Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien yksiköiden pääsy SIS II -järjestelmään

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien yksiköiden pääsy SIS II -järjestelmään

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1986/2006 ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien EU-maiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II)

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä annetaan ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaaville Euroopan unionin (EU) maiden yksiköille lupa käyttää toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II).
 • Tarkoituksena on ainoastaan varmistaa, ettei rekisteröitäväksi esitetty ajoneuvo ole varastettu ja/tai ettei sitä etsitä käytettäväksi todisteena rikosasiassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa annetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaaville yksiköille oikeus käyttää SIS II -järjestelmässä olevia tietoja, jotka koskevat
  • moottoriajoneuvoja, joiden sylinteritilavuus on yli 50 cm3 (kuutiosenttimetriä);
  • perävaunuja, joiden kuormittamaton massa on yli 750 kg, sekä asuntovaunuja;
  • ajoneuvojen rekisteröintitodistuksia ja ajoneuvojen rekisterikilpiä, jotka on varastettu, kavallettu tai jotka ovat muutoin kadonneet tai jotka on mitätöity.
 • Ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat yksiköt, jotka eivät ole julkisia yksiköitä, saavat käyttää SIS II -järjestelmässä olevia tietoja vain SIS II -päätöksessä (eli neuvoston päätöksessä 2007/533/YOS) mainittujen viranomaisten välityksellä. Tällaisia viranomaisia ovat muun muassa rajavalvonta-, poliisi- ja tulliviranomaiset.
 • SIS II -päätöksessä säädetään toimista, joihin on ryhdyttävä, jos SIS II -järjestelmän tiedot osoittavat, että ajoneuvo on varastettu tai sitä etsitään käytettäväksi todisteena rikosasiassa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 17. tammikuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

EU-maiden on autettava toisiaan ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja tarkistaakseen, onko ajoneuvo laillinen siinä maassa, jossa se on aiemmin rekisteröity.

Asetuksella (EY) N:o 1987/2006 ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä tehdyllä päätöksellä 2007/533/YOS (SIS II -asetus ja -päätös), korvattiin yhtä artiklaa lukuun ottamatta Schengenin sopimuksen soveltamisesta 14. kesäkuuta 1985 tehty yleissopimus. Kyseinen artikla koskee EU-maiden viranomaisten ja ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään. Tämä kolmas säädös täydentää SIS II -järjestelmää koskevaa säädöskehystä, ja sillä varmistetaan, että ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat EU-maiden yksiköt voivat käyttää SIS II -järjestelmää, kun se otetaan käyttöön.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1–3)

Asetukseen (EY) N:o 1986/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 16.08.2016

Top