Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin

Asetuksen tarkoituksena on määritellä periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n perustamissopimuksen 255 artiklassa tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Lisäksi sen tarkoituksena on luoda säännöt, jotka mahdollistavat tämän oikeuden käytön, sekä edistää asiakirjoihin tutustumisen hyviä hallintokäytäntöjä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 , annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoituksena on saattaa Euroopan unionin toimielinten asiakirjat helpommin kansalaisten tutustuttaviksi. Kansalaisilla on oikeus tutustua kaikentyyppisiin asiakirjoihin asetuksessa säädetyin edellytyksin ilmoitettujen poikkeusten rajoissa. Asetusta sovelletaan kaikkiin toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin, toisin sanoen toimielinten laatimiin tai niiden vastaanottamiin ja niiden hallussa oleviin asiakirjoihin kaikilta Euroopan unionin (EU) toiminnan aloilta.

Oikeus koskee kaikkia unionin kansalaisia, kaikkia jäsenvaltioissa asuvia luonnollisia henkilöitä sekä kaikkia oikeushenkilöitä, joiden kotipaikka on jossain EU-maassa.

Poikkeukset ja kolmansien oikeudet

Toimielimet eivät anna tutustuttavaksi asiakirjaa, johon sisältyvien tietojen ilmaiseminen heikentäisi:

 • yleistä turvallisuutta, puolustusta, kansainvälisiä suhteita ja EU:n tai EU-maan finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa koskevan yleisen edun suojaa,
 • yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa, erityisesti EU:n lainsäädännön mukaista henkilötietojen suojaa,
 • henkilöiden taloudellisten etujen suojaa,
 • tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaa,
 • tarkastusten, tutkimusten ja tilintarkastustoimien tarkoituksen suojaa.

Toimielimet voivat kieltäytyä julkistamasta tiettyä asiakirjaa, jos ylivoimainen yleinen etu niin edellyttää.

Toimielimen laatimaa sisäistä asiakirjaa ei anneta tutustuttavaksi, jos siihen sisältyvien tietojen ilmaiseminen saattaa vahingoittaa vakavasti kyseisen toimielimen päätöksentekomenettelyä, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä niiden ilmaisemista.

Jos kyse on kolmannen laatimasta asiakirjasta, toimielin kuulee tätä arvioidakseen, onko poikkeus mahdollinen.

EU-maiden hallussa olevat asiakirjat

Kun EU-maa vastaanottaa hakemuksen, joka koskee sen hallussa olevaa toimielimen laatimaa asiakirjaa, sen on kuultava asianomaista toimielintä varmistaakseen, että tietojen luovuttaminen on tämän asetuksen tavoitteiden mukaista. Maa voi myös toimittaa hakemuksen edelleen kyseiselle toimielimelle.

Asiakirjoihin tutustumista koskevat pyynnöt, pyyntöjen käsittely ja asiakirjoihin tutustuminen

Hakemus saada tutustua asiakirjoihin on esitettävä jollakin EU:n virallisella kielellä kirjallisesti (myös sähköiset hakemukset hyväksytään). Hakemusta ei tarvitse perustella.

Asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset käsitellään nopeasti. Hakemuksen saapumisesta lähetetään hakijalle vastaanottoilmoitus. Toimielin antaa hakemukseen myönteisen tai kielteisen vastauksen viidentoista työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta.

Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, hakija voi viidentoista päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää toimielintä tarkistamaan kantaansa.

Asiakirjoihin tutustutaan joko toimielinten tiloissa tai siten, että hakijalle toimitetaan asiakirjoista jäljennös.

Arkaluonteisten asiakirjojen käsittely

Arkaluonteisia asiakirjoja ovat toimielimiltä, niiden perustamilta virastoilta, EU-mailta, EU:n ulkopuolisilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä peräisin olevat asiakirjat, joiden turvaluokitus on TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET tai CONFIDENTIEL. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevia hakemuksia käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus tutustua niihin. Asiakirjat kirjataan rekisteriin tai luovutetaan vain sen viranomaisen suostumuksella, jolta ne ovat peräisin.

Rekisterit ja hallintokäytännöt

Helpottaakseen asiakirjoihin tutustumista kukin toimielin pitää rekisteriä, joka on käytettävissä sähköisesti.

EU-maat toimivat yhteistyössä toimielinten kanssa kansalaisille tiedottamisessa. Toimielimet kehittävät hyviä hallintokäytäntöjä turvatakseen tällä asetuksella taatun tutustumisoikeuden käytön. Ne perustavat toimielinten välisen komitean, jonka tehtävänä on selvittää parhaita käytäntöjä, käsitellä mahdollisia ristiriitoja ja keskustella alan kehityksestä.

Julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Seuraavat asiakirjat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä:

 • komission ehdotukset,
 • Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 ja 252 artiklan nojalla hyväksytyt yhteiset kannat,
 • Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan nojalla tehdyt puitepäätökset, päätökset ja yleissopimukset,
 • EU-maiden välillä EY:n perustamissopimuksen 293 artiklan nojalla allekirjoitetut yleissopimukset,
 • EU:n tekemät tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti tehdyt kansainväliset sopimukset.

Kertomukset ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Kukin toimielin julkaisee vuosittain kertomuksen, jossa ilmoitetaan niiden tapausten määrä, joissa toimielin on kieltäytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi, kieltäytymisten perustelut sekä asiakirjarekisteriin kirjaamattomien arkaluonteisten asiakirjojen määrä.

Lisätietoja avoimuudesta on täällä.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1049/2001

3.12.2001

-

EUVL L 145, 31.5.2001.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi [KOM(2008) 229 lopullinen - Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Ehdotuksella pyritään tarkistamaan asetusta (EY) N:o 1049/2001 ottaen huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys toimielinten tekstien yleisestä saannista (A6-0052/2006 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, ja julkinen kuulemismenettely asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (SEC(2008) 29/2) tarkistamisesta.

Ehdotuksessa esitetään seuraavia seikkoja koskevien artiklojen tarkistamista:

 • asetuksen tarkoitus, joka on taata yleisön oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin,
 • asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut, jotka voivat olla luonnollisia tai oikeushenkilöitä kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta,
 • asetuksen soveltamisala, johon muiden tahojen kuin toimielinten tuomioistuimille toimittamat asiakirjat eivät kuulu. Soveltamisalaan eivät myöskään kuulu tutkimusasiakirjat niin kauan kuin tutkintaa ei ole päätetty tai asiaa koskevaa päätöstä vastaan ei voida nostaa kumoamiskannetta,
 • asiakirjanmääritelmä, jonka mukaan asiakirja on olemassa, kun se on toimitettu vastaanottajilleen, sitä on kierrätetty toimielimessä tai se on muuten rekisteröity. Asiakirjan käsitteeseen pitäisi sisällyttää myös sähköisissä järjestelmissä olevat tiedot, jos ne voidaan saada järjestelmästä luettavassa muodossa,
 • asetuksen poikkeukset, jotka liittyvät ympäristönsuojelua, tuomioistuinkäsittelyä sekä välimies- ja riitojenratkaisumenettelyjä koskeviin asiakirjoihin ja joilla pyritään suojaamaan henkilöstön tai sopimuspuolien valintamenettelyt. Virkamiesten ja eturyhmien edustajien henkilötietojen julkistamista muun kuin ammatillisen toiminnan yhteydessä säännellään henkilötietojen käsittelystä annetussa EY:n asetuksessa (asetus (EY) N:o 45/2001),
 • kolmansien kuulemiset, joita koskevien tarkistuksien mukaan on kuultava sen EU-maan viranomaisia, josta asiakirja on peräisin, paitsi jos asiakirja on osa menettelyjä, joissa annetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä tai muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä,
 • hakemukset saada tutustua asiakirjoihin, jolloin otetaan huomioon sen hakemuksen täsmällisyys, jolla pyydetään lupaa tutustua asiakirjaan ja jolla tunnistetaan asiakirja. Uudistettujen hakemuksien käsittelyaikaa jatketaan 15:stä 30 työpäivään. Jos toimielin kieltäytyy antamasta asiakirjaa osittain tutustuttavaksi, hakija voi nostaa kanteen toimielintä vastaan tuomioistuimessa ja/tai kannella oikeusasiamiehelle,
 • EY:n tai kansallisessa lainsäädännössä säädetyt tietojen saatavuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, kuten palkkion maksamista koskevat säännöt, eivät vaikuta asiakirjaan tutustumiseen hakemuksen esittämisen seurauksena,
 • asiakirjojen aktiivinen levittäminen tavoitteena asettaa suoraan saataville asiakirjat, jotka ovat osa menettelyjä, joissa annetaan lainsäätämisjärjestyksessä tai muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä. Kukin toimielin määrittelee muut luokat, joihin kuuluvat asiakirjat ovat suoraan yleisön saatavilla.

Kertomukset

Komission kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2011 [COM(2012) 429 final - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Vuonna 211 komissiolle tehtiin lähes 6 500 tutustumispyyntöä eli yhtä paljon kuin vuonna 2010. Komissio käsitteli eniten tutustumispyyntöjä kaikista EU:n toimielimistä ja elimistä. Tietopyyntöjen määrän vakiintuminen on kenties osoitus siitä, että oikeus tutustua asiakirjoihin on nykyään hyvin tiedossa EU-kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja talouden toimijoiden keskuudessa. Asiakirjoihin tutustumista koskevien pyyntöjen tarve kuitenkin vähenee, koska komissio lisää asteittain asiakirjojen ja muiden tietojen ennakoivampaa julkistamista julkisissa rekistereissä ja verkkosivustoissa.

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto vastaanotti eniten alkuperäisiä hakemuksia (7,8 %). Seuraavaksi eniten niitä vastaanottivat kilpailun pääosasto (7 %) ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto (6,96 %). Akateemisten alojen edustajat muodostivat aktiivisimman hakijaryhmän, jonka osuus alkuperäisistä hakemuksista oli 25,7 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat hakijaryhmät olivat asianajotoimistot ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Komission kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2012 [COM(2013) 515 final - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Vuonna 2012 asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten lukumäärä (6014) väheni kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Akateemisten alojen edustajat muodostivat jälleen aktiivisimman hakijaryhmän, jonka osuus alkuperäisistä hakemuksista oli 22,7 prosenttia. Edellisvuosien tapaan seuraavaksi suurimmat hakijaryhmät olivat asianajotoimistot, joiden osuus oli 13,6 prosenttia, ja kansalaisyhteiskunnan edustajat (kansalaisjärjestöt ja eturyhmät), joiden osuus oli 10,3 prosenttia kaikista hakemuksista.

Eniten alkuperäisiä hakemuksia vastaanottivat komission pääsihteeristö ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto. Lähes yhtä paljon alkuperäisiä hakemuksia vastaanottivat kilpailun pääosasto ja ympäristöasioiden pääosasto.

Viimeisin päivitys 12.03.2014

Top