Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tuotantoeläinten suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tuotantoeläinten suojelu

Euroopan unioni (EU) vahvistaa tuotantoeläinten suojelua koskevat yleiset säännöt, joita sovelletaan lajista riippumatta. Näitä sääntöjä sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan ja turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettaviin eläimiin, mukaan luettuna kalat, matelijat ja sammakkoeläimet.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (EN) (FR), jonka periaatteet koskevat näiden eläinten tarpeita vastaavia eläinsuojia, ruokaa ja asianmukaista hoitoa.

Jäsenvaltioiden on otettava nämä eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset huomioon unionin lainsäädännön laadinnassa ja täytäntöönpanossa erityisesti maatalouspolitiikan aloilla.

Eläimet

Kyseistä direktiiviä sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan ja turkisten tuotantoon tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettaviin tai pidettäviin eläimiin (mukaan luettuina kalat, matelijat ja sammakkoeläimet). Direktiivi ei koske

Elinolot

Jäsenvaltiot antavat säännökset, joiden nojalla eläinten omistajat tai pitäjät takaavat eläintensä hyvinvoinnin ja varmistavat, että eläimille ei aiheuteta tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahinkoa. Saadun kokemuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteella eläinten kasvatuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  • henkilöstö: eläimistä on oltava huolehtimassa riittävästi sellaista henkilöstöä, jolla on asianmukaiset kyvyt, tiedot ja ammatillinen pätevyys
  • tarkastukset: kaikki kotieläinten tuotantojärjestelmissä pidettävät eläimet on tarkastettava ainakin kerran päivässä. Sairaat tai loukkaantuneet eläimet on hoidettava viipymättä ja tarvittaessa eristettävä sopiviin suojiin
  • rekisterin pitäminen: eläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä rekisteriä kaikesta annetusta lääkinnällisestä hoidosta vähintään kolmelta vuodelta
  • liikkumavapaus: kaikilla eläimillä on oltava tilaa sen verran, että ne pystyvät liikkumaan ilman tarpeetonta kärsimystä tai vahinkoa, vaikka ne olisivat kytkettynä, kahlehdittuna tai eristettynä
  • rakennukset ja eläinsuojat: kaikki tällaisten rakennusten rakentamiseen käytettävät materiaalit on voitava puhdistaa ja desinfioida. Ilman kierto, pölyisyys, lämpötila ja ilman kosteus on pidettävä hyväksyttävissä rajoissa. Rakennuksissa olevia eläimiä ei saa pitää jatkuvassa pimeydessä eikä jatkuvassa keinovalaistuksessa
  • automaattiset ja mekaaniset laitteet: eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille välttämättömät automaattiset tai mekaaniset laitteet on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Mikäli käytetään keinotekoista ilmanvaihtojärjestelmää, myös ilmanvaihdon takaava asianmukainen varajärjestelmä on oltava valmiina
  • ravinto, vesi ja muut aineet: eläinten ruokavalion on oltava terveellinen ja niiden tarpeiden mukainen, ja ravintoa on annettava riittävästi ja säännöllisin väliajoin. Eläimille ei saa antaa muita aineita paitsi lääkinnällisistä tai ennaltaehkäisyyn liittyvistä syistä taikka eläintenhoidollista käsittelyä varten. Lisäksi ruokinta- ja juottolaitteiden on oltava sellaiset, että ravinnon saastumisen vaara on mahdollisimman pieni
  • typistykset: tältä osin noudatetaan asiaa koskevia kansallisia säännöksiä
  • kasvatusmenetelmät: sellaisia kasvatusmenetelmiä ei saa käyttää, jotka aiheuttavat eläimille kärsimystä tai vammoja, paitsi jos menetelmien vaikutukset ovat äärimmäisen vähäiset tai lyhytaikaiset, tai ne on selvästi sallittu kansallisten säännösten nojalla. Eläintä ei saa pitää tuotantoeläimenä, jos se vahingoittaa eläimen terveyttä tai hyvinvointia.

Tarkastukset

Jäsenvaltiot antavat säännökset, joiden mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tarkastuksia. Niiden on toimitettava selvitys näistä tarkastuksista komissiolle, joka laatii kyseisen asiakirjan perusteella ehdotuksia tarkastusten yhdenmukaistamiseksi.

Arviointi ja täytäntöönpano

Joka viides vuosi komissio antaa neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, joka sisältää tarvittaessa parannusehdotuksia. Neuvosto tekee ratkaisunsa näistä ehdotuksista määräenemmistöllä.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä niihin mahdollisesti liittyvät seuraamukset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 98/58/EY

8.8.1998

31.12.1999

EYVL L 221, 8.8.1998

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003.

Neuvoston direktiiviin 98/58/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tuotantoeläinten suojelusta annetun direktiivin 98/58/EY täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista [KOM(2006) 838 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä kertomuksessa komissio katsoo tarpeelliseksi, että jäsenvaltiot parantavat tarkastusten suunnittelua ja toteuttamista sekä tarkastusten tulosten rekisteröintiä ja avoimuutta. Lisäksi komissio korostaa tarvetta lisätä kyseisten viranomaisten koulutusta, parantaa ilmoittamisjärjestelmää sekä yksinkertaistaa menettelyitä liiallisen byrokratian välttämiseksi.

Komission päätös 2006/778/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista [EUVL L 314, 15.11.2006].

Komission päätös 2000/50/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, tuotantoeläintilojen tarkastamista koskevista vähimmäisvaatimuksista [EYVL L 19, 25.1.2000].

See also

Viimeisin päivitys 19.09.2011

Top