Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Neuvoston päätöksellä 2005/681/YOS pyritään tehostamaan Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) toimintaa. Siinä poliisiakatemialle annetaan EU:n viraston status, sen toiminta rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. CEPOL on yhteistyöverkosto, joka muodostuu jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavista kansallisista oppilaitoksista. Poliisiakatemian tavoitteena on kehittää yhteinen tapa ehkäistä ja torjua rikollisuutta antamalla koulutusta, laatimalla yhdenmukaisia koulutusohjelmia ja levittämällä parhaita käytänteitä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2005/681/YOS , tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta.

YHTEENVETO

Euroopan poliisiakatemia perustettiin alun perin neuvoston päätöksellä2005/681/YOS. Kolmen ensimmäisen vuoden toimintaraportin jälkeen neuvosto kehotti helmikuussa 2005 antamissaan päätelmissä parantamaan sen toimintaa. Se ajatteli, että CEPOLin toimintaa voitaisiin tehostaa, jos se rahoitettaisiin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja jos sen henkilöstöön sovellettaisiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Euroopan poliisiakatemia on vuonna 2000 tehdyllä päätöksellä perustetun poliisiakatemian toiminnan jatkaja. Poliisiakatemia saa rahoituksensa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Perustamispäätöksen siirtymäsäännöksissä säädetään yleisestä oikeusseuraannosta.

Komissio antoi 16 päivänä heinäkuuta 2014 asetusehdotuksen CEPOLin oikeusperustan muuttamisesta sekä neuvoston päätöksen kumoamisesta ja korvaamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa virasto muiden hajautettujen virastojen kanssa ja soveltaa EU:n lainvalvojien koulutukseen uudenlaista lähestymistapaa, joka on yhdenmukainen operatiivisen poliisiyhteistyön kehittyvien painopisteiden kanssa.

Poliisiakatemian organisaatio

CEPOL muodostuu verkostosta, joka yhdistää jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset. CEPOLin johtavat hallintoelimet ovat hallintoneuvosto ja johtaja. Hallinnollisista tehtävistä huolehtii sihteeristö.

Hallintoneuvosto muodostuu kansallisten koulutuslaitosten johtajista. Kullakin kansallisella valtuuskunnalla (joka muodostuu yhdestä tai useammasta kansallisen oppilaitoksen johtajasta) on hallintoneuvostossa yksi ääni. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön, komission ja Europolin edustajat voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina ilman äänioikeutta.

Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, lukuun ottamatta komissiolle esitettävää talousarvioesitystä, joka edellyttää yksimielisyyttä. Hallintoneuvosto hyväksyy muun muassa yhteiset oppijaksot, koulutusmoduulit ja opetusmenetelmät sekä CEPOLin vuosikertomuksen. Hallintoneuvosto päättää myös johtajan nimittämisestä.

Hallintoneuvosto nimittää johtajan vähintään kolme ehdokasta sisältävän luettelon perusteella. Johtaja on vastuussa CEPOLin työn päivittäisestä hallinnosta. Lisäksi johtaja vastaa talousarvion toteuttamisesta, pitää yhteyttä jäsenvaltioissa toimiviin asianomaisiin yksiköihin sekä huolehtii työohjelman toteutuksen yhteensovittamisesta. Johtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

Sihteeristö avustaa CEPOLia hallinnollisissa tehtävissä ja vuotuisen työohjelman toteuttamisessa. Sihteeristön henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

CEPOL on oikeuskelpoinen. CEPOLin hallintojohtaja on sen oikeudellinen edustaja. CEPOLin kotipaikka siirrettiin 1.9.2014 Bramshillistä Yhdistyneestä kuningaskunnasta Budapestiin Unkariin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 543/2014 mukaisesti.

CEPOL saa rahoituksensa EU:n yleisestä talousarviosta

CEPOLin toiminta rahoitetaan EU:n talousarviosta. Talousarviosta rahoitetaan sekä henkilöstö- ja hallinto- että infrastruktuuri- ja toimintamenot. Hallintoneuvosto hyväksyy CEPOLin alustavan talousarvioesityksen vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta ja toimittaa sen komissiolle ja budjettivallan käyttäjälle (eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle) yhdessä Euroopan unionin alustavan talousarvioesityksen yhteydessä. CEPOLin lopullisen talousarvion vahvistaa budjettivallan käyttäjä.

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999 sovelletaan CEPOLiin rajoituksitta. CEPOL liittyy myös muihin petostentorjuntaa koskeviin määräyksiin, kuten asiaa koskeviin toimielinten välisiin sopimuksiin.

Tätä päätöstä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2006. Hallintoneuvoston on teetettävä riippumaton ulkopuolinen arviointi tämän päätöksen täytäntöönpanosta viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Neuvoston päätös 2005/681/YOS

1.1.2006

-

EUVL L 256, 1.10.2005

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 543/2014

29.5.2014

-

EUVL L 163, 29.5.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan poliisiakatemian (Cepol) perustamista sekä neuvoston päätöksen 2005/681/YOS kumoamisesta ja korvaamisesta [COM(2014) 465 final, 16.7.2014].

Ehdotuksen tarkoituksena on:

  • laajentaa CEPOLin mandaattia niin, että se voi tukea, kehittää, tuottaa ja koordinoida lainvalvojien koulutustoimintaa kaikilla tasoilla tullityöntekijöiden ja muiden rajatylittävän rikollisuuden parissa työskentelevät viranomaiset mukaan lukien,
  • keskittää CEPOLin työtä vankemmin niihin rikoksiin, joista aiheutuu eniten haittaa kansalaisille ja joiden torjunta edellyttää eniten rajatylittävää yhteistyötä,
  • päivittää ja selkeyttää CEPOLin tavoitteita jäsenvaltioiden alueellisen ja kahdenvälisen yhteistyön kehittämiseksi ja
  • antaa CEPOLille tehtäväksi oppimisvälineiden ja -metodien kehittämisen ja säännöllisen päivittämisen lainvalvojien taitojen vahvistamiseksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Viimeisin päivitys 11.08.2014

Top