Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahoitusväline demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen maailmassa (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rahoitusväline demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen maailmassa (2007–2013)

Tässä käsiteltävässä asetuksessa perustetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline, josta annetaan apua demokratian ja oikeusvaltion periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämiseksi ja lujittamiseksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006 annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä.

TIIVISTELMÄ

Asetus rahoitusvälineestä, jonka tarkoituksena on edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia kolmansissa maissa, korvaa aikaisemman eurooppalaisen ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteen (EIDHR).

Välineen luonne

Kyseisellä rahoitusvälineellä annettavalla avulla pyritään:

 • edistämään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista maissa ja alueilla, joissa ne ovat erityisesti uhattuina
 • vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan asemaa ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä, sen toimintaa ryhmäetujen rauhanomaisen yhteensovittamisen hyväksi sekä sen poliittista osallistumis- ja edustustehtävää
 • tukemaan ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin liittyviä toimia yhteisön suuntaviivoihin kuuluvilla aloilla
 • vahvistamaan ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja demokratian edistämiseen tähtäävää kansainvälistä ja alueellista toimintakehystä
 • lisäämään kansalaisten luottamusta demokraattisiin vaalimenettelyihin ja parantamaan niiden luotettavuutta ja avoimuutta erityisesti vaalitarkkailun avulla.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä yhteisön tukea myönnetään seuraaviin toimiin:

 • osallistavan ja edustuksellisen demokratian sekä demokratiakehityksen edistäminen kansalaisjärjestöjen avulla seuraavasti: edistetään yhdistymis- ja kokoontumisvapautta sekä mielipiteen vapautta ja sananvapautta, lujitetaan oikeusvaltiota ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta, edistetään poliittista moniarvoisuutta ja demokraattista poliittista edustusta, edistetään miesten ja naisten tasapuolista osallistumista yhteiskuntaan, talouselämään ja politiikkaan, tuetaan toimia, joiden tavoitteena on helpottaa ryhmäetujen rauhanomaista yhteensovittamista
 • ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa kansainvälisissä asiakirjoissa tarkoitettujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu.

Avustustoimenpiteiden tehokkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio sovittaa omat toimensa yhteen jäsenvaltioiden toimien kanssa. Lisäksi asetuksen nojalla myönnettävän avun on oltava kokonaisuutena johdonmukaista yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan samoin kuin Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Sen on myös täydennettävä apua, jota annetaan ulkomaanapuun liittyvien yhteisön välineiden kautta sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen nojalla.

Hallinta ja toteutus

Tämän asetuksen nojalla avun toteutuksen käytetään:

 • strategia-asiakirjoja, jotka määrittelevät yhteisön prioriteetit, kansainvälisen tilanteen ja pääkumppanien toimet
 • vuotuisia toimintaohjelmia, jotka perustuvat strategia-asiakirjoihin ja niiden mahdollisiin tarkastuksiin
 • erityistoimenpiteitä, joita ei ole huomioitu strategia-asiakirjoissa, mutta jollaisia komissio voi päättää toteuttaa
 • komission tapauskohtaisesti myöntämää pienimuotoista tukea ihmisoikeuksien puolustajille äkillisten suojelutarpeiden perusteella.

Rahoitusta voidaan myöntää seuraaville yksiköille:

 • kansalaisyhteiskunnan organisaatioille
 • voittoa tavoittelemattomille julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille
 • kansallisille, alueellisille ja kansainvälisille parlamentaarisille elimille, ellei ehdotettua toimenpidettä voida rahoittaa asiaan liittyvästä yhteisön ulkoisen avun välineestä
 • kansainvälisille ja alueellisille hallitustenvälisille järjestöille
 • luonnollisille henkilöille, kun se on välttämätöntä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta välineestä annetun asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muunkinlaisille toimijoille voidaan poikkeuksellisesti myöntää rahoitusta, jos se on asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämätöntä.

Rahoitusvälineen mukaisia tukimuotoja voivat olla:

 • ohjelmat ja hankkeet
 • kansainvälisten ja alueellisten hallitustenvälisten järjestöjen toteuttamien hankkeiden rahoittamiseen myönnettävä tuki
 • ihmisoikeuksien puolustajille myönnettävät pienet avustukset
 • YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston sekä ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevän Euroopan yliopistojen välisen keskuksen (EIUC) toimintakulujen tukemiseen myönnettävä tuki
 • maksuosuudet kansainvälisiin rahastoihin
 • rahoitus Euroopan unionin vaalitarkkailuhankkeille
 • julkiset hankinnat.

Tämän asetuksen nojalla rahoitettavia hankinta- tai avustussopimuksia koskevaan menettelyyn voivat osallistua muun muassa kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat EU:n jäsenvaltion, EU:n tunnustaman ehdokasmaan tai Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalaisia, ja kaikki oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet EU:n jäsenvaltioon, liittymässä olevaan maahan tai Euroopan unionin tunnustamaan ehdokasmaahan, Euroopan talousalueen jäsenvaltioon tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitean (DAC) (EN) (FR) määritelmän mukaiseen kehitysmaahan, sekä kansainväliset järjestöt.

Komissiota avustaa demokratia- ja ihmisoikeuskomitea.

Komissio raportoi vuosittain asetuksen nojalla toteutettavien avustustoimenpiteiden etenemisestä.

Talousarvio tälle toiminnalle vuosille 2007–2013 on 1,104 miljardia euroa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1889/2006

30.12.2006–31.12.2013

-

EUVL L 386, 29.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tehty 21 päivänä huhtikuuta 2009 kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [KOM(2009) 194 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä rahoitettujen hankkeiden asianmukaisen täytäntöönpanon tehostaminen on välttämätöntä. Näin ollen parlamentti ja neuvosto ehdottavat rahoituksen myöntämisperusteiden lieventämistä siltä osin kuin ne koskevat avunsaajamaissa maksettaviin veroihin ja maksuihin liittyviä kustannuksia. Käytännössä kaikissa asianomaisissa valtioissa ei ole käytössä veroetuusmekanismeja ja verojen takaisinmaksumenettelyä, mikä luo esteitä ohjelmaan osallistumiselle.

Yhteispäätösmenettely: (2009/0060/COD)

Viimeisin päivitys 15.10.2009

Top