Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n viisumitietojärjestelmään (VIS) pääsyä koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n viisumitietojärjestelmään (VIS) pääsyä koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2008/633/YOS: EU-maiden viranomaisten ja Europolin pääsy viisumitietojärjestelmään (VIS)

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Viisumitietojärjestelmä (VIS) on työkalu, joka tukee EU:n yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa. Se mahdollistaa viisumitietojen vaihdon Schengen-maiden välillä. Se muodostuu keskitetystä tietojärjestelmästä ja tiedonsiirtoinfrastruktuurista, joka yhdistää kyseisen keskusjärjestelmän kansallisiin järjestelmiin.

Päätöksen perusteella viisumitietojärjestelmää voidaan käyttää terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumisessa, havaitsemisessa ja tutkimisessa.

Se mahdollistaa Schengen-alueen maiden nimeämien lainvalvontaviranomaisten (kuten terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnasta vastaavien viranomaisten) ja Europolin pääsyn viisumitietojärjestelmään.

Nimettyjen kansallisten viranomaisten on noudatettava viisumitietojärjestelmään pääsyä koskevaa menettelyä, kun kaikki järjestelmään pääsyn edellytykset ovat täyttyneet.

Päätöksessä määritellään myös säännöt, joilla suojataan viisuminhaltijoiden henkilötietoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Viisumitietojärjestelmä yhdistää EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevat konsulaatit ja kaikki Schengen-maiden ulkorajojen ylityspaikat. Siinä käsitellään tietoja ja päätöksiä, jotka liittyvät lyhytaikaista oleskelua tai kauttakulkua koskeviin viisumihakemuksiin Schengen-alueelle. Viisumitietojärjestelmällä estetään väärennettyjen viisumien käyttö auttamalla rajavartijoita varmistamaan, että henkilö on viisumin laillinen haltija.

Viisumitietojärjestelmän tietoihin pääsy myönnetään tapauskohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti toimitetusta perustellusta pyynnöstä.

Nimetyt viranomaiset voivat päästä viisumitietojärjestelmään vain, jos se on välttämätöntä tai jos on perusteltua aihetta uskoa, että viisumitietojärjestelmän tiedoista tehtävä haku edistää merkittävästi vakavan rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa. Näin on esimerkiksi silloin, kun kyse on terrorismista tai henkilöistä, joilla on suoraan tai välillisesti yhteyksiä terrorismiin tai muihin vakaviin rikoksiin.

Europol voi hakea tietoja viisumitietojärjestelmästä toimivaltansa puitteissa ja jos se on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

Erilaiset haut viisumitietojärjestelmästä

Viisumitietojärjestelmästä tehtävät haut on rajattava koskemaan tarkoin määrättyjä tietoja, joita ovat esimerkiksi:

sukunimi, etunimet, sukupuoli, syntymäaika, -paikka ja -maa

nykyinen kansalaisuus ja kansalaisuus syntymähetkellä

matkustusasiakirjan laji ja numero

matkan tarkoitus ja suunniteltu saapumis- ja lähtöpäivä

ensimmäinen suunniteltu maahantulopaikka tai kauttakulkureitti

sormenjäljet

viisumityyppi ja viisumitarran sarjanumero

tiedot henkilöstä, joka on kutsunut hakijan jne.

Viisumitietojärjestelmästä tehdyn haun tuottaessa osuman voidaan tutustua muihinkin tietoihin, kuten valokuviin.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Kun henkilötietoja käsitellään tämän päätöksen mukaisesti, jokaisen EU-maan on varmistettava tietosuojan riittävän korkea taso.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille järjestöille vain kiireellisissä tapauksissa vakavien rikosten estämiseksi ja havaitsemiseksi. Tässä tapauksessa tiedot viisumitietojärjestelmään tallentaneen EU-maan on kuitenkin suostuttava siirtoon.

EU-maiden on myös varmistettava viisumitietojärjestelmän tietojen turvallisuus sinä aikana, kun ne siirretään nimetyille viranomaisille.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Neuvoston päätös (EU) 2015/1956, annettu 1 päivänä syyskuuta 2013, jolloin päätös 2008/633/YOS tuli voimaan.

TAUSTAA

Viisumitietojärjestelmä perustettiin neuvoston päätöksellä 2004/512/EY, joka tehtiin 8 päivänä kesäkuuta 2004. Neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2005 päätelmät, joissa todettiin, että EU-maiden viranomaisille on taattava pääsy viisumitietojärjestelmään terrorismin ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129–136)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60–81)

Asetukseen (EY) N:o 767/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 23.11.2015

Top