Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet – hyvät tuotantotavat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet – hyvät tuotantotavat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006 – elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvät tuotantotavat

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään hyvien tuotantotapojen periaatteista*, jotka koskevat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja ja tarvikkeita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Sitä sovelletaan kaikkiin aloihin ja kaikkiin kyseisten materiaalien ja tarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheisiin.
 • Yritysten on:
  • noudatettava hyviä tuotantotapoja;
  • käynnistettävä, toteutettava ja käytettävä tehokasta ja dokumentoitua laadunvarmistusjärjestelmää*;
  • perustettava tehokas laadunvalvontajärjestelmä ja pidettävä sitä yllä;
  • kehitettävä ja ylläpidettävä joko paperiversioina tai sähköisessä muodossa asianmukaista dokumentointijärjestelmää, joka kattaa yksittäisen materiaalin tai tarvikkeen turvallisuuden kannalta olennaiset eritelmät, valmistusohjeet ja prosessoinnit.
 • Hyvät tuotantotavat kattavat muun muassa sellaiset säiliöt, pakkaukset, paperin, pahvin, musteen ja liimat, jotka voisivat joutua kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.
 • Laadunvarmistusjärjestelmissä otetaan huomioon:
  • henkilöstön määrä, tietojen ja taitojen riittävyys sekä tilojen ja laitteiden organisointi;
  • yrityksen koko siten, että yritykselle ei aiheudu kohtuuttomia rasitteita.
 • Laadunvalvontajärjestelmiin kuuluvat:
  • hyvien tuotantotapojen täytäntöönpanon tarkasteleminen; ja
  • sellaisten toimenpiteiden nimeäminen, joiden avulla korjataan kaikki puutteet toteutettaessa hyvien tuotantotapojen periaatteita.
 • Muutoksessa (asetus (EY) N:o 282/2008) esitetään erityinen laadunvarmistusjärjestelmä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuville kierrätysmuovimateriaaleille ja -tarvikkeille.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. elokuuta 2008 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Hyvät tuotantotavat: laadunvarmistustekijät, joilla varmistetaan, että materiaalit ja tarvikkeet vastaavat niihin sovellettavia laatustandardeja vaarantamatta ihmisten terveyttä ja aiheuttamatta haitallisia muutoksia elintarvikkeiden koostumuksessa.

* Laadunvarmistusjärjestelmä: järjestelyt ja dokumentointi, joilla varmistetaan, että materiaalien ja tarvikkeiden laatu vastaa vaatimuksia.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 75–78)

Asetukseen (EY) N:o 2023/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.05.2016

Top