Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläintaudeista ilmoittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläintaudeista ilmoittaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 82/894/ETY – eläintaudeista ilmoittaminen Euroopan unionissa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivi sisältää luettelon (maataloudessa ja vesiviljelyssä* kasvatettavien eläinten) tarttuvista eläintaudeista, joista on ilmoitettava, koska ne voivat levitä Euroopan unionin (EU) maiden välisen kaupan myötä.
 • Direktiivissä säädetään tautien nopeasta ilmoittamismenettelystä, jotta niiden kehitystä voidaan seurata.
 • Ilmoituksen ansiosta EU:n lainsäädännössä säädetyt suojatoimenpiteet voidaan toteuttaa nopeasti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Tiettyjen tarttuvien eläintautien leviämisen estämiseksi EU-maiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle
  • direktiivin liitteessä I luetellun taudin tautipesäkkeen* havaitsemisesta
  • taudin ilmaantumiseen liittyvien rajoitusten poistamisesta sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on hävitetty.
 • EU-maiden on
  • ilmoitettava 24 tunnin kuluessa sekä komissiolle että muille EU-maille primääritautipesäkkeen* havaitsemisesta ja rajoitusten poistamisesta sen jälkeen, kun viimeinen tautipesäke on hävitetty, ja
  • ilmoitettava komissiolle jokaisen viikon ensimmäisenä työpäivänä alueellaan havaitun taudin sekundääripesäkkeistä*. Komissio toimittaa tiedot kunkin EU-maan eläinlääkintähallinnolle.
 • Komissiota avustaa pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea.

Kumoaminen

Direktiivi kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/429 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 23. joulukuuta 1982 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1984 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Vesiviljely: esimerkiksi kalojen, äyriäisten, nilviäisten, vesikasvien ja levän kasvatus.

Tautipesäke: EU:n alueella sijaitseva tila tai paikka, jonne on koottu eläimiä ja jossa on virallisesti todettu yksi tai useampi tautitapaus.

Primääritautipesäke: tautipesäke, joka ei ole yhteydessä aikaisempaan tautipesäkkeeseen EU-maan samalla alueella, tai ensimmäinen tautipesäke saman EU-maan eri alueella.

Sekundääritautipesäke: primääritautipesäkkeen jälkeen ilmaantuva tautipesäke alueella, jolla on jo havaittu kyseistä tautia.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 82/894/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1982, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58–62)

Direktiiviin 82/894/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/142/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2007, yhteisön eläinlääkinnällisen kriisiryhmän perustamisesta avustamaan komissiota jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tukemisessa tiettyihin eläintauteihin liittyvissä eläinlääkinnällisissä kysymyksissä (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 27–29)

Komission päätös 2005/176/EY, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40–41)

Viimeisin päivitys: 06.12.2016

Top