Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä

Tämän suunnitelman tarkoituksena on torjua ihmiskauppaan liittyvän hyväksikäytön kaikkia muotoja sekä suojella ja tukea ihmiskaupan uhreja ja sopeuttaa heidät uudelleen yhteiskuntaan.

ASIAKIRJA

EU:n suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi [EUVL C 311, 9.12.2005].

TIIVISTELMÄ

Haagin ohjelmassa, jonka Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt marraskuussa 2004, pyydetään komissiota ja neuvostoa vahvistamaan vuonna 2005 suunnitelma yhteisten vaatimusten, parhaiden käytäntöjen ja mekanismien kehittämiseksi ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi.

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ohjaavat yleisperiaatteet

Euroopan parlamentille ja neuvostolle ihmiskaupan torjunnasta 18 päivänä lokakuuta 2005 esittämässään tiedonannossa komissio määräsi ihmiskaupan torjuntaa koskevan yhtenäisen lähestymistavan laatimiseen tarvittavat erityiskeinot. Lähestymistapa perustuu ihmisoikeuksien noudattamiseen ja koordinoituun poliittiseen toimintaan erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden, ulkosuhteiden, kehitysyhteistyön, sosiaaliasioiden ja työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden aloilla.

On tärkeää parantaa yleistä ymmärtämystä ihmiskauppaan liittyvistä ongelmista. Erityisen tärkeää on ymmärtää, mitkä ovat sen perussyyt lähtömaissa, millaiset tekijät mahdollistavat sen määrämaissa ja millaisia yhteyksiä sillä on muuntyyppisiin rikoksiin. Jotta tämän Euroopan unionia (EU) koskevan ilmiön laajuus ja luonne ymmärrettäisiin paremmin, on syksyyn 2006 mennessä laadittava tietojen keräämistä varten yhteiset suuntaviivat, joihin kuuluvat vertailukelpoiset indikaattorit. Jäsenvaltioille on laadittava yhteinen tutkimuslomakemalli tietyillä aloilla tehtävän tutkimuksen lisäämiseksi, aloittaen lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta.

EU pitää tärkeänä, että ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia kunnioitetaan prosessin kaikissa vaiheissa. Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä asianmukainen valtiollinen koordinointirakenne kansallisten politiikkojen koordinoimiseksi ja arvioimiseksi sekä uhrien asianmukaisen kohtelun varmistamiseksi.

Jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava politiikka, jolla tuetaan ihmiskaupan kriminalisointia potentiaalisten uhrien ja haavoittuvien ryhmien, kuten naisten ja lasten, suojelemiseksi.

Ihmiskaupan vastaisessa EU:n politiikassa olisi noudatettava lähestymistapaa, jossa lapsen oikeudet otetaan huomioon ja joka perustuu maailmanlaajuisesti tunnustettuihin periaatteisiin. Erityisesti siinä olisi noudatettava lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen periaatteita ja otettava huomioon lapsia ja väkivaltaa koskeva Euroopan neuvoston toimintaohjelma (2006–2008).

Sukupuolen mukaan eriytettyjä ennalta ehkäiseviä strategioita olisi edistettävä naisten ja tyttöjen kaupan torjunnan keskeisinä tekijöinä. Tähän kuuluu sukupuolten tasa-arvoperiaatteen soveltaminen ja kaikkien hyväksikäytön muotojen kysynnän poistaminen, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö ja kotiaputyövoiman hyväksikäyttö.

Vuoden 2006 loppuun mennessä toteutetaan useita toimia ihmiskaupan torjumiseksi: tuotetaan EU:n tiedotusaineistoa ihmiskauppaan liittyvistä vaaroista ja tehdään tunnetuksi EU:n rikoksentorjuntaa ja rikosoikeutta ihmiskaupan harjoittajien toiminnan estämiseksi. Lisäksi luodaan yhteysverkosto tiedotusvälineiden kanssa, jotta lisättäisiin yleistä tietoisuutta EU:ssa ja sen ulkopuolella toteutetuista menestyksellisistä ihmiskaupan torjuntatoimista.

Ihmiskauppa on henkilöihin kohdistuva vakava rikos, jota on käsiteltävä selkeänä lainvalvontaprioriteettina. Ihmiskaupasta, joka järjestäytyneelle rikollisuudelle on alhaisen riskin ja korkean tuoton toimintaa, on tehtävä korkean riskin ja alhaisen tuoton toimintaa. EU:n olisi tehostettava ihmiskaupan vastaisia toimiaan, jotta kaikki ihmiskaupasta saatu taloudellinen hyöty estettäisiin ja, jos taloudellista hyötyä on saatu, kyseinen omaisuus takavarikoitaisiin ja tuomittaisiin menetetyksi.

Laittoman työvoiman hankkimiseksi harjoitetun ihmiskaupan torjunta edellyttää lisäyhteistyötä virastojen kanssa, jotka ovat vastuussa työolosuhteiden valvonnasta tai laitonta työvoimaa koskevasta taloudellisesta tutkimuksesta.

Samoin olisi varmistettava, että lainvalvontaviranomaiset ottavat useammin Europolin mukaan tietojenvaihtoon, yhteisiin operaatioihin sekä yhteisiin tutkintaryhmiin. Myös Eurojustia olisi konsultoitava ihmiskauppiaiden syytteeseenpanon helpottamiseksiIhmiskaupan vastaiset strategiat olisi yhteensovitettava lahjonnan ja köyhyyden vastaisten strategioiden kanssa. Lisäksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä ihmiskaupan torjuntaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen olisi tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten olisi jatkettava yhteistyötä asian kannalta keskeisten kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n, Etyjin ja Euroopan neuvoston kanssa.

Ihmiskaupan estämiseksi ja uhrien suojelemiseksi on tärkeää löytää alueellisen tason ratkaisuja. Jäsenvaltioiden ja komission olisi entistä määrätietoisemmin edistettävä sellaisia alueellisia aloitteita, joilla täydennetään EU:n laajuista yhteistyötä ja annetaan siihen virikkeitä.

Nykyistä toimintasuunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Säännöllisen arvioinnin ja ajantasaistamisen mahdollistaa suunnitelman liitteessä oleva toimintaluettelo.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission valmisteluasiakirja, 17 päivänä lokakuuta 2008 – Ihmiskaupan estämisen ja torjumisen parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä laaditun EU:n suunnitelman täytäntöönpanon arviointi ja seuranta [KOM(2008) 657 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä kertomuksessa esitetään yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioissa ja Norjassa toteutetuista ihmiskaupan vastaisista toimista sekä EU:n elinten toteuttamista toimista.

Jäsenvaltioiden ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen on edennyt viime vuosina nopeasti erityisesti rikosoikeuden ja rikosuhrien tukemisen alalla. Lainsäädännön hyväksymisen ja täytäntöönpanon välillä on kuitenkin suuria epäjohdonmukaisuuksia. Lisäksi komissio harkitsee ihmiskauppaa koskevan puitepäätöksen tarkistamista tehostaakseen siten myös rikosuhrien tukijärjestelmiä. Kansainvälinen lainvalvonta- ja oikeusyhteistyökin on lisääntynyt, mutta siitä huolimatta lisätoimia tarvitaan. Kansallisia koordinointimekanismeja perustetaan parhaillaan, mutta seurantamekanismeja koskeva työ on edelleen kesken.

Asiaa käsittelevät EU:n elimet ovat myös toteuttaneet toimia määrättyjen ihmiskaupan vastaisten toimien täytäntöönpanemiseksi. Silti käytännön toteutuksessa on vielä huomattavia puutteita, ja jotkin toimenpiteet ovat edelleen kokonaan toteuttamatta.

Komissio ehdottaa, että jatkossa EU:n ihmiskaupan vastaisessa politiikassa keskityttäisiin lyhyellä aikavälillä seuraaviin keskeisiin toimiin:

  • kansallisten raportoijien nimittäminen erityisesti seurantatehtäviin
  • rikosuhrien tunnistamista ja näiden ohjaamista tukipalvelujen piiriin koskevien kansallisten mekanismien perustaminen tai kehittäminen
  • lasten suojelemiseen tarkoitettujen järjestelmien perustaminen tai kehittäminen
  • tuen (myös rahoitustuen) myöntäminen ihmiskaupan torjuntaan liittyville valtiosta riippumattomille järjestöille
  • koulutuksen järjestäminen asiaankuuluville sidosryhmille
  • tutkinnan ja syytteeseenpanon parempi yhteensovittaminen
  • ihmiskaupan vastaisia toimenpiteitä koskevan yhteistyön jatkokehittäminen EU:n ulkoisten kumppanimaiden kanssa.

Tämän suunnitelman tuloksia hyödynnetään uuden, vuoden 2009 jälkeistä aikaa koskevan strategian laatimisessa.

Viimeisin päivitys 30.05.2011

Top