Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lintuinfluenssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lintuinfluenssa

Lintuinfluenssan torjuntaa ja ennaltaehkäisyä säännellään erityissäädöksillä. Tämä direktiivi sisältää kattavan oikeudellisen kehyksen, jossa otetaan huomioon viimeisin kehitys tieteen alalla.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) vahvistaa lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteet heti kun taudin esiintymistä epäillään.

Jäsenvaltioiden vastuulla on

 • toteuttaa valvontaohjelmia, joilla pyritään havaitsemaan virus ja lisäämään tietämystä tällä alalla
 • valvoa, että taudin esiintyminen ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että epidemiologiset tutkimukset suoritetaan komission hyväksymän valmiussuunnitelman mukaisesti.

Kun taudinpurkausta epäillään, toimivaltainen viranomainen käynnistää epidemiologisen selvityksen, valvoo asianomaista tilaa ja panee täytäntöön joukon toimenpiteitä, joihin sisältyvät muun muassa eläinten laskeminen, luettelon laatiminen sairaista, kuolleista ja mahdollisesti tartunnan saaneista eläimistä, tilan eristäminen ja asianmukainen desinfiointi. Nämä toimenpiteet päätetään, kun tautiepäily on kumottu virallisesti.

Epidemiologisen selvityksen johdosta tilalla voidaan soveltaa lisätoimenpiteitä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan taudin tyypin mukaan toteutettavat erityistoimenpiteet.

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI)

Kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintyminen on vahvistettu, toimivaltainen viranomainen valvoo seuraavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa:

 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen lopettaminen
 • ruhojen hävittäminen virallisen valvonnan alaisuudessa
 • ennen ensimmäisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa munista haudotun siipikarjan valvonta
 • ennen ensimmäisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa teurastetun siipikarjan lihan ja kerättyjen munien tunnistaminen ja hävittäminen
 • mahdollisesti saastuneiden aineiden asianmukainen käsittely
 • lannan, lietteen, kuivikkeiden ja kaikkien mahdollisesti saastuneiden välineiden puhdistus ja desinfiointi
 • tilalle tulevien ja sieltä poistuvien eläinten siirtojen valvonta
 • viruksen eristäminen parhaiten soveltuvan laboratoriomenettelyn mukaisesti.

Lisäksi erityistoimenpiteitä pannaan täytäntöön asianomaista tilaa lähinnä sijaitsevilla vyöhykkeillä, eli "suojavyöhykkeellä" (joka ympäröi tilaa ainakin kolmen kilometrin säteellä) ja "valvontavyöhykkeellä" (joka ympäröi tilaa ainakin kymmenen kilometrin säteellä). Näillä vyöhykkeillä toteutettavat toimenpiteet koskevat muun muassa tiloista laadittavaa luetteloa, virkaeläinlääkärin käyntejä sekä lintujen, munien, siipikarjanlihan ja ruhojen kuljetusta. Nämä toimenpiteet pidetään suojavyöhykkeillä voimassa vähintään 21 päivää siitä kun tartuntatilan alustava puhdistus on saatu valmiiksi ja valvontavyöhykkeillä vähintään 30 päivää siitä kun tartuntatilan alustava puhdistus on saatu valmiiksi.

Matalapatogeeninen lintuinfluenssa (LPAI)

Kun matalapatogeenisen lintuinfluenssan esiintyminen on vahvistettu, toimivaltainen viranomainen valvoo asianmukaiseen riskinarviointiin perustuvien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Toteutettavat toimenpiteet vaihtelevat määriteltyjen perusteiden mukaan; niihin kuuluvat muun muassa asianomaiset lajit, kyseessä olevalla vyöhykkeellä sijaitsevien tilojen määrä, teurastamojen sijainti ja bioturvallisuustoimenpiteet. Toteutettavia toimenpiteitä ovat seuraavat:

 • tilan tyhjentäminen kaikesta siipikarjasta ja kaikista muista vankeudessa pidetyistä linnuista. Tällainen operaatio on suoritettava noudattaen niitä vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat eläinten suojelua teurastus- tai lopettamishetkellä
 • ruhojen ja siitosmunien hävittäminen, jonka on tapahduttava virallisen valvonnan alaisuudessa
 • ennen ensimmäisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa kerättyjen siitosmunien ja munista haudotun siipikarjan asettaminen tarkkailuun
 • tilalla ennen tyhjentämistä tuotettujen syötäväksi tarkoitettujen munien hävittäminen tai kuljettaminen pakkaamoon tai munatuotteita valmistavaan laitokseen
 • kaikkien mahdollisesti saastuneiden aineiden hävittäminen
 • lannan, lietteen, kuivikkeiden sekä mahdollisesti saastuneiden rakennusten ja välineiden puhdistus ja desinfiointi
 • kotieläinlajien nisäkkäiden viemistä tilalta tai tuomista tilalle koskeva kielto
 • viruksen eristäminen.

Lisäksi erityistoimenpiteitä pannaan täytäntöön asianomaista tilaa lähimpänä olevalla vyöhykkeellä eli "rajoitusvyöhykkeellä" (joka ympäröi tilaa vähintään yhden kilometrin säteellä). Tällä vyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet koskevat muun muassa kaupallisten tilojen luetteloimista ja testaamista sekä siipikarjan, muiden vankeudessa pidettyjen lintujen ja munien siirtojen hallinnoimista. Toimivaltainen viranomainen päättää näiden toimenpiteiden voimassaolon kestosta.

Leviäminen muihin lajeihin

Kun lintuinfluenssan taudinpurkaus tilalla on vahvistettu, muille mahdollisesti tartunnan saaneille nisäkkäille, erityisesti sioille, tehdään testejä. Jos näiden testien tulokset ovat positiivisia, viranomainen voi antaa luvan siirtää siat muille sikatiloille tai teurastamoihin.

Puhdistus, desinfiointi ja siipikarjakannan uusiminen

Jäsenvaltiot valvovat, että kaikki mahdollisesti saastuneet kohteet, kuten tilat, teurastamot, ajoneuvot ja muut välineet, puhdistetaan ja desinfioidaan. Kaksikymmentäyksi päivää näiden puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden valmiiksi saamisen jälkeen tilan siipikarjakanta voidaan uusia direktiivin säännösten mukaisesti.

Diagnostiset menettelyt

Direktiivillä 2006/437/EY hyväksytyssä taudinmäärityskäsikirjassa vahvistetaan velvollisuudet, perusteet ja menettelyt, joita on noudatettava suoritettaessa kokeita taudinmääritystä varten sekä kliinisiä tai post mortem -tarkastuksia.

Näitä toimenpiteitä suoritetaan yksinomaan hyväksytyissä kansallisissa laboratorioissa.

Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen laboratorion ja ilmoittaa sen jälkeen muille jäsenvaltioille ja yleisölle kyseisen laboratorion yhteystiedot. Kansalliset laboratoriot tekevät yhteistyötä

yhteisön vertailulaboratorion kanssa, joka sijaitsee Surreyssa (Yhdistynyt kuningaskunta). Vertailulaboratorio vastaa lintuinfluenssaa koskevien tutkimusten koordinoinnista.

Rokotukset

Yleisesti ottaen rokottaminen lintuinfluenssaa vastaan on kielletty, paitsi silloin kun hätärokotukset tai ennalta ehkäisevät rokotukset ovat tarpeen. Komissio hyväksyy rokotussuunnitelmat, ja asianomaisia tiloja valvotaan tiukasti. Direktiivi sisältää näitä toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, ja siinä säädetään mahdollisuudesta perustaa rokotepankkeja.

Komiteamenettely

Elintarvikeketjun turvallisuutta käsittelevä pysyvä komitea avustaa komissiota lintuinfluenssaa koskevien toimenpiteiden hallinnoinnissa. Se voi muun muassa puuttua ennaltaehkäisevien bioturvallisuustoimenpiteiden määrittelyyn.

Taustaa

Lintuinfluenssan torjuntaa koskevia erityistoimenpiteitä sisällytettiin yhteisön lainsäädäntöön direktiivillä 92/40/ETY, joka oli voimassa 1. heinäkuuta 2007 asti. Lainsäädännön uudistaminen tuli tarpeelliseksi lintuinfluenssaa koskevan viimeaikaisen tieteellisen kehityksen vuoksi; sen tuloksena on saatu uusia testejä ja rokotteita, ja se on osaltaan johtanut maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön muuttamiseen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/94/EY

3.2.2006

1.7.2007

EUVL L 10, 14.1.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/73/EY

3.9.2008

1.1.2010

EUVL L 219, 14.8.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/598/EY, tehty 28 päivänä elokuuta 2007, toimenpiteistä, joilla estetään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen jäsenvaltioiden eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettäviin muihin lintuihin [EUVL L 230, 1.9.2007].

Komission päätös 2007/118/EY, tehty 16 päivänä helmikuuta 2007, vaihtoehtoista tunnistusmerkintää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 2002/99/EY mukaisesti [EUVL L 51, 20.2.2007].

Komission päätös 2006/415/EY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2006, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/135/EY kumoamisesta [EUVL L 164, 16.6.2006].

Viimeisin päivitys 27.01.2011

Top