Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Newcastlen taudin torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Newcastlen taudin torjuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/66/ETY – EU:n toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Newcastlen tauti on siipikarjaan ja muihin lintuihin erittäin herkästi tarttuva tauti, joka vaikuttaa erityisesti munien tuotantoon ja jolla on vakavat yhteiskunnallis-taloudelliset seuraukset. Direktiivissä määritellään Euroopan unionin (EU) maiden torjuntatoimet epäiltyjen ja todettujen tautitapausten varalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin, mukaan lukien kirjekyyhkyset.
 • Jos tilalla on Newcastlen taudin tartunnan saaneeksi tai taudin saastuttamaksi epäiltyä siipikarjaa, toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava asiasta viipymättä, tila on asetettava viralliseen valvontaan ja siellä on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
  • kyseessä oleva siipikarja eristetään muusta siipikarjasta,
  • estetään henkilöiden, kulkuneuvojen, muiden eläinten, siipikarjanlihan, munien, rehun, jätteiden, kaluston tai muiden sellaisten aineiden, joiden välityksellä tauti voisi levitä, luvaton liikkuminen,
  • desinfiointitoimet siipikarjarakennusten sekä itse tuotantotilan sisään- ja uloskäynneillä,
  • muita tiloja voidaan asettaa valvontaan, jos on aihetta epäillä mahdollista saastumista.
 • Jos taudin esiintyminen on vahvistettu, toteutetaan muun muassa seuraavat toimenpiteet:
  • tilan siipikarja teurastetaan,
  • saastuneet aineet hävitetään tai käsitellään asianmukaisesti,
  • taudin oletetun itämisajan kuluessa munitut munat ja teurastettu siipikarjanliha hävitetään,
  • siipikarjarakennukset puhdistetaan ja desinfioidaan,
  • kun puhdistaminen on suoritettu, on odotettava vähintään 21 vuorokautta ennen siipikarjan tuontia uudelleen tilalle,
  • alueen ympärille muodostetaan vähintään 21 vuorokauden ajaksi vähintään kolmen kilometrin suojavyöhyke osana kymmenen kilometrin valvontavyöhykettä, jossa suoritetaan virallisia tarkastuksia ja kliinisiä tutkimuksia ja jolla siipikarja eristetään.
 • EU-maiden on nimettävä kansallinen laboratorio, joka koordinoi taudin torjuntatoimia ja tekee yhteistyötä muiden EU-maiden ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan EU:n Newcastlen taudin vertailulaboratorion kanssa.
 • Tautia vastaan voidaan antaa hyväksytty rokotus sekä taudin puhjetessa hätärokotus.
 • Kunkin EU-maan on laadittava tautiin reagointia varten oma valmiussuunnitelma, jossa noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä menettelyjä, sekä perustettava kriisikeskus ja paikallisia valvontakeskuksia. Euroopan komission asiantuntijat voivat suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että nämä laitokset suorittavat tehtävänsä täysipainoisesti.
 • EU-maat voivat hakea päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettua taloudellista tukea Newcastlen taudin hallintaan saamiseksi.
 • Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea avustaa komissiota Newcastlen taudin hallinnassa.

Kumoaminen

Direktiivi kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/429 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. heinäkuuta 1992 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. lokakuuta 1993 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi (EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1–20)

Direktiiviin 92/66/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 26.10.2016

Top