Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laittomien maahanmuuttajien palauttaminen kotimaihinsa: yhteiset lennot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laittomien maahanmuuttajien palauttaminen kotimaihinsa: yhteiset lennot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2004/573/EY — Yhteisten lentojen järjestäminen laittomien maahanmuuttajien poistamiseksi kahden tai useamman EU-maan alueelta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksessä määritellään yhteistyömenettelyt, kun laittomia maahanmuuttajia poistetaan kahden tai useamman EU-maan alueelta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Jokainen EU-maa nimittää kansallisen viranomaisen, joka vastaa yhteisten lentojen järjestämisestä tai niihin osallistumisesta.
 • Yhteisen lennon järjestävän viranomaisen on:
  • annettava muille EU-maille asianmukaiset tiedot
  • valittava lentoliikenteen harjoittaja ja varmistettava, että kaikki sopimukset ja käytännön järjestelyt on hoidettu
  • pyydettävä ja vastaanotettava kauttakulku- ja määrämailta luvat
  • suoritettava asianmukaiset järjestelyt, rahoitus mukaan lukien, yhteisen lennon järjestämiseksi osallistuvien EU-maiden kanssa
  • määritettävä toimintaa koskevat yksityiskohdat ja menettelyt, kuten tarvittavien saattajien lukumäärä.
 • Yhteiseen lentoon osallistuvan EU-maan on:
  • ilmoitettava järjestävän maan kansalliselle viranomaiselle aikomuksestaan osallistua yhteiseen lentoon
  • järjestettävä riittävä määrä saattajia
  • varmistettava vähintään kahden edustajan mukanaolo koneessa, jos ainoastaan järjestävä maa järjestää saattajat.
 • Järjestävän maan ja kunkin osallistuvan maan on:
  • varmistettava, että kullakin kolmannen maan kansalaisella on voimassa olevat matkustusasiakirjat ja muut tarvittavat lisäasiakirjat kuten viisumit ja todistukset
  • ilmoitettava yhteistä lentoa koskevista järjestelyistä kauttakulku- ja määrämaiden diplomaatti- ja konsuliedustustoilleen tarvittavan avun saamista varten.
 • Päätöksessä määritellään yksityiskohtaiset menettelyt ja vaatimukset laittomien maahanmuuttajien poistamiseksi viidessä vaiheessa:
  • maasta poistamista edeltävä vaihe
  • lähtöä edeltävä vaihe
  • menettely lennon aikana
  • kauttakulkuvaihe
  • saapumisvaihe.

Menettelyt ja vaatimukset koskevat muun muassa lähtöselvitystä, turvallisuutta ja pakkokeinojen* käyttöä.

 • EU-maiden välinen operatiivinen yhteistyö kattaa seuraavat osa-alueet:
  • kauttakulkuapu
  • henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden laittomien maahanmuuttajien lentojen järjestäminen
  • maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 7. elokuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Noin 400 000–500 000 ulkomaan kansalaista määrätään vuosittain poistumaan EU:n alueelta, koska he ovat saapuneet tai jääneet alueelle laittomasti. Vain 40 prosenttia palautetaan kotimaahan tai maahan, josta he ovat tulleet EU:n alueelle. Laittomien maahanmuuttajien palauttamisen varmistaminen on ensisijaisen tärkeää laillisen maahanmuuton uskottavuuden takaamiseksi.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

pakkokeinot: keinoja, joita voidaan käyttää, jos henkilö kieltäytyy poistumasta maasta tai tekee vastarintaa. Pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia, niihin ei saa liittyä kohtuutonta voimankäyttöä eivätkä ne saa vaikeuttaa henkilön mahdollisuutta hengittää.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2004/573/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 28–35)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2003/110/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 26–31)

Neuvoston direktiivi 2001/40/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 149, 2.6.2001, s. 34–36)

Viimeisin päivitys: 29.07.2016

Top