Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikojen siemennesteen EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikojen siemennesteen EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 90/429/ETY – yhteisön sisäinen siansukuisten kotieläinten siemennesteen kauppa ja tuonti

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset sian siemennesteen EU-maiden välisessä kaupassa ja sen tuonnissa EU:n ulkopuolelta.

Sillä pyritään vähentämään eläintautien leviämisen vaaraa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Siemennesteen on oltava peräisin terveistä kotieläimistä sekä kerätty ja käsitelty hyväksytyillä keinosiemennysasemilla.

Siemennesteen keruuseen, käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen sovelletaan erityisiä ehtoja.

Kansallisten viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että keinosiemennysasemat täyttävät tarvittavat vaatimukset ja saavat eläinlääkinnällisen rekisterinumeron.

Jokaisen siemennestelähetyksen mukana on oltava terveystodistus.

EU:hun saa tuoda vain hyväksyttyyn luetteloon sisältyvien kolmansien maiden hyväksytyiltä keinosiemennysasemilta tulevaa siemennestettä.

Päättäessään maan sisällyttämisestä hyväksyttyyn luetteloon EU ottaa huomioon maan karjan yleisen terveydentilan, maan säännökset eläintautien ehkäisystä ja sen kyvyn noudattaa EU:n sääntöjä.

EU:hun tuotavan siemennesteen mukana on oltava terveystodistus. Jokainen lähetys tarkastetaan sen saapuessa EU:hun ennen kuin se kuljetetaan määräpaikkaan.

EU:n ulkopuolelta joko suoraan tai toisen EU-maan kautta saapuvaa lähetystä odottavan EU-maan on kiellettävä kyseisen siemennesteen tuonti, jos sen mukana voi levitä tartuntatauteja EU:n eläimiin.

Euroopan komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat tehdä kolmansissa maissa paikalla suoritettavia tarkastuksia yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 12. heinäkuuta 1990. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 31. joulukuuta 1991.

TAUSTAA

Siansukuisten eläinten kauppa EU:ssa

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62–73)

Direktiiviin 90/429/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/137/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 1148) (EUVL L 64, 3.3.2012, s. 29–37)

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top