Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Huumausaineiden lähtöaineet: ulkoiset tekijät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Huumausaineiden lähtöaineet: ulkoiset tekijät

Tällä asetuksella vahvistetaan laittomien synteettisten huumausaineiden valmistuksessa käytettyjen kemiallisten aineiden tuonnin, viennin ja kauttakuljetuksen valvontaa. Näihin aineisiin kuuluvat amfetamiinin tyyppiset piristeet, kuten ekstaasi. Asetuksen tavoitteena on vastata Länsi-Euroopassa valmistettujen synteettisten huumeiden kasvavaan uhkaan estämällä näiden aineiden kulkeutuminen laittomiin tarkoituksiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 111/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan Euroopan unionin (EU) ja EU:n ulkopuolisten maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevat säännöt. Huumausaineiden lähtöaineet tarkoittavat huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettyjä aineita. Asetusta sovelletaan huumausaineiden lähtöaineiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen, jotta estettäisiin tällaisten aineiden suuntaaminen laittomiin käyttötarkoituksiin.

Voimassa olevalla lainsäädännöllä pyritään soveltamaan Wienissä 19 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklaa, joka koskee juuri näiden aineiden kauppaa.

EU on perinteisesti ollut lähtöaineiden merkittävä viejä sekä laittomasti valmistettujen huumausaineiden tuoja. Viime aikoina EU:sta on myös tullut yksi merkittävimmistä laittomasti valmistettujen synteettisten huumausaineiden viejistä samoin kuin niiden valmistuksessa tarvittavien lähtöaineiden tuoja. Tästä syystä huumausaineiden lähtöaineiden tuonti- tai vientiluvan hakemiseen liittyvät säännökset, tällaisen luvan myöntäminen tai hylkääminen sekä sen keskeyttäminen ja peruuttaminen on yhdenmukaistettava EU:n tasolla.

Voimassa olevaa lainsäädäntöä on uudistettava ottaen huomioon huumausaineiden lähtöaineiden kaupankäynnin laajuus. Uudet menetelmät kohdentuvat kaikkein arimpiin huumausaineiden lähtöaineisiin, jotta vältettäisiin laillista kauppaa harjoittaviin tuojiin kohdistuva liian suuri hallinnollinen rasite.

Kaupan valvonta

Nykyisen asetuksen mukaan

 • otetaan käyttöön huumeiden lähtöaineiden tuonti- ja vientilupaa koskevat vaatimukset
 • vaaditaan kaikilta toimijoilta huumausaineiden lähtöaineiden merkitsemistä ja niiden varustamista tarvittavilla asiakirjoilla
 • vaaditaan kaikilta toimijoilta lupa
 • valvotaan, että kaikki huumausaineiden lähtöaineiden lähetykset tarkastetaan EU:ssa
 • tehostetaan vienti- ja tuontitarkastuksia
 • otetaan käyttöön tarkastukset EU:n tasolla erityisesti vapaa-alueilla ja uudelleenlastauspaikoilla, joissa vaara aineiden kulkeutumisesta laittomiin tarkoituksiin on suuri.

Asetuksen liitteessä mainittujen aineiden tuonti-, vienti- ja kauttakuljetustoimista on oltava asianmukaiset asiakirjat, joiden perusteella voidaan yksilöidä luokitellun aineen nimitys, määrä ja paino sekä tuojan, viejän, jakelijan ja lopullisen vastaanottajan yhteystiedot. Asianomaisten toimijoiden on säilytettävä yksityiskohtaiset kirjanpidot kaikesta liiketoiminnasta kolmen vuoden ajan.

Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä näille toimijoille lupa ja merkittävä ne rekisteriin siinä maassa, johon toimija on sijoittautunut.

EU:n jäsenvaltiot pitävät huolen yhteistyön toteutumisesta toimijoiden ja asianomaisten viranomaisten välillä, jotta kyseiset viranomaiset voivat estää aineiden suuntaamisen laittomiin käyttötarkoituksiin. Toimijoiden on tässä tarkoituksessa ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikista asiaankuuluvista tiedoista ja toimitettava niille tiedot luokiteltuja aineita koskevista liiketoimista.

Lisäksi toimijoiden on tehtävä jokaisesta liiketoimesta vienti- tai tuontilupahakemus sen EU:n jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon viejä tai tuoja on sijoittautunut. Lupahakemuksista on käytävä ilmi kaikki kuljetusta koskevat tiedot, kaikkien toimijoiden yhteystiedot sekä aineen nimitys, määrä ja paino. Toimivaltaiset viranomaiset antavat hakemusta koskevan päätöksensä 15 työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Jos on aihetta epäillä, että luokitellut aineet kulkeutuvat laittomaan käyttöön, toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää niiden tuonnin ja viennin.

Samalla tavalla menetellään niiden EU:n ulkopuolisten maiden kohdalla, jotka ovat pyytäneet komissiolta ilmoitusta kaikesta niitä koskevasta aineiden viennistä tai jotka ovat tehneet EU:n kanssa tuontilupia koskevan sopimuksen. Sellaisiin maihin sovelletaan erityismenettelyä, joissa mahdollisuudet tiettyjen luokiteltujen aineiden laittomiin tarkoituksiin kulkeutumiseen ovat tavanomaista suuremmat.

EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on käytettävissään tarvittavat tiedonhankinta- ja tutkintakeinot aineiden laittoman kulkeutumisen estämiseksi.

EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäinen avunanto ja salassapitovelvollisuus ovat ratkaisevan tärkeitä. EU:n jäsenvaltiot määräävät rikkomistapauksissa asianmukaiset seuraamukset. Joka vuosi ne tekevät komissiolle selkoa seurantatoimiensa tuloksista, ja komissio laatii tämän pohjalta vuosikertomuksen. Kertomus toimitetaan kansainväliselle huumausaineiden valvontaelimelle (International Narcotics Control Board).

Komissio laatii suuntaviivat, joilla pyritään tukemaan kemianteollisuutta. Suuntaviivoissa annetaan tietoja epäilyttävien liiketoimien tunnistamisesta ja niistä ilmoittamisesta sekä päivitetty luettelo sellaisista luokittelemattomista aineista, joita käytetään huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistamisessa.

Taustaa

Huumausaineita koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman (2000–2004) hyväksymisen jälkeen komissio aloitti huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa koskevan valvontajärjestelmän arvioinnin. Se piti välttämättömänä valvontavaatimusten ulottamista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kauppaa käyviin toimijoihin, lupien myöntämistä koskevan yhteisen lähestymistavan käyttöönottoa ja tullitarkastusten tehostamista. Näin ollen tällä asetuksella korvataan asetus (ETY) N:o 3677/90, jossa aluksi säädettiin toimenpiteistä huumausaineiden lähtöaineiden kulkeutumisen estämiseksi laittomiin tarkoituksiin.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 111/2005

15.2.2005

-

EUVL L 22, 26.1.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 7 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004, annettu 11. helmikuuta 2004, 16 artiklan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 32 artiklan nojalla huumausaineiden lähtöaineiden seurantaa ja valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta ja toiminnasta [KOM(2009) 709 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä kertomuksessa arvioidaan asetusten (EY) N:o 111/2005 (edellä) ja (EY) N:o 273/2004 täytäntöönpanoa ja toimintaa.

EU:n jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella komission arvioinnissa todetaan, että kaupan valvontaan liittyvä oikeudellinen kehys tarjoaa oikeasuhtaiset toimenpiteet, kun halutaan estää huumausaineiden lähtöaineiden kulkeutuminen laittomiin tarkoituksiin vaikeuttamatta niiden laillista kauppaa. Asianomaisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten sujuva yhteistyö on edistänyt tätä tavoitetta huomattavasti. Lisäksi EU:n kemianteollisuudelle laatimat suuntaviivat sekä talouden toimijoille suunnattu uusi verkkokurssi täydentävät hyvin tätä oikeudellista kehystä.

EU:n jäsenvaltiot ovat soveltaneet yhteistä lupajärjestelmää luokan 1 lähtöaineisiin tyydyttävästi, ja sekä toimivaltaiset viranomaiset että teollisuus pitävät sen toimintaa tehokkaana. Luokan 2 lähtöaineita koskevissa rekisteröintivaatimuksissa saattaa kuitenkin olla määrättyjä puutteita, joiden takia ei voida varmistaa näiden aineiden asianmukaista valvontaa ja estää niiden kulkeutumista laittomiin käyttötarkoituksiin kaupan yhteydessä. Lisäksi joitakin säännöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi asiakkaan selvityksiin tai seosten määrittelyperusteisiin, tulkitaan EU:n jäsenvaltioissa eri tavalla. Muut ongelmat koskevat toimijoiden riittämätöntä raportointia toimivaltaiselle viranomaiselle ja määrättyjä ulkomaankauppalainsäädännön näkökohtia, kuten vientiä koskevien ennakkoilmoitusten joustamattomia määräaikoja ja yksinkertaistettujen lupamenettelyjen puutetta.

Edellä esitetyn perusteella kertomuksessa annetaan seuraavat suositukset:

 • parannetaan lainsäädäntökehyksen yhdenmukaista täytäntöönpanoa EU:n jäsenvaltioissa etenkin parhaiden käytänteiden vaihdon avulla
 • tehostetaan raportointia esimerkiksi tihentämällä toimijoiden raportointia toimivaltaisille viranomaisille
 • tehdään mahdollisesti muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön luokan 2 lähtöaineiden valvonnan tehostamiseksi
 • tehostetaan EU:n kautta kuljetettavien, efedriiniä tai pseudoefedriiniä sisältävien farmaseuttisten valmisteiden tai lääkkeiden valvontaa
 • mukautetaan menettelyihin liittyviä vaatimuksia, jotta tarkastusten taso vastaisi riskiä siitä, että aineet suunnataan laittomiin tarkoituksiin.

Komission asetus (EY) N:o 1277/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, huumausaineiden lähtöaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 täytäntöönpanosäännöistä [EUVL L 202, 3.8.2005]. Tässä asetuksessa säädetään huumausaineiden lähtöaineisiin sovellettavat täytäntöönpanosäännöt vastuullisen henkilön, toimijoiden rekisteröinnin ja heille myönnettävien lupien, tietojen toimittamisen, vientiä koskevien ennakkoilmoitusten sekä vienti- ja tuontilupien osalta.

Viimeisin päivitys 24.02.2011

Top