Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinperäiset tuotteet – ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinperäiset tuotteet – ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/118/ETY – eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vaatimukset tiettyjen tuotteiden EU:n sisäisessä kaupassa ja EU:hun tuonnissa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on suojella eläinten ja ihmisten terveyttä määrittämällä vaatimukset kaikkien sellaisten eläintuotteiden osalta, jotka on tarkoitettu elintarvikkeiksi ja jotka eivät kuulu tuoretta lihaa ja lihavalmisteita koskevan lainsäädännön soveltamisalaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivissä hahmotellaan elintarvikkeiksi tarkoitettuja sekalaisia eläintuotteita koskevat säännöt. Tällaisia tuotteita ovat mm. makkarankuoret (jotka valmistetaan usein eläimen suolen kerroksesta), luut, rasvat, verivalmisteet ja jalostettu eläinvalkuainen.
 • Euroopan unionin (EU) on annettava lupa kaikkien uusien eläinperäisten tuotteiden EU:n sisäiselle kaupalle ja EU:hun tuonnille ja noudatettava tarvittaessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa.
 • Tuotteiden, joilla käydään kauppaa, on oltava lähtöisin EU-maassa rekisteröidyistä hyväksytyistä laitoksista sen takaamiseksi, että tuotteiden seurantaa ja valvontaa koskevia sääntöjä on noudatettu.
 • Tuotteiden tuonti voidaan sallia vain, jos ne noudattavat seuraavia vaatimuksia:
  • niiden on tultava hyväksytystä maasta, jonka terveyttä koskevat säännöt vastaavat EU:n sääntöjä,
  • niiden on oltava lähtöisin hyväksytyistä laitoksista, jotka antavat takeet siitä, että ne noudattavat EU:n terveyttä koskevia vaatimuksia vastaavia vaatimuksia,
  • tietyissä tapauksissa mukana on oltava myös eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskeva terveystodistus,
  • tiettyjä erityisvaatimuksia voidaan määrätä erityisesti suojelemaan EU:ta tietyiltä eksoottisilta tai ihmisiin tarttuvilta taudeilta.

Direktiivissä esitetyt erityiset säännöt koskevat muun muassa seuraavia:

 • Eläinten suolet. Suolten on oltava lähtöisin hyväksytyistä tuotantolaitoksista, ja ne tulee olla pesty ja kaavittu ja tämän jälkeen suolattu, valkaistu tai kuivattu. Lisäksi on toteutettava toimenpiteitä niiden uudelleen saastumisen ehkäisemiseksi.
 • Luut, sarvet ja kaviot (ja niistä valmistetut tuotteet) jauhoa lukuun ottamatta. Sovelletaan yleensä samoja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia kuin tuoreen lihan osalta.
 • Jalostettu eläinvalkuainen . Kun kyse on tuonnista, se on testattava salmonellan toteamiseksi lähtöpaikassa ja tutkittava pistokokein tarkastusasemalla.
 • Tuore veri ja verituotteet, jotka ovat peräisin nauta- tai siipikarjasta. Sovelletaan yleensä samoja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia kuin tuoreen lihan osalta kaupan ja tuonnin yhteydessä.
 • Sulatettu ihra ja muu sulatettu rasva. Nämä on lämpökäsiteltävä ja pakattava uusiin astioihin.

Tämä direktiivi kumotaan ja korjataan asetuksella (EU) 2016/429 20.huhtikuuta 2021 alkaen (ks. muut asiaan liittyvät säädökset).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 6. tammikuuta 1993 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1994 mennessä (paitsi niiden sääntöjen osalta, joissa tulisi noudattaa 12 artiklan 2 ja 17 kohtaa, joiden osalta määräaika oli 1. tammikuuta 1993).

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49–68)

Direktiiviin 92/118/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 94/453/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1994, eräiden yksityiskohtaisten eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevien sääntöjen, joita sovelletaan Itävallasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista tuotaviin eläviin eläimiin ja eläintuotteisiin, muuttamiseksi ja kumoamiseksi Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamiseksi (EYVL L 187, 22.7.1994, s. 11–13)

Komission päätös 94/775/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnissa tarvittavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja todistuksista tehtyjen päätösten 94/143/EY, 94/187/EY, 94/309/EY, 94/344/EY, 94/446/EY ja 94/435/EY muuttamisesta (EYVL L 310, 3.12.1994, s. 77–78)

Komission päätös 97/199/EY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista ilmatiiviisiin säiliöihin suljetun lemmikkieläinten ruoan tuonnissa tietyistä vaihtoehtoisia lämpökäsittelyjärjestelmiä käyttävistä kolmansista maista ja päätöksen 94/309/EY muuttamisesta (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 44–48)

Komission päätös 2003/779/EY, annettu 31 päivänä lokakuuta 2003, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3988) (EUVL L 285, 1.11.2003, s. 38–41)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12–28)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/160/EU, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014, neuvoston päätöksen 95/408/EY perusteella hyväksyttyjen sellaisia kolmansien maiden laitoksia koskevien luetteloiden kumoamisesta, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonnin (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1742) (EUVL L 87, 22.3.2014, s. 104–108)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13–62)

Viimeisin päivitys: 23.01.2017

Top