Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Munivien kanojen suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Munivien kanojen suojelu

Euroopan unioni (EU) vahvistaa eri tuotantojärjestelmissä pidettävien munivien kanojen suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset niiden suojelemiseksi ja eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden tuottajien väliseen kilpailuun vaikuttavien erojen poistamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tässä käsitellyssä direktiivissä vahvistetaan munivien kanojen suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Sitä ei sovelleta alle 350 munivan kanan tuotantolaitoksiin eikä siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin.

Munivien kanojen tuotantolaitosten on noudatettava direktiivin 98/58/EY asiaankuuluvia säännöksiä, jotka koskevat tuotantoeläinten suojelua, sekä tässä käsitellyn direktiivin liitteessä annettuja säännöksiä.

Vaihtoehtoiset järjestelmät

On huolehdittava siitä, että 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen vaihtoehtoiset tuotantojärjestelmät (uudet tai uudestaan rakennetut taikka ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat laitteet) täyttävät seuraavat vaatimukset

 • tuotantolaitteissa on oltava
  • joko ruokintakouruja (reunan pituus eläintä kohden vähintään 10 cm) tai pyöröruokkijoita (reunan pituus eläintä kohden vähintään 4 cm)
  • joko yhtäjaksoisia juomakouruja (reunan pituus kanaa kohden 2,5 cm) tai pyöröjuomalaitteita (reunan pituus kanaa kohden 1 cm)
  • vähintään yksi pesä seitsemää kanaa kohden
  • asianmukaiset orret (kullakin kanalla vähintään 15 cm tilaa)
  • vähintään 250 cm2 pehkulla varustettua aluetta kanaa kohden
 • laitteiden pohjan on tuettava linnun jalkojen jokaista eteenpäin osoittavaa kynttä
 • erityissäännöksiä on vahvistettu sellaisia tuotantojärjestelmiä varten, joissa munivat kanat voivat liikkua vapaasti ja/tai niille on järjestetty mahdollisuus päästä ulos
 • eläintiheys saa olla enintään yhdeksän munivaa kanaa käytettävissä olevan alan neliömetriä kohden (jos käytettävissä oleva ala vastaa käytettävissä olevaa lattiapinta-alaa, voidaan kuitenkin sallia 31 päivään joulukuuta 2011 asti, että eläintiheys on 12 kanaa neliömetriä kohden sellaisissa tuotantolaitoksissa, jotka soveltavat kyseistä järjestelmää 3 päivänä elokuuta 1999).

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että nämä vaatimukset täyttyvät 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tuotanto varustelemattomissa häkeissä

Kaikkien varustelemattomien häkkien on 1 päivästä tammikuuta 2003 täytettävä seuraavat vaatimukset

 • kutakin munivaa kanaa kohden on vähintään 550 cm2 häkkipinta-alaa
 • häkissä on vapaasti käytössä oleva ruokintakaukalo (pituus vähintään 10 cm kutakin kanaa kohti)
 • kussakin häkissä on asianmukainen juomakouru
 • häkit ovat vähintään 40 cm korkeita 65 prosentissa häkin pinta-alasta eikä missään kohdassa 35 cm matalampia
 • häkkien pohja tukee riittävästi linnun jalkojen jokaista kynttä. Jos häkin pohja on kalteva, sen kaltevuus on enintään 14 prosenttia tai 8 astetta paitsi jos se on tehty muusta materiaalista kuin metalliverkosta, jonka silmät ovat suorakulmaiset
 • häkeissä on asianmukaista materiaalia, johon kynnet hioutuvat.

Varustelemattomien häkkien rakentaminen tai ensimmäistä kertaa tapahtuva käyttöönotto on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2003. Tämän tyyppinen tuotanto kielletään 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tuotanto varustelluissa häkeissä

Kaikkien varusteltujen häkkien on 1 päivästä tammikuuta 2002 täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset

 • kullakin kanalla on käytössään
  • vähintään 750 cm2 häkkipinta-alaa
  • pesä
  • pehku nokkimista ja kuopimista varten
  • tarkoituksenmukainen orsi, jossa on tilaa vähintään 15 cm
 • häkeissä on rajoituksetta käytössä oleva ruokintakaukalo. Sen pituuden on oltava vähintään 12 cm kutakin häkissä olevaa kanaa kohti
 • kussakin häkissä on asianmukainen juomalaite
 • häkkikerrosten välillä on käytävä, jonka leveys on vähintään 90 cm, ja lattian ja alhaalla olevien häkkikerrosten välillä on vähintään 35 cm korkuinen tila
 • häkeissä on asianmukaista materiaalia, johon kynnet hioutuvat.

Loppusäännökset

Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset. Se antaa niille tunnusnumeron, jonka avulla markkinoille saatetut, ihmisten käyttöön tarkoitetut munat voidaan jäljittää.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaisen viranomaisen vastuulla tehdään tarkastuksia tämän direktiivin säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus kyseisistä tarkastuksista. Komissio tiedottaa sen jälkeen asiasta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat tehdä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarkastuksia kentällä siltä osin kuin se on tarpeen tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen kannalta. Tarkastusten tuloksista on keskusteltava kyseisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Tämä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saatujen tulosten pohjalta.

Komissio on antanut neuvostolle viimeistään 1. tammikuuta 2005 elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon perusteella laaditun kertomuksen erilaisista munivien kanojen kasvatusjärjestelmistä ottaen huomioon kanojen hyvinvointia koskevat vaatimukset ja kyseisten järjestelmien sosioekonomiset vaikutukset. Kertomuksessa selvitettiin Maailman kauppajärjestön puitteissa käytyjä neuvotteluja, ja siinä tehtiin asianmukaiset ehdotukset. Neuvosto on päättänyt ehdotuksista määräenemmistöllä viimeistään 12 kuukauden kuluttua niiden esittämisestä.

Jäsenvaltioiden oli saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä niihin mahdollisesti liittyvät seuraamukset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2002. Niiden oli ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Niillä oli mahdollisuus myös pitää voimassa tai soveltaa alueellaan tämän direktiivin säännöksiä tiukempia säännöksiä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 1999/74/EY

3.8.1999

1.1.2002

EYVL L 203, 3.8.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi 2002/4/EY , annettu 30 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä [EYVL L 30, 31.1.2002].

Jäsenvaltioiden oli perustettava järjestelmä kaikkien direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien tuotantolaitosten rekisteröimiseksi. Jokaisesta tuotantolaitoksesta oli rekisteröitävä erityisesti laitoksesta vastaavaa henkilöä koskevat tiedot, omistajan tiedot ja tunnistenumero. Laitokset oli rekisteröitävä 31 päivään toukokuuta 2003 mennessä. 1 päivästä kesäkuuta 2003 alkaen rekisteröimättömät tuotantolaitokset eivät ole enää voineet jatkaa tai aloittaa toimintaansa.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 8 päivänä tammikuuta 2007, munivien kanojen eri tuotantojärjestelmistä erityisesti direktiivissä 1999/74/EY tarkoitettujen järjestelmien osalta [ KOM(2007) 865 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston direktiivi 2013/64/EU , annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivien 91/271/ETY ja 1999/74/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja 2011/24/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu [EUVL L 353, 28.12.2013].

Viimeisin päivitys 06.06.2014

Top