Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hevoset (siemenneste, munasolut ja alkiot) – kauppa EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hevoset (siemenneste, munasolut ja alkiot) – kauppa EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 90/427/ETY – jalostusta ja polveutumista koskevat edellytykset yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan jalostusta ja polveutumista koskevat edellytykset, joilla hevosia (mukaan lukien kaikki hevoseläimiin* kuuluvat eläimet) ja niiden siemennestettä, munasoluja ja alkioita ostetaan ja myydään Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tämän direktiivin mukaan hevosten on oltava rekisteröityjä ja tunnistettuja, ja siinä otetaan käyttöön polveutumissäännöt, joiden mukaisesti Euroopan komissio on vastuussa seuraavista seikoista:

hevosten tunnistamiskriteerien määrittely

kantakirjoja* pitävien organisaatioiden hyväksyntä

hevosten merkitseminen kantakirjoihin.

EU:n sisäisessä kaupassa lähettävässä maassa rekisteröidyt hevoset on merkittävä määränpäänä olevassa maassa kantakirjaan samalla nimellä.

Jokaisen EU-maan vastuulla on päivittää luetteloa kantakirjoja pitävistä organisaatioista ja jakaa luetteloa muihin EU-maihin.

Direktiivi kattaa myös jalostusta koskevat säännöt. Komission on esimerkiksi määritettävä yleiset rekisteröityjä jalostushevosia ja suorituskyvyn seuraamista koskevat säännöt. Lisäksi EU-maiden on varmistettava, että hevosia (tai siemennestettä, munasoluja ja alkioita) ostettaessa ja myytäessä niiden mukana on polveutumis- ja tunnistamistodistus.

Hevosten kauppaa EU:ssa ei saa kieltää tai rajoittaa muilla kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevilla perusteilla.

Hevosten siemennestettä, munasoluja ja alkioita koskevat yleiset terveysvaatimukset on yhdenmukaistettu direktiivillä 92/65/ETY, jossa annetaan myös keinosiemennysasemien ja alkionsiirto- ja tuotantoryhmien hyväksymistä koskevat säännöt.

Asetuksella (EU) 2015/262 vahvistetaan EU:n dokumentointia ja tunnistamista koskevia sääntöjä ottamalla käyttöön hevospassijärjestelmä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 4. heinäkuuta 1990. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. heinäkuuta 1991 mennessä.

TAUSTAA

Hevoseläinten EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

KESKEISET TERMIT

*Hevoseläimet: hevosten kaltaisten eläinten heimo, johon kuuluvat hevoset, aasit, seeprat ja niiden risteymät.

*Jalostus: eläinten kasvatus, mukaan lukien maatalouden käyttöön ottaminen ja valinta.

*Kantakirja: kirja tai muussa muodossa oleva rekisteri, jossa on luetteloitu merkittävissä olevat hevoset ja joka sisältää tiedot kaikista niiden tunnetuista esivanhemmista.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990 jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 55–59)

Direktiiviin 90/427/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 92/353/ETY, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992 rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnustamisen perusteista (EYVL L 192, 11.7.1992, s. 63–65)

Komission päätös 92/354/ETY, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992 tietyistä säännöistä rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen tai yhdistysten välisen yhteensovittamisen varmistamiseksi (EYVL L 192, 11.7.1992, s. 66)

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992 eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54–72). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 96/78/EY, annettu 10 päivänä tammikuuta 1996 jalostukseen tarkoitettujen hevoseläinten kantakirjoihin hyväksymistä ja merkitsemistä koskevista perusteista (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 39–40)

Komission päätös 96/79/EY, annettu 12 päivänä tammikuuta 1996 rekisteröityjen hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden polveutumis- ja tunnistamistodistuksista (EYVL L 19, 25.1.1996, s. 41–49)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1–53)

Viimeisin päivitys: 27.11.2015

Top