Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tuotantoeläinten suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuotantoeläinten suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/58/EY tuotantoeläinten suojelusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan tuotantoeläinten suojelua koskevat yleiset säännöt, joita sovelletaan kaikkiin tuotantoeläinten lajeihin.
 • Sääntöjä sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan ja turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettaviin eläimiin, kalat, matelijat ja sammakkoeläimet mukaan lukien.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kaikki EU-maat ovat ratifioineet tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen. Sen tärkeimmät artiklat koskevat tuotantoeläinten tarpeita vastaavia eläinsuojia, ruokintaa ja hoitoa.
 • EU-maiden on otettava nämä eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset huomioon EU:n lainsäädännön laadinnassa ja täytäntöönpanossa erityisesti maatalouspolitiikan alalla.

Eläimet

Direktiiviä sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan ja turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettaviin tai pidettäviin eläimiin (mukaan luettuina kalat, matelijat ja sammakkoeläimet). Direktiiviä ei sovelleta

 • villieläimiin
 • urheilu- tai kulttuuritapahtumissa (näyttelyissä) käytettäviksi tarkoitettuihin eläimiin
 • koe-eläimiin tai laboratoriossa käytettäviin eläimiin
 • selkärangattomiin eläimiin.

Lisätietoa eri eläimiä koskevista vaatimuksista:

Elinolot

EU-maiden on vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti eläinten omistajien tai pitäjien on huolehdittava eläintensä hyvinvoinnista ja varmistettava, että eläimille ei aiheuteta tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahinkoa. Saadun kokemuksen ja nykyisen tieteellisen tiedon perusteella eläinten kasvatuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Henkilöstö: eläimistä on oltava huolehtimassa riittävästi sellaista henkilöstöä, jolla on asianmukaiset kyvyt, tiedot ja ammatillinen pätevyys.
 • Tarkastukset: kaikki kotieläinten tuotantojärjestelmissä pidettävät eläimet on tarkastettava ainakin kerran päivässä. Sairaat tai loukkaantuneet eläimet on hoidettava viipymättä ja tarvittaessa eristettävä sopiviin suojiin.
 • Rekisterin pitäminen: eläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä rekisteriä kaikesta annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja säilytettävä rekisterit vähintään kolmen vuoden ajan.
 • Liikkumavapaus: kaikilla eläimillä on oltava tilaa sen verran, että ne pystyvät liikkumaan ilman tarpeetonta kärsimystä tai vahinkoa, vaikka ne olisivat kytkettynä, kahlehdittuna tai eristettynä.
 • Rakennukset ja eläinsuojat: kaikki tällaisten rakennusten rakentamiseen käytettävät materiaalit on voitava puhdistaa ja desinfioida. Ilman kierto, pölyisyys, lämpötila ja ilman kosteus on pidettävä hyväksyttävissä rajoissa. Rakennuksissa olevia eläimiä ei saa pitää jatkuvassa pimeydessä eikä jatkuvassa keinovalaistuksessa
 • Automaattiset ja mekaaniset laitteet: eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille välttämättömät automaattiset tai mekaaniset laitteet on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Mikäli käytetään keinotekoista ilmanvaihtojärjestelmää, käytössä on oltava myös riittävän ilmanvaihdon takaava asianmukainen varajärjestelmä.
 • Ravinto, vesi ja muut aineet: eläinten ruokavalion on oltava terveellinen ja niiden tarpeiden mukainen, ja ravintoa on annettava riittävästi ja säännöllisin väliajoin. Eläimille ei saa antaa muita aineita paitsi lääkinnällisistä tai ennaltaehkäisyyn liittyvistä syistä taikka eläintenhoidollista käsittelyä varten. Lisäksi ruokinta- ja juottolaitteiden on oltava sellaiset, että ravinnon saastumisen vaara on mahdollisimman pieni
 • Typistykset: tältä osin noudatetaan asiaa koskevia kansallisia säännöksiä.
 • Kasvatusmenetelmät: sellaisia kasvatusmenetelmiä ei saa käyttää, jotka aiheuttavat eläimille kärsimystä tai vammoja, paitsi jos menetelmien vaikutukset ovat äärimmäisen vähäiset tai lyhytaikaiset tai ne on selvästi sallittu kansallisissa säännöksissä. Eläintä ei saa pitää tuotantoeläimenä, jos se vahingoittaa eläimen terveyttä tai hyvinvointia.

Tarkastukset

EU-maiden on annettava säännökset, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia. Niiden on toimitettava tarkastuksista selvitys Euroopan komissiolle, joka antaa selvitysten perusteella ehdotuksia tarkastusten yhdenmukaistamiseksi.

Arviointi ja täytäntöönpano

Komissio antaa neuvostolle joka viides vuosi direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, joka sisältää tarvittaessa parannusehdotuksia. Neuvosto tekee ratkaisunsa näistä ehdotuksista määräenemmistöllä.

EU-maat voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä.

Virallista valvontaa koskeva asetus

Eräitä direktiivissä säädettyjä teknisiä yksityiskohtia on muutettu elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta annetulla uudella asetuksella (EU) 2017/625. Muutokset tulevat voimaan 14. joulukuuta 2019.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 8. elokuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1999 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23–27)

Direktiiviin 98/58/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Asetukseen (EU) 2017/625 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission päätös 2006/778/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 39–47)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 13.11.2017

Top