Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys

Muuttoliikkeen katsotaan olevan tehokas - joskin haastava - kehitysväline sekä lähtö- että kohdemaassa. Koska kyseessä on globaali ilmiö, EU ei yksin pysty hallitsemaan sitä, ja yhteisten etujen ja haasteiden tunnistamiseksi EU käy vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa, mukaan luettuna lähtö- ja kauttakulkumaat.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys: käytännönläheisiä suuntaviivoja (KOM(2005) 390 lopullinen, 1.9.2005).

TIIVISTELMÄ

Muuttoliikkeen katsotaan olevan tehokas - joskin haastava - kehitysväline sekä lähtö- että kohdemaassa. Koska kyseessä on globaali ilmiö, EU ei yksin pysty hallitsemaan sitä, ja yhteisten etujen ja haasteiden tunnistamiseksi EU käy vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa, mukaan luettuna lähtö- ja kauttakulkumaat.

Tässä komission tiedonannossa esitetään käytännön ideoita sen varmistamiseksi, että muuttoliike EU:n ulkopuolisista maista vaikuttaa myönteisesti näiden maiden kehitykseen. Tavoitteena on myös erityisesti vähentää köyhyyttä niissä mahdollisimman tehokkaasti. Näitä ideoita ovat:

RAHALÄHETYKSET (LIITTEET 2 JA 3)

Siirtotyöläisten kotiin lähettämät rahat (rahalähetykset) muodostavat suuremman osan kehitysmaiden tuloista kuin hallinnoilta ja virastoilta (esimerkiksi Unicef) saatu julkinen kehitysapu (ODA). Nämä yksityiset varat tukevat myös kehitystä, vaikka eivät korvaakaan julkista kehitysapua.

Ehdotetut toimet

  • Edullisten, nopeiden ja turvallisten tapojen kehittäminen siirtotyöläisten ansaitsemien rahojen lähettämiseksi takaisin heidän lähtömaahansa. Sen varmistaminen, että EU:n rahansiirtoon erikoistuneisiin toimijoihin sovelletaan tiukkoja sääntöjä, on askel tähän suuntaan.
  • Rahoituksenvälityksen tehostaminen edistämällä mikrorahoituslaitosten ja yleisten rahoituslaitosten välisiä kumppanuuksia. Tämä voi johtaa pankkipalveluiden ja rahoituspalveluiden saatavuuden paranemiseen kehitysmaissa.

MAAHANMUUTTAJAYHTEISÖN OSALLISTUMINEN MAANSA KEHITYKSEEN (LIITE 4)

Perinteisesti maahanmuuttajayhteisöillä (maahanmuuttajaryhmät ulkomailla) on ollut keskeinen merkitys maansa kehityksen avustamisessa. Rahalähetysten (ks. edempänä) lisäksi komissio näkee näiden yhteisöjen osallistumisen potentiaalisena kehityksen vauhdittajana.

Ehdotetut toimet

  • Kehitysmaiden auttaminen kartoittamaan maahanmuuttajayhteisönsä ja luomaan yhteyksiä niiden kanssa.
  • Ulkomailla olevien maahanmuuttajayhteisöjen tarjoamia taitoja koskevat tietokannat, joihin kiinnostuneet voivat rekisteröityä.
  • Tärkeimpien yhteyshenkilöiden tunnistaminen eri järjestöissä, jotka edustavat maahanmuuttajayhteisöjä.

KIERTOMUUTTO JA PALUU KOTIMAAHAN (LIITE 5)

Komissio toteaa, että kun maahanmuuttajat palaavat kotimaahan, vaikka vain vähäksi aikaa, he jakavat taitojaan, taitotietoaan ja/tai kulttuurisidonnaisia asenteitaan. Siten sekä kiertomuutto että paluu voivat auttaa hillitsemään aivovientiä (ammattitaitoisten/älykkäiden ihmisten maastamuuttoa).

Ehdotetut toimet

  • Etusijan antaminen sellaisten työntekijöiden tilapäistyölle, jotka ovat jo työskennelleet työvoiman muuttoliikejärjestelyissä ja ovat palanneet kotimaahansa sopimuksen päätyttyä.
  • Eläkeoikeuksien siirrettävyyden kaltaisten kysymysten tarkastelu.
  • Toimintatapojen kehittäminen sen varmistamiseksi, että EU:n alueella työskennelleet ammattilaiset säilyttävät yhteyden entisiin kollegoihinsa, jotta he voivat palata kotimaahansa vapaaehtoisesti ja sopeutua onnistuneesti.

AIVOVIENNIN KIELTEISTEN VAIKUTUSTEN HALLITSEMINEN (LIITE 6)

Muuttoliike voi aiheuttaa taitovajeen lähtömaassa terveydenhuollon kaltaisilla aloilla.

Ehdotetut toimet:

  • Rekrytoinnin rajoittaminen maista ja aloilta, joilla on taitovajetta.
  • Pätevien ammattilaisten palkkaaminen kehitysmaista ulkomaiden rahoittamiin käytännön hankkeisiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa (KOM(2011) 743 lopullinen, 18.11.2011).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Muuttoliikkeen kehitysvaikutusten maksimoiminen - EU:n panos YK:n korkean tason vuoropuheluun sekä seuraavat toimet kehityksen ja muuttoliikkeen välisen yhteyden laajentamiseksi (COM(2013) 292 final, 21.5.2013).

Viimeisin päivitys 16.09.2014

Top