Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naudanlihan tunnistaminen ja merkitseminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naudanlihan tunnistaminen ja merkitseminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1760/2000 – naudanlihatuotteiden tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa edellytetään, että EU-maat hallinnoivat karjan tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää. Säännöillä, joihin sisältyy pakollinen merkitseminen, pyritään hävittämään tauteja ja mahdollistamaan naudanlihan jäljittäminen koko elintarvikeketjun läpi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaikilla eläimillä, maahantuotu karja mukaan lukien, on oltava korvamerkki, jonka avulla eläimet voidaan tunnistaa ja määrittää niiden syntymäpaikka.

EU-maiden on otettava käyttöön tietokanta, joka sisältää tiedot kaikista karjaeläimistä ja niiden siirroista.

Jokaiselle eläimelle annetaan passi kahden viikon kuluttua syntymästä tai maahantuonnista. Passin on seurattava eläimen mukana kaikkien siirtojen aikana, ja eläimen kuoltua se on luovutettava toimivaltaisille viranomaisille.

Jokaisen maanviljelijän on ylläpidettävä ajantasaista rekisteriä ja ilmoitettava kaikki syntymät, kuolemat ja karjansiirrot toimivaltaisille viranomaisille 3–7 päivän kuluessa. Kirjanpitomerkinnät on pidettävä saatavilla kolmen vuoden ajan.

Kaiken EU:ssa myydyn naudanlihan merkinnöissä on oltava viitekoodi, jonka avulla on mahdollista tunnistaa lihan alkuperä ja eläinten teurastuspaikka.

1. tammikuuta 2002 alkaen merkinnöissä näkyy myös eläimen synnyinmaa sekä sen teuraaksikasvatus- ja teurastuspaikka.

Merkinnät voivat sisältää vapaaehtoisia ylimääräisiä tietoja myytävästä lihasta, mutta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on hyväksyttävä sanamuoto.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 14. elokuuta 2000.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1–10)

Asetukseen (EY) N:o 1760/2000 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/28/EY, tehty 18 päivänä tammikuuta 2006 korvamerkkien kiinnittämiselle tiettyihin nautaeläimiin vahvistetun määräajan pidentämisestä (EUVL L 19, 24.1.2006, s. 32–33)

Komission asetus (EY) N:o 644/2005, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 säädetyn hyväksytyissä tiloissa kulttuuri- ja historiallisissa tarkoituksissa pidettävien nautaeläinten erityisen tunnistusjärjestelmän hyväksymisestä (EUVL L 107, 28.4.2005, s. 18–19)

Komission päätös2001/672/EY, tehty 20 päivänä elokuuta 2001 vuoristoalueilla kesälaitumille vietävien nautaeläinten siirtoihin sovellettavista erityissäännöistä (EYVL L 235, 4.9.2001, s. 23–25). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.11.2015

Top