Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikkalaisen hevosruton torjuntatoimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afrikkalaisen hevosruton torjuntatoimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/35/ETY — afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöt ja torjuntatoimenpiteet

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Afrikkalainen hevosrutto on kaikkien hevoseläinten* virustauti. Se johtaa tavallisesti hevosen kuolemaan, ja sillä saattaa olla vakavia sosioekonomisia seurauksia. Direktiivissä säädetään taudin valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Jos yhden tai useamman tilan hevosen epäillään sairastavan afrikkalaista hevosruttoa, siitä on ilmoitettava asiasta vastaaville viranomaisille välittömästi. Viranomaisten on asetettava tila viralliseen valvontaan ja pantava alulle seuraavat toimenpiteet:
  • suoritetaan hevoseläinten virallinen laskenta, jossa ilmoitetaan myös jo kuolleiden, tartunnan saaneiden tai mahdollisesti tartunnan saaneiden eläinten lukumäärä
  • lasketaan paikat, jotka tarjoavat virusta kantaville hyönteisille elinympäristön
  • laaditaan hevoseläimiä koskeva täydellinen selvitys ja suoritetaan niiden kliininen tutkimus
  • pidetään hevoseläimet suojassa virusta kantavilta hyönteisiltä
  • kielletään hevoseläinten tuonti tilalle tai niiden vienti sieltä
  • pyritään hävittämään hyönteiset rakennuksista, joissa hevoseläimiä pidetään
  • tuhotaan kuolleiden hevoseläinten ruhot.
 • Jos taudin esiintyminen vahvistetaan, ryhdytään muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:
  • kaikki tartunnan saaneet tai oireita osoittavat hevoseläimet lopetetaan välittömästi ja ruhot hävitetään
  • tautiepäilyn kohteena olevia tiloja koskevat varotoimenpiteet ulotetaan koskemaan tiloja, jotka sijaitsevat vähintään 20 kilometrin säteellä vahvistetuista tartuntatiloista
  • kyseisellä 20 kilometrin vyöhykkeellä olevat hevoseläimet rokotetaan erityistapauksia lukuun ottamatta.
 • Tartuntatilojen ympärille perustetaan vähintään 100 kilometrin laajuinen suojavyöhyke, jonka sisällä oleville kaikille hevoseläimille suoritetaan kliininen tarkastus. Hevoseläimiä saa siirtää ainoastaan suoja- tai valvontavyöhykkeellä sijaitsevaan teurastamoon. Valvontavyöhyke ulottuu yleensä 50 kilometriä suojavyöhykkeen rajojen ulkopuolelle alueilla, joilla ei ole suoritettu järjestelmällistä rokotusta 12 edellisen kuukauden aikana.
 • Kyseisillä vyöhykkeillä asuville ihmisille on ilmoitettava voimassa olevista rajoituksista. Eläinten järjestelmällinen rokotus voidaan suorittaa ainoastaan suojavyöhykkeellä.
 • EU-maiden on nimettävä kansallinen laboratorio koordinoimaan taudin torjuntatoimenpiteitä. Se tekee yhteistyötä muiden EU-maiden ja Espanjassa sijaitsevan vertailulaboratorion kanssa.
 • Jokaisen maan on laadittava taudin varalle oma varautumissuunnitelmansa, johon sisältyy kriisikeskuksen ja paikallisten hätäkeskusten perustaminen. Euroopan komission asiantuntijat voivat suorittaa pistotarkastuksia varmistaakseen, että tällaiset laitokset täyttävät velvollisuutensa täysimääräisesti.
 • Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea auttaa komissiota hillitsemään afrikkalaista hevosruttoa.

Kumoaminen

Direktiivi 92/35/ETY kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/429 21. huhtikuuta 2021.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 18. toukokuuta 1992 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1992 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Hevoseläimet: hevosensukuisiin eläimiin kuuluvat eläimet, kuten hevoset, aasit ja seeprat sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19–27)

Direktiiviin 92/35/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016 , tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.10.2016

Top