Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sisäiseen kauppaan ja EU:hun tuontiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sisäiseen kauppaan ja EU:hun tuontiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY: eläinten terveyttä koskevat vaatimukset eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään eläinten terveyttä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset, joita sovelletaan eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden EU:n sisäiseen kauppaan, sekä niiden EU:hun tuontia koskevat säännöt.

Erityissääntöjä sovelletaan tiettyihin eläinryhmiin, joista osa kuuluu aiemman lainsäädännön tai tähän direktiiviin tehtyjen muutosten soveltamisalaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat muun muassa seuraavat eläimet:

eläintarhaeläimet

kavioeläimet

linnut

kamelit

mehiläiset

jäniseläimet, minkit ja ketut

kissat, koirat ja fretit.

Eri eläinryhmiin sovelletaan erilaisia yksityiskohtaisia sääntöjä. Direktiivissä esitetään lajikohtaiset vaatimukset, jotka koskevat seuraavia aloja:

eläinten tunnistamista koskevat vaatimukset

säännölliset ja oikea-aikaiset eläinlääkärintarkastukset

pakollisesti ilmoitettavat taudit

EU-maiden toteuttamat taudintorjuntatoimenpiteet

tietyissä olosuhteissa toteutettavat karanteenitoimenpiteet

terveyden todentaminen ja eläinten tautivapautta koskeva vaatimus sekä

eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Direktiivissä 2004/68/EY saatetaan ajan tasalle kavioeläinten tuontiin sovellettavat säännöt erityisesti tautiriskissä tapahtuvien muutosten huomioon ottamiseksi.

Sirkuseläimet kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 1739/2005 soveltamisalaan.

Eläinlääkärintarkastuksia koskevaa vaatimusta on höllennetty lemmikkieläimiä (esimerkiksi koiria, kissoja ja frettejä) koskevissa ajantasaisissa säännöissä siten, että tarkastus on suoritettava 48 tuntia (aiemmin 24 tuntia) ennen kuljetusta sellaisten lemmikkieläinten osalta, joilla käydään kauppaa tai joita tuodaan maahan pienimuotoisesti asetuksen (EU) N:o 576/2013 nojalla.

Direktiivissä annetaan myös siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen eläinten osalta, joita lainsäädäntö ei vielä kata; näihin eläimiin kuuluvat esimerkiksi hevoset, aasit, lampaat ja vuohet.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 29. heinäkuuta 1992. EU-maiden oli sisällytettävä se kansalliseen lainsäädäntöönsä 1. tammikuuta 1994 mennessä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54–72)

Direktiiviin 92/65/ETY tehdyt peräkkäiset korjaukset ja muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12. päivänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1–26)

Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1–121) Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 1739/2005, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005, sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 47–62)

Viimeisin päivitys: 04.01.2016

Top