Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden välinen eläintuotteiden kauppa — eläinlääkärintarkastukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-maiden välinen eläintuotteiden kauppa — eläinlääkärintarkastukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/662/ETY — eläinlääkärintarkastukset EU:n sisäisessä kaupassa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan EU-maille tarkoitetut säännöt, jotka koskevat sellaisille eläintuotteille tehtäviä eläinlääkärintarkastuksia, jotka on tuotu EU:hun ja joilla käydään kauppaa EU-maiden välillä.
 • Lopullisena päämääränä on, että tarkastuksia tehdään vain lähettäjänä olevissa maissa eikä EU:n sisärajoilla tai määräpaikassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on varmistettava, että kauppaa varten tarkoitetut eläintuotteet on tarkastettu ja merkitty EU:n sääntöjen mukaisesti kyseistä määräpaikkaa varten ja että niiden mukana on asianmukainen terveystodistus.

Kun tuotteet on määrä viedä muuhun kuin EU-maahan, tullin on valvottava kuljetusta siihen paikkaan asti, josta ne poistuvat EU:n alueelta.

EU-maiden on varmistettava, että EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tarkastuksissa satamissa, lentokentillä ja rajanylityspaikoilla toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

 • tuotteiden alkuperä tarkastetaan asiakirjojen perusteella
 • tuotteet lähetetään tullin valvonnassa tarkastuspisteisiin eläinlääkärintarkastuksia varten.

Alkuperämaassa tehtävät tarkastukset

Lähettäjänä olevien EU-maiden on varmistettava, että välitysliikkeet noudattavat eläinlääkinnällisiä vaatimuksia kaikissa vaiheissa tuotteiden tuotannon, varastoinnin, markkinoille saattamisen ja kuljetuksen aikana.

Lähettäjänä olevan EU-maan on myös toteutettava toimenpiteitä sääntöjä rikkonutta vastaan, varsinkin, jos todetaan, että asiakirjat eivät vastaa tuotteiden todellista tilaa tai tuotteet eivät ole terveysmääräysten mukaisia.

Tarkastukset määräpaikassa

 • Määrävaltiona olevien EU-maiden on
  • tehtävä pistotarkastuksia tai otettava näytteitä sen varmistamiseksi, että eläinlääkinnällisiä vaatimuksia noudatetaan
  • tehtävä tarkastuksia kuljetuksen aikana tai määräpaikan alueella, jos epäillään rikkomusta.
 • Määräpaikkana oleva EU-maa voi vaatia, että alkuperämaan myyjä noudattaa kyseisen EU-maan kansallisia sääntöjä. Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joiden nojalla myyjien on tarkastettava menettelyt, joita sovelletaan paikoissa, joissa tuotteet saapuvat EU:hun unionin ulkopuolelta. Samoin vahvistetaan menettelyt, joita on sovellettava, kun tarkastuksessa todetaan poikkeavuuksia tai vakava uhka eläinten tai ihmisten terveydelle.
 • Tämä direktiivi ja neuvoston direktiivi 91/496/ETY kattavat yhdessä toimenpiteet, joita on toteutettava, jos tarkastuksissa ilmenee eläimistä ihmisiin tarttuva tauti tai muita seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vakavan vaaran eläinten tai ihmisten terveydelle. EU:n sisäisessä kaupassa alkuperämaana oleva EU-maa on ensisijaisesti vastuussa näistä toimenpiteistä.
 • Euroopan komissio voi varotoimenpiteenä kieltää EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevien eläintuotteiden tuonnin tai määrätä niille erityisehtoja, jos ne aiheuttavat vakavan riskin eläinten tai ihmisten terveydelle.
 • Direktiivillä 91/496/ETY myös muutetaan rajatarkastusasemilla toteutettavia menettelyjä. Siinä myös vaaditaan komissiota ottamaan käyttöön tietokantoja sisältävä tietojärjestelmä, joka yhdistää rajatarkastusasemien viranomaiset ja komission toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset.
 • Neuvoston direktiivillä 92/67/ETY muutetaan EU:n sisäistä kauppaa koskevia sääntöjä sisämarkkinoiden toteuttamista varten.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 22. joulukuuta 1989 alkaen. EU-maiden oli sisällytettävä se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. heinäkuuta 1992 mennessä, paitsi Kreikan, jonka oli tehtävä se 31. joulukuuta 1992 mennessä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13–22)

Direktiiviin 89/662/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 12.09.2016

Top