Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinrehujen turvallisuuden varmistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinrehujen turvallisuuden varmistaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/32/EY haitallisista aineista eläinten rehuissa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan haitallisten aineiden ja tuotteiden* (vierasaineet) enimmäispitoisuudet EU:n markkinoilla saataville asetetuissa eläinrehuissa (mukaan lukien tuontirehut).

Siinä vähennetään myrkyllisten tai tuotantoon haitallisesti vaikuttavien aineiden eläinrehuille aiheuttamaa kontaminaatioriskiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin, mukaan lukien eläinrehun raaka-aineet, lisäaineet ja täydennysrehut.

Siinä vahvistetaan haitallisten aineiden luettelo ja määritetään raja-arvot, joita nämä aineet eivät saa ylittää eläinrehuissa (liite I).

Luettelossa mainittuja aineita ovat esimerkiksi tietyt raskasmetallit (kuten lyijy ja kadmium), dioksiini ja jotkin torjunta-aineet. Luettelo saatetaan ajan tasalle määräajoin, jotta se vastaisi tieteellisen ja teknisen tiedon kehitystä.

Tutkimukset

Haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksien ylittyessä EU-maiden on yhteistyössä toimialan kanssa suoritettava tutkimuksia näiden aineiden lähteiden tunnistamiseksi. Niiden on tiedotettava Euroopan komissiolle tutkimusten tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä haitallisten aineiden pitoisuuden alentamiseksi tai poistamiseksi.

Seokset

Petosten torjumiseksi direktiivissä kielletään sellaisten tuotteiden sekoittaminen (laimentamistarkoituksessa), joissa haitallisen aineen pitoisuus ylittää enimmäispitoisuuden.

Tilapäistoimet

Jos jokin EU-maa osoittaa, että haitalliselle aineelle vahvistettu enimmäispitoisuus voi olla vaaraksi eläinten tai ihmisten terveydelle taikka ympäristölle, se voi ottaa käyttöön tiukempia tilapäisrajoituksia, kunnes joko neuvosto tai komissio tekee päätöksensä. Asianomaisen maan on huolehdittava, että kyseinen päätös julkistetaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 30. toukokuuta 2002. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1. toukokuuta 2003.

TAUSTAA

Eläinten ruokinta – haitalliset aineet

KESKEINEN TERMI

* Haitallinen aine: kaikki aineet tai tuotteet, taudinaiheuttajia lukuun ottamatta, joita on eläinten rehuksi tarkoitetussa tuotteessa ja/tai tuotteen yhteydessä ja jotka aiheuttavat mahdollisen vaaran eläinten tai ihmisten terveydelle taikka ympäristölle tai voivat vaikuttaa kielteisesti kotieläintuotantoon.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa – Neuvoston lausuma (EUVL L 140, 30.5.2002, s. 10–22)

Direktiiviin 2002/32/EY ja sen liitteisiin tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1–141) Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.01.2016

Top