Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) – entinen ensimmäisen pilarin asetus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) – entinen ensimmäisen pilarin asetus

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tarjoamat entistä paremmat toiminnot korvaavat nykyisen järjestelmän. SIS II:ta testataan parhaillaan perusteellisesti tiiviissä yhteistyössä Schengen‑alueeseen kuuluvien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kanssa.

SIS II ‑asetuksessa säädetään SIS II:n teknisistä näkökohdista ja toiminnasta, maahantulo- tai oleskelukieltoon määrätyistä kolmannen maan kansalaisista tehtävien kuulutusten edellytyksistä, kuulutuksilla annettavien tietojen käsittelystä sekä tietojen käyttöoikeuteen ja tietosuojaan sovellettavista ehdoista. Asetus on SIS II:n oikeusperusta asioissa, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan (entinen ensimmäinen pilari).

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä.

TIIVISTELMÄ

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) tulee laajamittainen tietojärjestelmä, joka sisältää henkilöistä ja esineistä tehtyjä kuulutuksia *. Järjestelmää käyttävät koko Schengen‑alueella rajavartijat, tullivirkailijat sekä viisumi- ja lainvalvontaviranomaiset korkean turvallisuustason varmistamiseksi. Uutta järjestelmää testataan parhaillaan perusteellisesti tiiviissä yhteistyössä Schengen‑alueeseen kuuluvien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden (jäljempänä jäsenvaltiot *)kanssa, ja sen tarjoamat entistä paremmat toiminnot korvaavat nykyisen järjestelmän.

SIS II ‑asetus on välttämätön oikeusperusta SIS II:lle asioissa, jotka koskevat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan (entinen ensimmäinen pilari) kuuluvia kuulutuksissa sovellettavia menettelyjä. Asetusta täydentää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston (entinen kolmas pilari) soveltamisalaan kuuluva menettelyjä koskeva päätös.

SIS II:n tekninen rakenne ja toimintatavat

SIS II muodostetaan seuraavista osista:

 • keskusjärjestelmä (Central SIS II)
 • kunkin jäsenvaltion kansallinen järjestelmä (N. SIS II) (Central SIS II:een yhdistettävät kansalliset tietojärjestelmät)
 • keskusjärjestelmän ja kansallisten järjestelmien välinen viestintäinfrastruktuuri, joka on SIS II ‑tiedoille ja lisätietojen toimittamisesta vastaavien elinten * (Sirene-toimistot) väliseen tietojenvaihtoon tarkoitettu suojattu virtuaaliverkko.

SIS II:n tietoja tallennetaan, päivitetään, poistetaan ja käytetään kansallisten järjestelmien välityksellä. Teknisistä valvonta- ja hallintotehtävistä huolehtiva keskusjärjestelmä sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa. Se tarjoaa tarvittavat palvelut SIS II:n tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi. Varakeskusjärjestelmä, jolla pystytään hoitamaan kaikki varsinaisen keskusjärjestelmän toiminnot, jos järjestelmään tulee vika, puolestaan sijaitsee Salzburgin lähellä Itävallassa. Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on huolehtia oman kansallisen järjestelmänsä perustamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta sekä sen yhdistämisestä keskusjärjestelmään. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, kansallinen SIS II ‑toimisto (N.SIS II –toimisto), jolla on päävastuu kansallisesta SIS II ‑hankkeesta. Tämä viranomainen on vastuussa kansallisen järjestelmän sujuvasta toiminnasta ja turvallisuudesta.

Kukin jäsenvaltio nimeää oman Sirene‑toimistonsa. SIS II ‑kuulutuksiin liittyvät lisätiedot vaihdetaan Sirene‑käsikirjan määräysten mukaisesti viestintäinfrastruktuuria käyttäen. Jäsenvaltiot säilyttävät Sirene‑toimistossa viitetiedot päätöksistä, joiden perusteella on tehty kuulutus.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kaikista vahingoista, joita henkilöille mahdollisesti aiheutuu kansallisten SIS II ‑järjestelmien käytöstä. Ne myös varmistavat, että SIS II:een tallennettujen tietojen mahdollisesta väärinkäytöstä tai tämän asetuksen vastaisesta lisätietojen vaihdosta määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

SIS II:n keskusjärjestelmän operatiiviseen hallinnointiin kuuluvat kaikki tehtävät SIS II:n keskusjärjestelmän pitämiseksi toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa tämän asetuksen mukaisesti.

Tietokantaa hallinnoiva viranomainen, joka rahoitetaan EU:n yleisestä talousarviosta, vastaa siirtymäkauden jälkeen SIS II:n keskusjärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista ja muutamista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä (valvonta, turvallisuus sekä jäsenvaltioiden ja järjestelmätoimittajan välisten suhteiden koordinointi). Kaikista muista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä vastaa komissio.

Komissio vastaa SIS II:n keskusjärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista siirtymäkautena, ennen kuin tietokantaa hallinnoiva viranomainen ottaa tehtävänsä vastaan. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti komissio voi antaa operatiivisen hallinnoinnin ja talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät kahden eri maan kansalliselle julkisen sektorin elimelle, jotka täyttävät SIS II ‑asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetyt erityisedellytykset.

Asetuksessa on annettu säännöksiä henkilötietojen riittävän suojan varmistamisesta. Komissio tukee yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa SIS II:n toiminnan aloittamista järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla yleisölle tiedotetaan järjestelmän tavoitteista, siihen tallennettavista tiedoista, sen käyttöoikeuden omaavista viranomaisista sekä yksilön oikeuksista.

Kolmansien maiden kansalaisia koskevat kuulutukset maahantulon tai maassa oleskelun epäämistä varten

SIS II:een sisällytetään ainoastaan sellaiset kunkin jäsenvaltion toimittamat tietoluokat, joita maahantulon tai oleskelun epäämistä koskevat kuulutukset edellyttävät. Kun järjestelmä on aloittanut toimintansa ja siihen on lisätty kuulutuksia, SIS II:een saa tallentaa kuulutetuista henkilöistä ainoastaan seuraavat tiedot: suku- ja etunimi (-nimet), nimi (nimet) syntymähetkellä, peitenimet, fyysiset erityistuntomerkit, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli, valokuvat, sormenjäljet, kansalaisuus (kansalaisuudet), merkintä siitä, onko henkilö aseistettu, väkivaltainen tai karannut, kuulutuksen syy, kuulutuksen antava viranomainen, viittaus päätökseen, jonka perusteella kuulutus on tehty, ja linkit muihin kuulutuksiin SIS II:ssa. Tietoihin sisällytetään myös maininta "osuman" löytymisen edellyttämistä toimenpiteistä (toisin sanoen jos toimivaltainen kansallinen viranomainen löytää SIS II:sta tarkastuksen kohteena ollutta kolmannen maan kansalaista koskevan kuulutuksen). Jos SIS II:sta osuman löytänyt jäsenvaltio ei voi toteuttaa pyydettyä toimenpidettä, se ilmoittaa siitä viipymättä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

Valokuvia ja sormenjälkiä käytetään sellaisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden varmentamiseen, joka on löydetty SIS II:een tehdyn aakkosnumeerisen haun tuloksena. Sormenjälkiä saa käyttää myös, jotta kolmannen maan kansalainen voidaan tunnistaa biometrisen tunnisteensa perusteella heti kun se on teknisesti mahdollista. Ennen kuin kyseinen toiminto otetaan käyttöön SIS II:ssa, komissio esittää kertomuksen tarvittavan tekniikan saatavuudesta ja käyttövalmiudesta.

Tiedot niistä kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty maahantulon tai oleskelun epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan järjestelmään sellaisen kansallisen kuulutuksen perusteella, joka perustuu tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten yksilöllisen arvioinnin perusteella tekemään päätökseen. Järjestelmään tehdään kuulutus, jos päätöksen perusteena on yleiseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuva uhka, jonka kolmannen maan kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella saattaa aiheuttaa. Kuulutus on mahdollista tehdä myös silloin, kun päätöksen perusteena on kyseiseen kansalaiseen sovellettava karkotustoimenpide.

SIS II:een sisältyvien tietojen käyttöoikeus ja tietojen käsittely

Rajatarkastuksista ja muista kyseisessä jäsenvaltiossa tehtävistä poliisi- ja tullitarkastuksista vastaavilla viranomaisilla on oikeus käyttää kuulutuksia. Myös kansallisille oikeusviranomaisille annetaan mahdollisuus käyttää järjestelmää tehtäviensä suorittamista varten. Kaikissa tapauksissa käyttäjät voivat saada käyttöönsä ainoastaan sellaisia tietoja, joita heidän tehtäviensä suorittaminen edellyttää.

Ennen kuulutuksen tekemistä jäsenvaltiot määrittävät, onko asia niin merkityksellinen, että on tehtävä kuulutus SIS II:ssa. Kuulutukset säilytetään järjestelmässä ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tallennettu. Kuulutuksen SIS II:een tehnyt jäsenvaltio tarkistaa kolmen vuoden kuluttua kuulutuksen tallentamisesta, onko kuulutuksen säilyttäminen vielä tarpeen.

Tietoja on mahdollista kopioida vain teknisiin tarkoituksiin. Tällainen kopiointi johtaa off‑line–tietokantoihin, ja kopioita saa säilyttää enintään 48 tuntia. Tietoja ei voida käyttää hallinnollisiin tarkoituksiin.

Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio vastaa siitä, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne on tallennettu SIS II:een laillisesti. Ainoastaan kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa muuttaa, täydentää, oikaista, päivittää tai poistaa tallentamiaan tietoja. Jos jokin muu kuin kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa todisteita, jotka antavat aihetta olettaa, että tallennetut tiedot ovat virheellisiä, se ilmoittaa tästä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian. Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio tarkistaa sille ilmoitetun asian ja tarvittaessa oikaisee tai poistaa tiedon viipymättä. Jos jäsenvaltiot eivät pääse asiasta yksimielisyyteen kahden kuukauden kuluessa, se jäsenvaltio, joka ei ole tehnyt kuulutusta, saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tämä toimii sovittelijana yhteistyössä asianomaisten kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa.

Jäsenvaltion on mahdollista linkittää SIS II:een tallentamiaan kuulutuksia toisiinsa. Näin pitäisi kuitenkin toimia ainoastaan silloin, kun siihen on selvä operatiivinen tarve.

SIS II:ssa käsiteltyjä tietoja ei siirretä kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä anneta niiden saataville.

Tietosuoja

Arkaluonteisten tietojen (henkilötiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiyhdistyksen jäsenyys, ja henkilön terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä koskevat tiedot) käsittely kielletään.

Jokaisella on oikeus pyynnöstä saada tutustua itseään koskeviin tietoihin (henkilötiedot *), jotka on tallennettu SIS II:een, ja oikeus saada asiavirheitä sisältävät henkilötiedot oikaistuiksi ja laittomasti tallennetut henkilötiedot poistetuiksi.

Tietoja ei saa antaa asianomaiselle henkilölle, mikäli tämä on välttämätöntä kuulutukseen liittyvän toimenpiteen suorittamisen tai muiden henkilöiden oikeuksien tai vapauksien suojaamisen kannalta. Henkilölle, joka käyttää oikeuttaan pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ilmoitetaan jatkotoimista viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona hän on pyynnön esittänyt.

Kenen tahansa on mahdollista saattaa toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen käsiteltäväksi vaatimus tutustua tietoihin, saada ne oikaistuiksi tai poistetuiksi tai saada tietoja tai korvausta itseään koskevan kuulutuksen osalta.

Jäsenvaltion nimeämät, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa direktiivissä 95/46/EY tarkoitettua toimivaltaa käyttävät viranomaiset valvovat itsenäisesti SIS II:ssa olevien henkilötietojen alueellaan tapahtuvan käsittelyn ja niiden alueeltaan toimittamisen lainmukaisuutta. Ne valvovat, että N. SIS II:n yhteydessä toteutettu tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi.

Euroopan tietosuojavaltuutettu tarkastaa, että tietokantaa hallinnoiva viranomainen käsittelee henkilötiedot tämän asetuksen mukaisesti ja että henkilötietojen käsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi. Tarkastuskertomus lähetetään Euroopan parlamentille, neuvostolle, tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille.

Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät aktiivisesti yhteistyötä. Ne vaihtavat tarpeellisia tietoja, auttavat toisiaan ja kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Loppusäännökset

Tässä käsiteltyä asetusta sovelletaan nykyiseen Schengenin tietojärjestelmään (SIS 1+) osallistuviin jäsenvaltioihin siitä päivämäärästä alkaen, jonka SIS 1+:aan osallistuvien jäsenvaltioiden hallituksia edustavat neuvoston jäsenet yksimielisesti vahvistavat sen jälkeen, kun kaikki SIS II:n edellyttämät tekniset valmistelut on saatu päätökseen keskushallinnon tasolla ja jäsenvaltioissa ja kun kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet on hyväksytty. Tarkemmat asiaa koskevat tiedot annetaan asetuksen 55 artiklassa ja siirtymistä SIS 1+ -järjestelmästä SIS II -järjestelmään ohjaavissa säädöksissä.

Komissio laatii yleisarvioinnin Central SIS II:n toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden kuluttua SIS II:n toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Se toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Keskeiset termit

 • Kuulutus: SIS II:een tallennetut tiedot, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa henkilön tietyn häntä koskevan toimenpiteen toteuttamiseksi.
 • Jäsenvaltiot: Schengen‑alueeseen kuuluvat EU:n jäsenvaltiot ja assosioituneet maat. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu käsillä olevan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin SIS II:n osatekijöihin.
 • Lisätiedot: tiedot, joita ei ole tallennettu SIS II:een mutta jotka liittyvät SIS II ‑kuulutuksiin ja joita vaihdetaan, jotta jäsenvaltiot voisivat neuvotella tai vaihtaa tietoja keskenään seuraavissa tilanteissa: kun tehdään kuulutus, osuman jälkeen tarvittaviin toimiin ryhtymiseksi, kun pyydettyä toimenpidettä ei voida suorittaa, kun on kyse SIS II -tietojen laadusta, kun on kyse kuulutusten yhteensopivuudesta ja tärkeysjärjestyksestä ja kun on kyse tiedonsaantioikeuden käyttämisestä.
 • Täydentävät tiedot: SIS II:een tallennetut ja SIS II -kuulutuksiin liittyvät tiedot, jotka on annettava välittömästi jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saataville, jos henkilöt, joista on tallennettu tietoja SIS II:een, löytyvät siinä tehdyillä hauilla.
 • Henkilötiedot: kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.
 • Henkilötietojen käsittely: kaikenlaiset sellaiset toiminnot tai toimintokokonaisuudet, jotka kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1987/2006

17.1.2007

-

EUVL L 381, 28.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/261/EU, tehty 4 päivänä toukokuuta 2010, SIS II:n keskusjärjestelmään ja viestintäinfrastruktuuriin liittyvästä turvasuunnitelmasta [EUVL L 112, 5.5.2010]. Tässä päätöksessä säädetään SIS II:n keskusjärjestelmän ja sen viestintäinfrastruktuurin turvaorganisaatiosta ja vahvistetaan molemmille turvasuunnitelma. Tarkoituksena on suojella niitä käytettävyyteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen kohdistuvilta uhkilta. Komissio vastaa viestintäinfrastruktuuria koskevien turvatoimien täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä SIS II:n keskusjärjestelmää koskevien turvatoimien täytäntöönpanosta ja seurannasta siirtymäkauden aikana. Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on laadittava oma SIS II:n keskusjärjestelmää koskeva turvasuunnitelmansa heti aloittaessaan toimintansa.

Komissio nimeää turvatoimien täytäntöönpanon valvontaa varten järjestelmän turvallisuusvastaavan. SIS II:n keskusjärjestelmälle ja viestintäinfrastruktuurille nimetään paikallinen turvallisuusvastaava. He vastaavat CS-SIS:n pääkeskuksen turvatoimien ja ‑menettelyjen täytäntöönpanosta ja seurannasta myös CS-SIS:n varakeskuksen viestintäinfrastruktuurin osalta.

Järjestelmän turvallisuusvastaava laatii yhteistyössä paikallisten turvallisuusvastaavien kanssa turvapolitiikan, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteet ja menettelyt SIS II:n keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin suojaamiseksi. Turvapolitiikan toimenpiteillä valvotaan muun muassa

 • tietojenkäsittelylaitteille pääsyä
 • tietoja tai muuta tärkeää omaisuutta sisältäviä erillisiä tallennusvälineitä
 • tietojen säilyttämistä
 • salasanoja
 • pääsyä SIS II:n laitteisiin ja ohjelmistoihin
 • viestintäinfrastruktuurissa siirrettäviä tietoja.

Turvapolitiikassa määrätään myös henkilöstöä koskevista turvatoimista ja määritellään niiden henkilöstön jäsenten tehtävät ja vastuualueet, joilla on oikeus käyttää SIS II:n keskusjärjestelmää.

Komission päätös 2008/333/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2008, Sirene-käsikirjan ja muiden toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisestä [EUVL L 123, 8.5.2008]. SIS II:n kuulutukset sisältävät etsittävän henkilön tai esineen tunnistamisen kannalta ehdottoman välttämättömät tiedot. Jos tulevat loppukäyttäjät (kansalliset toimivaltaiset viranomaiset) joutuvat toteuttamaan kuulutusta koskevaan osumaan liittyviä toimenpiteitä, ne pyytävät kyseisestä kuulutuksesta lisätietoja (näitä tietoja ei tallenneta SIS II:een, mutta ne liittyvät SIS II ‑kuulutuksiin).

Kaikkiin Schengen-maihin on perustettu kansalliset Sirene‑toimistot (Supplementary Information Request at the National Entries), jotka avustavat lisätietojen hankkimisessa SIS-järjestelmään toimimalla kuulutuksen tehneen jäsenvaltion ja osuman löytävän jäsenvaltion yhteyspisteenä. Samoja toimistoja käytetään myös SIS II:ssa.

Sirene‑käsikirja on ohjeisto, jossa määrätään lisätietojen vaihtoa koskevat yleiset ja tapauskohtaiset menettelyt, joita toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava seuraavien kuulutusluokkien osalta:

 • maahantulon tai oleskelun epäämistä koskevat kuulutukset (ensimmäinen pilari)
 • kuulutukset kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten (tämä ja seuraavat ryhmät kuuluvat kolmannen pilarin soveltamisalaan)
 • kuulutukset kadonneista henkilöistä
 • kuulutukset oikeudellista menettelyä varten
 • kuulutukset salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten
 • kuulutukset esineistä takavarikointia tai todisteena käyttämistä varten.

Tarkoituksena on varmistaa jäsenvaltioiden keskinäinen tietojenvaihto etenkin kuulutuksen syöttämisen, kuulutukseen liittyvien toimenpiteiden ja päällekkäisten kuulutusten käsittelyn yhteydessä sekä kun on kyse SIS II -tietojen laadusta tai tietojen tarkastusoikeuden käyttämisestä.

Täytäntöönpanotoimenpiteet kattavat sellaiset SIS II:n osatekijät, joita SIS II ‑säädökset eivät kata tyhjentävästi niiden teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja säännöllisen päivitystarpeen vuoksi.

Muiden SIS II:een liittyvien säädösten tavoin Sirene-käsikirjasta ja täytäntöönpanotoimenpiteistä on annettu kaksi säädöstä (komission päätöstä): yksi ensimmäistä pilaria (päätöksen 2008/333/YOS liite) ja toinen kolmatta pilaria (päätöksen 2008/334/YOS liite) varten. Molempien päätösten liitteet ovat yhtäpitävät.

See also

 • Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) liittyvät asiakirjat (EN) Euroopan komission sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla
 • Sanaston kohdassa "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue" annetaan tietoa joulukuussa 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomista muutoksista

Viimeisin päivitys 13.07.2010

Top