Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden välinen yhteistyö rikoksen tuottaman hyödyn takaisin hankinnassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-maiden välinen yhteistyö rikoksen tuottaman hyödyn takaisin hankinnassa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2007/845/YOS varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien EU-maiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksessä asetetaan vaatimukset, jotka koskevat varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien kansallisten toimistojen perustamista EU-maihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen tarkoituksena on helpottaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja tunnistamista. Tällainen hyöty voidaan määrätä jäädytettäväksi, takavarikoitavaksi tai tuomita menetetyksi rikosoikeudenkäynnin tai riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä.

EU-maiden on perustettava tai nimettävä alueelleen vähintään yksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto (joita voi olla enintään kaksi). Toimistojen on vaihdettava tietoja keskenään riippumatta siitä, mikä on niiden asema (lainvalvonta-, oikeus- tai hallintoviranomaisena).

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava EU-maan toimisto tai muu samoja tehtäviä hoitava viranomainen voi pyytää toisen EU-maan vastaavalta toimistolta tietoja rikos- tai riita-asian tutkinnan yhteydessä. Tietopyynnöstä tulisi käydä tarkasti ilmi

  • pyynnön tarkoitus ja syyt
  • oikeudenkäynnin tai menettelyn luonne
  • kohteena oleva tai etsitty omaisuus ja/tai asiassa oletettavasti osallisina olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt (yksityishenkilöt tai yritykset).

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto voi vaihtaa ilman erityistä pyyntöä eli omasta aloitteestaan tietoja, joita se katsoo toisen EU-maan toimiston tarvitsevan tehtäviensä suorittamiseksi.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 18. joulukuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan komissio on perustanut puitepäätöksen jatkotoimena epävirallisen foorumin, joka tehostaa EU-yhteistyötä entisestään ja koordinoi tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/845/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103–105)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39–50). Direktiiviin 2014/42/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55). Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.04.2016

Top