Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainväliset sopimukset: EU:n hyväksymismenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainväliset sopimukset: EU:n hyväksymismenettelyt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

SEUT 218 artikla – EU:n kansainvälisten sopimusten hyväksymismenettelyt

TIIVISTELMÄ

ARTIKLAN TARKOITUS

  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklassa vahvistetaan EU:n toimielinten menettelyt ja toimivaltuudet, jotka koskevat sopimuksista neuvottelua ja sopimusten tekemistä EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Artiklassa määrätään neuvoston, Euroopan komission tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tuomioistuimen valtuudet menettelyissä.

Neuvostolla on yleiset valtuudet aloittaa neuvottelut, vahvistaa neuvotteluohjeet sekä allekirjoittaa ja tehdä sopimukset.

Komissio (tai yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) esittää neuvostolle suosituksia sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta.

Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi tehdä tietyntyyppisiä sopimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • assosiaatiosopimukset;
  • sopimus unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen (ECHR);
  • sopimukset, joilla on huomattavia vaikutuksia unionin talousarvioon;
  • sopimukset, joissa luodaan erityiset institutionaaliset rakenteet (esim. kun sopimuksilla perustetaan sekakomitea, jolla on päätösvaltaa);
  • sopimukset aloilla, joilla sovelletaan joko tavallista lainsäätämisjärjestystä tai erityistä lainsäätämisjärjestystä, kun edellytetään Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Kaikissa muun tyyppisissä sopimuksissa on kuultavaEuroopan parlamenttia.

Tuomioistuin voi antaa jäsenmaan, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä lausunnon siitä, onko suunniteltu sopimus sopusoinnussa EU:n perussopimusten kanssa.

Neuvosto tekee ratkaisunsa jäsentensä määräenemmistöllä lukuun ottamatta aloja, joilla tavallisesti edellytetään yksimielisyyttä. Yksimielisyyttä edellytetään esimerkiksi sopimuksissa, jotka koskevat EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

MISTÄ ALKAEN ARTIKLAA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 1958 alkaen.

SÄÄDÖS

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, viides osa – Unionin ulkoinen toiminta, V osasto – Kansainväliset sopimukset, 218 artikla (aiempi EY-sopimuksen 300 artikla)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016

Top