Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erityistoimenpiteitä syrjäisimpien alueiden hyväksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erityistoimenpiteitä syrjäisimpien alueiden hyväksi

Erityistoimenpiteillä tuetaan Euroopan unionin (EU) syrjäisimpien alueiden maataloutta. Tuen tarkoituksena on lievittää ongelmia, jotka liittyvät tällaisten alueiden poikkeukselliseen maantieteelliseen sijaintiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Syrjäisimmät alueet luetellaan EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa:

 • Ranskan merentakaiset departementit: Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin
 • Azorit ja Madeira (Portugali)
 • Kanariansaaret (Espanja).

Näitä alueita kutsutaan ”syrjäisimmiksi alueiksi”, koska ne sijaitsevat kaukana Euroopasta. Syrjäisimmät alueet ovat yleensä pinta-alaltaan suppeita ja alttiina vaikeille ilmasto-oloille. Kaikki nämä tekijät vaikeuttavat myös syrjäisimpien alueiden maatalouden kehitystä.

Tässä asetuksessa säädetäänkin syrjäisimpien alueiden maataloutta tukevista erityistoimenpiteistä. Tavoitteena on korvata lisäkustannukset, jotka liittyvät elintarviketurvaan ja maatalouden harjoittamiseen kyseisillä alueilla.

Erityinen hankintajärjestelmä

Erityinen hankintajärjestelmä kattaa tietyt (perussopimuksen liitteessä I luetellut) maataloustuotteet, joiden katsotaan olevan välttämättömiä ihmisten ja eläinten ravinnolle tai muiden tuotteiden valmistukselle. Järjestelmän mukaan EU tai kolmannet maat voivat toimittaa tällaisia tuotteita rajallisia määriä ja myöntää tukea, joka kattaa osan syrjäiseen sijaintiin liittyvistä lisäkustannuksista, ilman tuontitullimaksuja.

Järjestelmän kattamat enimmäismäärät vahvistetaan arvioidussa hankintataseessa, jonka laatimisesta vastaavat jäsenvaltiot ja jonka komissio hyväksyy.

Tämän järjestelmän piiriin kuuluvia tuotteita voidaan viedä maasta vasta, kun tuontitullit on maksettu tai järjestelmän osana saatu tuki palautettu. Tätä ehtoa ei sovelleta Ranskan merentakaisten departementtien väliseen kauppaan eikä sellaisiin syrjäisimpien alueiden tuotteisiin, jotka on jalostettu käyttämällä erityisjärjestelmään kuuluvia tuotteita, jotka

 • viedään kolmansiin maihin tai lähetetään muualle unioniin perinteisen kauppavirran yhteydessä lähetettyjen ja vietyjen määrien rajoissa
 • viedään kolmansiin maihin osana alueellista kauppaa
 • lähetetään Azoreilta Madeiralle tai Madeiralta Azoreille
 • lähetetään Madeiralta Kanariansaarille tai päinvastoin.

Erityisen hankintajärjestelmän yhteydessä ei peritä tuontitulleja tietyntyyppisestä sokerista, joka on tuotu Madeiralle ja Kanariansaarille, eikä tietyistä riisituotteista, jotka on tuotu Réunioniin. Lisäksi Kanariansaarille maksetaan tukea perussopimuksen liitteeseen I kuulumattomien maitovalmisteiden hankkimiseksi.

Paikallisen maataloustuotannon tukeminen

Paikallista maataloustuotantoa tuetaan yhteisön tukiohjelmilla. Tukiohjelmien laatimisesta vastaavat asianomaisten jäsenvaltioiden nimeämät toimivaltaiset viranomaiset. Tukiohjelmien laadinnassa on otettava huomioon EU:n lainsäädäntö ja politiikat.

Yhteisön tukiohjelmissa on oltava seuraavat tiedot:

 • määrällinen kuvaus kyseisten alueiden maataloustuotannon tilanteesta
 • ehdotetun strategian kuvaus ja arvio odotettavissa olevista taloudellisista, ympäristöön kohdistuvista ja sosiaalisista vaikutuksista
 • suunniteltujen toimenpiteiden kuvaus
 • toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja alustava kokonaistaulukko, jossa esitetään käytettävissä olevat määrärahat
 • ohjelmien eri toimenpiteiden yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta koskevat perustelut sekä seurantaa ja arviointia varten käytettävien määrällisten kriteerien ja indikaattorien määritelmä
 • toimenpiteet ohjelmien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, määritelmä arvioinnissa käytettävistä määrällisistä indikaattoreista sekä tarkastus- ja seuraamusjärjestelyt
 • toimivaltaisten viranomaisten ja ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavien elinten nimet, asiaan liittyvien elinten sekä talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten nimet samoin kuin käytyjen neuvottelujen tulokset.

Vuotuiset rahoitusvarat

Erityiseen hankintajärjestelmään ja paikallisen maataloustuotannon tukitoimenpiteisiin osoitetaan vuosittain rahoitusvaroja seuraavasti (miljoonaa euroa):

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2011 ja sitä seuraavat vuodet

Ranskan merentakaiset departementit

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Azorit ja Madeira

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Kanariansaaret

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

Erityisen hankintajärjestelmän osalta rahoitus ei saa ylittää seuraaviä määriä:

 • merentakaiset departementit: 20,7 miljoonaa euroa
 • Azorit ja Madeira: 17,7 miljoonaa euroa
 • Kanariansaaret: 72,7 miljoonaa euroa

Liitännäistoimenpiteet

Erityisen hankintajärjestelmän ja yhteisön tukiohjelmien lisäksi tässä asetuksessa otetaan käyttöön myös muuntyyppisiä poikkeuksellisia toimenpiteitä syrjäisimpien alueiden maatalouden kehittämiseksi.

Asetuksessa säädetään ensinnäkin, että EU:n taloudellista tukea syrjäisimmille alueille voidaan korottaa yhteisen maatalouspolitiikan perusteella. Syrjäisimmille alueille myönnetään siis rahoitukseen oikeuttavien enimmäismäärien osalta poikkeuksia silloin, kun rahoitusta myönnetään Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto).

Asetuksessa säädetään myös jäsenvaltioiden mahdollisuudesta myöntää valtiontukia perussopimuksen liitteeseen I kuuluvien maataloustuotteiden tuotantoa, jalostusta ja markkinointia varten. Valtiontukiin on kuitenkin saatava lupa komissiolta.

Ranska ja Portugali voivat lisäksi esittää komissiolle ohjelmia, joilla torjutaan kasveille tai kasviperäisille tuotteille (paitsi banaaneille) haitallisia organismeja niiden omilla syrjäisimmillä alueilla. EU osallistuu tällaisten ohjelmien rahoitukseen alueiden tilannetta koskevan teknisen selvityksen perusteella, ja sen rahoitusosuus voi kattaa enintään 60 prosenttia tukikelpoisista menoista merentakaisissa departementeissa ja enintään 75 prosenttia tukikelpoisista menoista Azoreilla ja Madeiralla.

Asetuksessa säädetään vielä syrjäisimmille alueille myönnettävistä poikkeuksista ja vapautuksista, jotka koskevat neljää alaa:

 • viini: Azorit, Madeira ja Kanariansaaret voivat poiketa asetuksesta (EY) N:o 1234/2007 luopumispalkkioiden, varastojen purkamistukien ja tislaustoimenpiteiden osalta
 • maito: asetuksessa (EY) N:o 1788/2003 tarkoitetun lisämaksun jakamiseksi tuottajien kesken ainoastaan Azorien tuottajien katsotaan osaltaan vaikuttaneen viitemäärän ylitykseen. Asetuksessa (EY) N:o 1788/2003 säädettyä lehmänmaidontuottajia koskevaa lisämaksujärjestelmää ei sovelleta Madeiraan (4 000 tonnin paikallisen maidontuotannon rajoissa) eikä merentakaisiin departementteihin. Poiketen neuvoston asetuksesta (EY) N:o 2597/1997 Madeira voi tuottaa – ainoastaan paikallista kulutusta varten – iskukuumennettua maitoa yhteisön alkuperää olevasta maitojauheesta
 • karjankasvatus: merentakaiset departementit ja Madeira voivat tuoda maahan tullitta kolmansista maista peräisin olevia nautaeläimiä. Tämä on mahdollista siihen asti kunnes paikallisten nuorten urospuolisten nautaeläinten määrä on riittävä varmistamaan paikallisen eläintuotannon ylläpitämisen ja kehittymisen
 • tupakka: Espanja voi myöntää tupakan tuotantotukea Kanariansaarilla enintään 10 tonnille vuodessa. Lisäksi tulleja ei kanneta tuotaessa suoraan Kanariansaarille tietynlaatuista raakatupakkaa ja osittain valmistettua tupakkaa.

Taustaa

Syrjäisimpien alueiden maataloutta tuetaan POSEI-järjestelmästä (syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskeva ohjelma), jota sovelletaan vuodesta 1991 alkaen Ranskan merentakaisten departementteihin (POSEIDOM) ja vuodesta 1992 Kanariansaariin (POSEICAN) ja Azoreihin ja Madeiraan (POSEIMA). POSEI-järjestelmän tavoitteena on ottaa huomioon kyseisten alueiden maantieteelliset ja taloudelliset haitat.

Tällä asetuksella uudistetaan POSEI-järjestelmä ja kumotaan asetukset N:o

1452/2001

, N:o

1453/2001

ja N:o

1454/2001

.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 247/2006

15.2.2006

-

EUVL L 42, 14.2.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 318/2006

3.3.2006

EUVL L 58, 28.2.2006

Asetus (EY) N:o 2013/2006

1.1.2007

-

EUVL L 384, 29.12.2006

Asetus (EY) N:o 1276/2007

31.10.2007

-

EUVL L 284, 30.10.2007

Asetus (EY) N:o 674/2008

24.7.2008

-

EUVL L 189, 17.7.2008

Asetus (EY) N:o 72/2009

1.2.2009

-

EUVL L 30, 31.1.2009

Asetus (EY) N:o 73/2009

1.2.2009

-

EUVL L 30, 31.1.2009

Asetus (EY) N:o 641/2010

24.7.2010

-

EUVL L 194, 24.7.2010

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 247/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Soveltamissäännöt

Komission asetus (EY) N:o 793/2006, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 145, 31.5.2006].

Ks. konsolidoitu toisinto

Yhteisön tuki haitallisten organismien torjumiseksi

Komission päätös 2007/609/EY, tehty 10 päivänä syyskuuta 2007, yhteisön rahoitukseen oikeutettujen kasveille ja kasviperäisille tuotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmiin Ranskan merentakaisissa departementeissa, Azoreilla ja Madeiralla liittyvien toimenpiteiden määrittelemisestä [EUVL L 242, 15.9.2007].

Komission päätös 2009/126/EY, tehty 13 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön osallistumisesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2009 [EUVL L 44, 14.2.2009].

Tietojen toimittaminen

Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 228, 1.9.2009].

Viimeisin päivitys 12.11.2010

Top