Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sian vesikulaaritaudin ja muiden eläintautien leviämisen estäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sian vesikulaaritaudin ja muiden eläintautien leviämisen estäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/119/ETY – yleiset toimenpiteet tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvät erityistoimenpiteet

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään estämään eläintautien leviäminen ja turvaamaan karjankasvatuksen kannattavuus määrittämällä toimenpiteitä eläinten suojelemiseksi tietyiltä taudeilta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ilmoittaminen

EU-maiden on viipymättä ilmoitettava direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tauteja koskevista tapauksista viranomaiselle, jolla on toimivalta suorittaa eläinlääkäritarkastuksia.

Eläintaudit

Direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joita sovelletaan bluetongue-taudin eli sinikielitaudin, swine vesicular -taudin eli sian vesikulaaritaudin, afrikkalaisen sikaruton tai jonkin muun seuraavassa luetellun taudin puhjetessa:

 • karjarutto
 • pienten märehtijäin rutto
 • saksanhirven epitsoottinen verenvuototauti
 • lammas- ja vuohirokko
 • vesicular stomatitis -tauti
 • lumpy skin -tauti ja
 • Rift Valley -kuume.

Taudinmääritys

 • Jos eläinten epäillään sairastuneen johonkin edellä mainituista taudeista, virkaeläinlääkärin on varmistettava taudin esiintyminen tilalla. Tätä varten eläinlääkärin on suoritettava tutkimuksia, kuten otettava näytteitä laboratoriokokeita varten.
 • Kyseinen tila ja muut tilat, joilta tauti voi olla peräisin, on asetettava viralliseen valvontaan. Toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä useita toimenpiteitä, kuten kaikkien taudille alttiiden lajien eläinluokkien laskeminen ja eristäminen.
 • EU-maiden kutakin tautia varten nimeämät kansalliset laboratoriot koordinoivat taudinmääritysmenettelyjä ja laboratorioreagenssien käyttöä. Kansallisten laboratorioiden on tehtävä yhteistyötä EU:n vertailulaboratorioiden kanssa.

Tartunnan vahvistaminen

Heti, kun taudin esiintyminen tilalla on vahvistettu, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavia seikkoja koskevia toimia:

 • kaikkien taudille alttiin lajin eläinten teurastaminen
 • mahdollisesti saastuneiden materiaalien käsitteleminen
 • eläinten pitoon käytettävien rakennusten puhdistaminen
 • tartunnan mahdollisesti saaneet luonnonvaraiset eläimet.

Toimenpiteistä voidaan poiketa terveiden tuotantoyksiköiden osalta.

Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi muodostettava tartuntatilan ympärille suojavyöhyke, jonka säde on vähintään kolme kilometriä, ja valvontavyöhyke, jonka säde on vähintään kymmenen kilometriä. Vyöhykkeillä sijaitseviin tiloihin ja eläimiin on sovellettava tiettyjä toimenpiteitä vähintään taudin itämisajan. Vyöhykkeillä asuville ihmisille on annettava tietoa toteutettavista toimista.

Tautien ehkäiseminen

 • Euroopan komissio voi päättää ennalta ehkäisevien toimenpiteiden täydentämisestä rokotuksella. Rokottaminen ei kuitenkaan ole tavanomainen käytäntö vaan poikkeus. Rokotetut eläimet on merkittävä selkeästi näkyvällä merkillä ja niiden on pysyttävä rokotusalueella.
 • Kunkin EU-maan on laadittava kansallinen hätäsuunnitelma, jossa eritellään toimenpiteet, jotka toteutetaan jonkin direktiivissä mainitun taudin puhjetessa. Komissio hyväksyy suunnitelmat, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa olosuhteiden mukaan.

Komiteamenettely

Komission apuna toimii pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 8. tammikuuta 1993 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. lokakuuta 1993 mennessä.

Direktiivi kumotaan asetuksella (EU) 2016/429 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69–85)

Direktiiviin 92/119/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27–46)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74–83)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2000/428/EY, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2000, sian vesikulaaritaudin vahvistamisessa ja erotusdiagnoosissa käytettävistä diagnostisista menettelyistä, näytteenottomenetelmistä ja laboratoriokokeiden tulosten arviointikriteereistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1805) (EYVL L 167, 7.7.2000, s. 22–32)

Viimeisin päivitys: 26.10.2016

Top