Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tietojenvaihto, riskienarviointi ja valvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tietojenvaihto, riskienarviointi ja valvonta

Päätöksellä perustetaan järjestelmä, jossa vaihdetaan nopeasti tietoja uusista psykoaktiivisista aineista, jossa tiedekomitea arvioi riskit ja johon sisältyy EU-tason menettely ilmoitettujen aineiden saattamiseksi valvonnan piiriin. Päätös korvaa uusista synteettisistä huumausaineista vuonna 1997 hyväksytyn yhteisen toiminnan.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2005/387/YOS, tehty 10 päivänä toukokuuta 2005, uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta.

YHTEENVETO

Päätöksellä perustetaan järjestelmä, jossa vaihdetaan nopeasti tietoja uusista psykoaktiivisista aineista. Päätöksellä kumotaan yhteinen toiminta 97/396/YOS, joka koski ainoastaan uusia synteettisiä huumausaineita.

Päätöksessä otetaan huomioon tiedot epäillyistä haittavaikutuksista, joista on ilmoitettava direktiivin 2001/83/EY IX osastolla perustetun lääketurvatoimijärjestelmän mukaisesti. Päätös edellyttää myös tällaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyvien riskien arviointia, jotta voidaan soveltaa valvontatoimenpiteitä.

Päätöstä sovelletaan aineisiin, joita ei ole lueteltu vuonna 1961 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineyleissopimuksessa mutta jotka voivat aiheuttaa vastaavan uhan kansanterveydelle kuin yleissopimuksen I, II tai IV listassa luetellut aineet, sekä aineisiin, joita ei ole lueteltu vuonna 1971 tehdyssä psykotrooppisia aineita koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa mutta jotka voivat aiheuttaa vastaavan uhan kansanterveydelle kuin yleissopimuksen I, II tai IV listassa luetellut aineet.

Kunkin Euroopan unionin (EU) maan on varmistettava, että sen Euroopan poliisiviraston (Europol) kansallinen yksikkö ja sen edustajat huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevassa eurooppalaisessa tietoverkossa (Reitox-verkko) toimittavat tietoja uusien psykoaktiivisten aineiden sekä uusia psykoaktiivisia aineita sisältävien valmisteiden valmistuksesta, laittomasta kaupasta ja käytöstä.

Europol ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) kokoavat EU-mailta raportointilomakkeella saamansa tiedot ja toimittavat ne välittömästi toisilleen ja Europolin kansallisille yksiköille, EU-maiden Reitox-verkon edustajille, Euroopan komissiolle ja Euroopan lääkevirastolle.

Jos EU-maiden toimittamien tietojen perusteella osoittautuu tarpeelliseksi, Europol ja EMCDDA voivat esittää yhteisen kertomuksen, johon sisältyy muun muassa tietoja järjestäytyneen rikollisuuden osuudesta uuden psykoaktiivisen aineen valmistuksessa tai laittomassa kaupassa, alustava arvio tähän aineeseen liittyvistä riskeistä, myös terveydellisistä ja sosiaalisista riskeistä ja aineen käyttäjien ominaisuuksista, päivämäärä, jona uudesta psykoaktiivisesta aineesta on ilmoitettu raportointilomakkeella EMCDDA:lle tai Europolille jne.

Euroopan lääkevirasto toimittaa Europolille ja EMCDDA:lle tiedot seuraavista tapahtumista EU:ssa tai jossakin EU-maassa:

  • uusi psykoaktiivinen aine on saanut myyntiluvan;
  • uudelle psykoaktiiviselle aineelle on haettu myyntilupaa;
  • uudelle psykoaktiiviselle aineelle myönnetty myyntilupa on peruutettu.

Neuvosto voi Europolin ja EMCDDA:n neuvot huomioon ottaen pyytää arvioimaan uuden psykoaktiivisen aineen käytön, valmistuksen ja laittoman kaupan aiheuttamia terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä, järjestäytyneen rikollisuuden osuutta ja valvontatoimien mahdollisia seurauksia.

Riskienarviointiraportti käsittää uuden psykoaktiivisen aineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, aineeseen liittyvät terveydelliset ja sosiaaliset riskit, aineen valmistuksessa käytettävät kemialliset lähtöaineet jne.

Riskien arviointia ei suoriteta, jos Europol ja EMCDDA eivät ole laatineet yhteistä kertomusta, tai jos kyseisen uuden psykoaktiivisen aineen arviointi Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmässä on edennyt pitkälle, eli kun Maailman terveysjärjestön huumeriippuvuutta tutkiva asiantuntijakomitea on julkaissut kriittisen katsauksensa kirjallisine suosituksineen. Riskien arviointia ei suoriteta, jos uutta psykoaktiivista ainetta käytetään sellaisen lääkkeen valmistamiseen, jolle on myönnetty myyntilupa tai haettu myyntilupaa. Arviointia ei suoriteta myöskään silloin, jos uutta psykoaktiivista ainetta käytetään sellaisen lääkkeen valmistamiseen, jolle myönnetty myyntilupa on peruutettu.

Komissio esittää neuvostolle kuuden viikon kuluessa riskienarviointiraportin saamisesta aloitteen uuden psykoaktiivisen aineen saattamiseksi valvontatoimenpiteiden piiriin. Jos komissio ei katso aiheelliseksi esittää tällaista aloitetta, yksi tai useampi EU-maa voi esittää aloitteen.

Jos neuvosto päättää saattaa uuden psykoaktiivisen aineen valvontatoimenpiteiden piiriin, EU-maiden on pyrittävä toteuttamaan toimenpiteet uuden psykotrooppisen huumausaineen saattamiseksi valvontatoimenpiteiden ja rangaistusten piiriin vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja vuonna 1961 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineyleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan noudattavan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

EMCDDA ja Europol antavat vuosittain kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle päätöksellä perustetun järjestelmän tehokkuudesta ja tuloksista.

EU-maat ja Euroopan lääkevirasto varmistavat asianmukaisen tietojenvaihdon päätöksellä perustetun menettelyn ja direktiivin 2001/82/EY VII osastossa ja direktiivin 2001/83/EY IX osastossa määriteltyjen ja perustettujen lääketurvatoimintajärjestelmien välillä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2005/387/YOS

10.5.2005

-

EUVL L 127, 20.5.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/496/EU 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [EUVL L 272, 12.10.2013].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista [COM(2013)619 final, 17.9.2013].

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top