Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vihreä kirja ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisesta tunnustamisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vihreä kirja ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisesta tunnustamisesta

Tällä vihreällä kirjalla komissio avaa keskustelun uudesta säädöksestä, joka mahdollistaa ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisen tunnustamisen. Tätä edellyttävät yleiset oikeusperiaatteet, joiden mukaan tutkintavankeutta olisi pidettävä poikkeuksellisena toimenpiteenä ja se olisi korvattava ilman vapaudenmenetystä toteutettavilla valvontatoimilla.

SÄÄDÖS

Vihreä kirja ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisesta tunnustamisesta [KOM(2004) 562 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tämän vihreän kirjan pohjalta on tarkoitus laatia ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroista tunnustamista koskeva uusi säädös. Vihreän kirjan liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja sisältää yksityiskohtaisen analyysin kyseistä alaa koskevista oikeudellisista puitteista sekä komission pohdintoja siitä, miten tällainen säädös voitaisiin laatia.

Vihreän kirjan päätavoitteena on laajentaa kuulemismenettelyä esimerkiksi oikeusalan ammattilaisiin, alalla toimiviin kansalaisjärjestöihin ja akateemisiin piireihin. Joitain tämän vihreän kirjan tavoitteeseen liittyviä asioita on jo käsitelty toisessa vihreässä kirjassa sekä ehdotuksessa neuvoston puitepäätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä noudatettavista oikeuksista.

Miksi komissio julkaisee vihreän kirjan?

Vankiloiden täyttyminen on eräs tutkintavankeuden liiallisen käytön seurauksista. Pakenemisriskin vuoksi jäsenvaltion ulkopuolella asuvia epäiltyjä pidetään usein tutkintavankeudessa, kun taas jäsenvaltiossa asuviin epäiltyihin voidaan soveltaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti vangitsemista ennen oikeudenkäyntiä olisi pidettävä poikkeuksellisena toimenpiteenä ja ilman vapaudenmenetystä toteutettavia oikeustoimia olisi käytettävä mahdollisimman laajasti. Viimeksimainittuja ei voida nykyisin soveltaa toisessa maassa, koska valtiot eivät tunnusta muissa maissa tehtyjä oikeuden päätöksiä kyseisissä asioissa.

Uusi säädös, joka mahdollistaisi EU:n jäsenvaltioille ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisen tunnustamisen, sekä

  • auttaisi vähentämään sellaisten tutkintavankien määrää Euroopan unionin alueella, joiden asuinpaikka on asianomaisen jäsenvaltion ulkopuolella
  • vahvistaisi oikeutta vapauteen ja syyttömyysolettamaan Euroopan unionin alueella
  • vähentäisi jäsenvaltion ulkopuolella asuvien epäiltyjen epätasa-arvoisen kohtelun vaaraa

Toimenpiteet tällä alalla ovat välttämättömiä marraskuussa 2000 laaditun rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanoa koskevan toimenpideohjelman vuoksi. Ohjelman periaatteet esitetään komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa.

Uuden säädöksen perusperiaatteena on tutkintavankeuden korvaaminen ilman vapaudenmenetystä toteutettavalla valvontatoimella ja tämän toimen soveltaminen siinä jäsenvaltiossa, jossa epäilty tavallisesti asuu. Epäiltyä voitaisiin valvoa omassa ympäristössään toisessa jäsenvaltiossa pidettävään oikeudenkäyntiin asti.

Jotta valvontatoimi olisi tehokas, täytyisi olla mahdollisuus turvautua viimeisenä keinona pakkokeinoon, niin että yhteistyöhaluton epäilty voitaisiin palauttaa valtioon, jossa oikeudenkäynti tapahtuu.

Kuulemismenettely

Tämä kirja on kolmas vaihe tutkintavankeuden vaihtoehtoja käsittelevässä kuulemismenettelyssä.

Ensimmäinen vaihe oli tutkintavankeutta ja sen vaihtoehtoja koskevan kyselykaavakkeen lähettäminen jäsenvaltioille niiden välisessä yhteistyössä mahdollisesti ilmenevien esteiden tunnistamiseksi. Yhteenveto saaduista vastauksista esitetään komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa.

Toisessa vaiheessa laadittiin kyselyyn saatujen vastausten perusteella keskusteluasiakirja ja järjestettiin asiantuntijakokous. Keskusteluasiakirjassa ehdotetaan muun muassa otettavaksi käyttöön eurooppalainen ilmoittautumismääräys ilman vapaudenmenetystä toteutettavana valvontatoimena Euroopan unionissa.

Viimeisin päivitys 04.08.2005

Top