Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat erityistoimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat erityistoimenpiteet

Egeanmeren pienten saarten maataloutta tuetaan erityistoimenpiteillä. Niillä on kaksitahoinen tavoite: rajoittaa tiettyjen maataloustuotteiden kuljetuksesta näille alueille aiheutuvia lisäkustannuksia ja edistää paikallisen tuotannon kehittämistä.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1405/2006, annettu 18 päivänä syyskuuta 2006, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Egeanmeren pienille saarille on vahvistettu tiettyjen maataloustuotteiden erityisiä tarjontajärjestelyjä sekä soveltuvia paikallisen maataloustuotannon tukitoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä, joita tämä asetus koskee, pyritään edistämään näiden alueiden kehitystä, jota erilaiset maantieteelliset ja taloudelliset tekijät haittaavat.

Erityiset tarjontajärjestelyt

Sellaisten maataloustuotteiden tarjonta, jotka ovat välttämättömiä ihmisravinnoksi tai muiden tuotteiden valmistuksessa (perustamissopimuksen liitteessä I oleva luettelo), perustuu erityiseen tukijärjestelmään. Sen puitteissa Kreikan nimeämät viranomaiset laativat arvioidun tarjontataseen, jossa ilmoitetaan määrällisesti asianomaisten tuotteiden vuotuiset tarjontatarpeet. Sen jälkeen komissio hyväksyy kyseisen taseen.

Näille tuotteille myönnetään tarjontatukea, joka vahvistetaan niiden kaupan pitämisestä aiheutuvien lisäkustannusten perusteella. Erityisten tarjontajärjestelyjen täytäntöönpanossa otetaan huomioon tietyt tekijät, kuten pienten saarten erityistarpeet, perinteiset kauppavirrat, suunniteltujen tukien taloudelliset näkökohdat sekä paikallistuotannon kehitysmahdollisuudet.

Erityisten tarjontajärjestelyjen piiriin kuuluvia tuotteita voidaan jälleenviedä ainoastaan edellytyksin, jotka komissiota avustava komitea vahvistaa. Edellytyksiin kuuluu saadun tuen palauttaminen. Lisäksi erityisistä tarjontajärjestelyistä hyötyneistä tuotteista pienillä saarilla jalostettujen tuotteiden vienti kolmansiin maihin tai lähettäminen muualle yhteisöön on mahdollista komission vahvistamien määrien rajoissa.

Toimenpiteet paikallisen maataloustuotannon kehittämiseksi

Kreikka esittää tukiohjelman, joka toimitetaan komissiolle hyväksyttäväksi. Ohjelma sisältää toimenpiteet, joilla edistetään maataloustuotantoa pienillä saarilla. Toimenpiteiden on oltava yhteensopivia ja johdonmukaisia yhteisön lainsäädännön ja politiikan ja erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan kanssa.

Tukiohjelmaan voi sisältyä

  • määrällinen kuvaus maataloustuotannon nykytilasta
  • ehdotettu strategia ja odotettavissa olevat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset
  • toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja alustava kokonaisrahoitustaulukko, jossa esitetään käytettävissä olevat määrärahat
  • näyttö ohjelman eri toimenpiteiden yhteensopivuudesta ja johdonmukaisuudesta sekä seurannassa ja arvioinnissa käytettävät perusteet ja määrälliset indikaattorit
  • järjestelyt ohjelman tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi
  • ohjelman täytäntöönpanosta vastaamaan nimetty toimivaltainen viranomainen sekä asiaan liittyvät elimet.

Liitännäistoimenpiteet

Lisätukena komissio voi hyväksyä maataloustuotteiden tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen aloilla toimintatukia tukiohjelman täytäntöönpanoa varten.

Rahoitussäännökset

Erityisiä tarjontajärjestelyjä sekä toimenpiteitä paikallisen maataloustuotannon kehittämiseksi rahoitetaan enintään 23,93 miljoonalla eurolla vuodessa. Erityisiin tarjontajärjestelyihin kohdistettava enimmäismäärä on 5,47 miljoonaa euroa vuodessa.

Yleiset säännökset

Komissiota avustaa suorien tukien hallintokomitea (EN).

Kreikka esittää komissiolle

  • vuosittain viimeistään 15. helmikuuta määrärahat tukiohjelman toteuttamiseen seuraavan vuoden aikana
  • kunkin vuoden kesäkuun 30. päivään mennessä kertomuksen tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Komissio esittää 31. päivään joulukuuta 2011 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleiskertomuksen tämän asetuksen nojalla toteutettujen toimien vaikutuksesta.

Taustaa

Ensimmäinen Egeanmeren saarten maatalouden tukemista koskeva yhtenäinen kehys esitettiin asetuksessa (ETY) N:o 2019/93, jolla otettiin käyttöön erityiset tarjontajärjestelyt ja erityistukitoimenpiteet tiettyjä sektoreita, kuten perunaa, viiniköynnöksiä ja oliivitarhoja, varten. Ottaen huomioon kyseisen järjestelmän menestyksen tässä nyt tarkasteltavana olevassa asetuksessa pyritään säilyttämään sen tuet ja samalla vahvistamaan kumppanuustoimintaa paikallisviranomaisten kanssa antamalla näille enemmän vapautta rahoituksen hallinnoinnissa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1405/2006

3.10.2006

-

EUVL L 265, 26.9.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 615/2008

29.6.2008

-

EUVL L 168, 28.6.2008

Asetus (EY) N:o 72/2009

7.2.2009

-

EUVL L 30, 31.1.2009

Asetukseen (ETY) N:o 1405/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yksityiskohtaiset soveltamissäännöt

Komission asetus (EY) N:o 1914/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 365, 21.12.2006]. Tämä asetus sisältää Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavia toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. Erityisten tarjontajärjestelyjen osalta siinä esitetään hallinnollisten osatekijöiden toiminta, esimerkiksi tukitodistus ja toimijoiden rekisteri, luetellaan vientiä koskevat edellytykset ja selvitetään tarkastusten ja viennin toimintaa. Paikallistuotannon tukitoimenpiteiden osalta asetuksessa esitetään tukimäärän vahvistamista, tukihakemusten esittämistä ja tuen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, tukien asianmukaista käyttöä koskevat tarkastusperiaatteet sekä seuraamukset.

Ks. Konsolidoitu toisinto

Tietojen toimittaminen

Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 228, 1.9.2009].

Viimeisin päivitys 16.09.2009

Top