Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muuttoliiketilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muuttoliiketilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 862/2007 – muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat EU:n tilastot

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä vahvistetaan Euroopan unionin (EU) säännöt sellaisten tilastojen keruuta ja laatimista varten, jotka koskevat muuttoliikettä (maastamuutto* ja maahanmuutto*), kansainvälistä suojelua (turvapaikka), laillista ja laitonta maahanmuuttoa* sekä paluuta EU:n ja EFTA-maiden kautta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tilastolliset vaatimukset

Asetuksessa vahvistetaan eri tietoryhmiä koskevat tilastolliset vaatimukset.

Kansainvälisen muuttoliikkeen osalta EU-maiden on toimitettava Eurostatille seuraavat tilastotiedot:

 • kyseisen maan alueelle muuttaneet maahanmuuttajat,
 • kyseisen maan alueelta muuttaneet maastamuuttajat,
 • henkilöt, joiden vakituinen asuinpaikka on kyseisessä maassa,
 • henkilöt, joille on annettu kyseisen maan kansalaisuus.

Oleskelulupien ja kolmannen maan kansalaisten osalta EU-maiden on toimitettava Eurostatille seuraavat tilastotiedot:

 • myönnettyjen oleskelulupien lukumäärä ja sellaisten oleskelulupien lukumäärä, jotka on myönnetty henkilön muuttaessa maahanmuuttaja-asemaansa tai oleskeluperustetta,
 • voimassa olevien oleskelulupien ja pitkäaikaisten oleskelulupien määrä.

Kansainvälisen suojelun osalta EU-maiden on toimitettava Eurostatille seuraavat tilastotiedot:

 • kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden määrä,
 • kansainvälistä suojelua hakevien ilman huoltajaa olevien lasten määrä,
 • vireillä olevien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä,
 • peruutetut turvapaikkahakemukset,
 • kansainvälistä suojelua koskevien hylättyjen hakemusten määrä,
 • myönnettyjen pakolaisasemien, toissijaisten suojeluasemien, kansallisen lainsäädännön nojalla humanitäärisistä syistä myönnettyjen oleskelulupien ja tilapäisten suojelujen määrä,
 • Dublin III -asetuksen nojalla tehtyjen pyyntöjen, päätösten ja siirtojen määrä,
 • henkilöt, joiden osalta on tehty päätös uudelleensijoittamisesta*.

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun sekä paluun osalta EU-maiden on toimitettava seuraavat tilastotiedot lukumäärinä:

 • kolmannen maan kansalaiset, joilta maahantulo EU-maan alueelle on evätty ulkorajalla,
 • kolmannen maan kansalaiset, joiden on todettu olevan EU-maan alueella laittomasti,
 • hallinnolliset tai oikeudelliset päätökset tai toimet, joilla asetetaan velvoite poistua EU-maan alueelta,
 • kolmannen maan kansalaiset, jotka on palautettu heidän saatuaan maastapoistumismääräyksen.

Tietolähteet

Tilastotiedot perustuvat erilaisiin lähteisiin, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • hallinnollisia ja oikeudellisia toimia koskevat rekisterit,
 • henkilöitä koskevat rekisterit ja hallinnollisiin toimiin liittyvät rekisterit,
 • väestölaskentatiedot,
 • otantatutkimukset.

Yleisesti ottaen tilastotiedot eritellään iän, sukupuolen, kansalaisuuden ja syntymämaan mukaan. Tietoja kerätään kuitenkin myös muiden ryhmien osalta. Näitä ovat esimerkiksi oleskeluluvan myöntämisen syy ja seuraavan tai edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmät.

Täytäntöönpano

Euroopan komissio antaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta. Vuoden 2015 kertomuksessa havaittiin parannuksia tietojen saatavuudessa, kattavuudessa, laadussa ja ajantasaisuudessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. elokuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

* KESKEISET TERMIT

Maastamuutto: toimi, jolla henkilö, jolla on aikaisemmin ollut vakinainen asuinpaikka EU-maan alueella, lakkaa pitämästä vakinaista asuinpaikkaansa tässä EU-maassa ajanjaksoksi, joka on tai jonka odotetaan olevan vähintään 12 kuukautta.

Maahanmuutto: toimi, jolla henkilö siirtää vakinaisen asuinpaikkansa EU-maan alueelle ajanjaksoksi, joka on tai jonka odotetaan olevan vähintään 12 kuukautta, kun hänen vakinainen asuinpaikkansa on aikaisemmin ollut toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Laiton maahanmuutto: sellainen ihmisten liikkuminen rajojen yli, joka ei noudata lähettävän maan, läpikulkumaan tai loppusijoitusmaan hallinnollisia tai oikeudellisia säädöksiä.

Uudelleensijoittaminen: EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten siirtäminen EU-maahan, jossa heillä on lupa oleskella kansainvälisen suojelun perusteella.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23–29)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 351/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanosta syntymämaaryhmien, edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmien, seuraavan vakinaisen asuinpaikan maaryhmien ja kansalaisuusryhmien luokkien määrittelyn osalta (EUVL L 104, 24.4.2010, s. 37–39)

Komission asetus (EU) N:o 216/2010, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2010, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse oleskelulupien myöntämisperusteiden määrittelemisestä (EUVL L 66, 16.3.2010, s. 1–2)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanosta (COM(2015) 374 final, 30.7.2015)

Viimeisin päivitys: 07.11.2016

Top