Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Käsittelemätöntä ja lämpökäsiteltyä maitoa koskevat terveyskriteerit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Käsittelemätöntä ja lämpökäsiteltyä maitoa koskevat terveyskriteerit

 

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) määrittää lämpökäsiteltyä maitoa (pastöroitu, iskukuumennettu tai steriloitu maito) koskevat terveyskriteerit EU:n sisäisessä kaupassa.

SÄÄDÖSTEN TARKOITUS

Direktiivi 89/384/ETY

Direktiivissä määritetään maidonjalostamoihin tai maidon keräys- tai vakiointikeskuksiin toimitetun raakamaidon jäätymispisteen tarkistusmenettely. Jokaisen tuotantotilan raakamaito on tarkistettava säännöllisesti pistokoenäyttein.

Jos tarkastustulokset kumoavat epäilyt raakamaitoon lisätystä vedestä, sitä voidaan käyttää lämpökäsitellyn maidon valmistukseen. Mikäli aihetta epäilyyn on, on tehtävä lisätarkastuksia, ja jos tulos vahvistetaan, maito on vedettävä myynnistä.

Päätös 92/608/ETY

Päätöksessä säädetään elintarvikkeeksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon määritys- ja testausmenetelmät.

Siinä käsitellään vertailumenetelmien soveltamista määrittämiseen ja testaamiseen, luotettavuusperusteiden vahvistamista sekä näytteiden keräämistä.

Sellaisenaan elintarvikkeeksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon määritys- ja testausmenetelmissä eritellään tuotteen

kuiva-ainepitoisuus

rasvapitoisuus

rasvaton kuiva-ainepitoisuus (esimerkiksi laktoosi, proteiini, mineraalit, hapot ja entsyymit)

kokonaistyppipitoisuus

proteiinipitoisuus

tiheys.

MISTÄ ALKAEN SÄÄDÖKSIÄ SOVELLETAAN?

Neuvoston direktiivi 89/384/ETY: 26. kesäkuuta 1989 alkaen.

Neuvoston päätös 92/608/ETY: 31. joulukuuta 1992 alkaen.

SÄÄDÖKSET

Neuvoston direktiivi 89/384/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1989, direktiivin 85/397/ETY liitteessä A vahvistetun käsittelemättömän maidon jäätymispisteen noudattamisen varmistamiseksi suoritettavia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista menettelyistä (EYVL L 181, 28.6.1989, s. 50)

Neuvoston päätös 92/608/ETY, tehty 14 päivänä marraskuuta 1992, sellaisenaan elintarvikkeeksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon määritys- ja testausmenetelmistä (EYVL L 407, 31.12.1992, s. 29–46)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55–205)

Asetukseen (EY) N:o 853/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission asetus (EY) N:o 1664/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitettuja tiettyjä eläinperäisiä tuotteita koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta ja tiettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden kumoamisesta (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 13–45)

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top