen hyvityksen ja/tai uhkasakon.

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 160–161)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 259 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 161)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 161)

Viimeisin päivitys: 12.07.2016

Top