Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nautaeläinten siemennesteen EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nautaeläinten siemennesteen EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 88/407/ETY – eläinten terveyttä koskevat vaatimukset EU:n sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritellään eläinten terveyttä koskevat säännöt, joita sovelletaan nautaeläinten (pääasiassa nautakarjan, biisonien ja puhvelien) siemennesteen Euroopan unionin (EU) sisäiseen kauppaan ja tuontiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Nautaeläinten siemennesteen on täytettävä seuraavat ehdot ennen EU:hun saapumista tai ennen siirtämistä toiseen EU-maahan:
  • sen keräys, käsittely, varastointi ja kuljetus on tapahtunut asianmukaisilla hyväksytyillä ja suu- ja sorkkataudista sekä muista ilmoituspakon alaisista taudeista vapailla laitteilla ja menettelyillä;
  • se on kerätty terveiltä kotieläimiltä karjoista, jotka ovat olleet eristettyinä vähintään 28 päivää, jotka ovat vapaita tuberkuloosista, luomistaudista ja leukoosista ja joita ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan edellisen 12 kuukauden aikana (tai jotka ovat antaneet kielteisen tuloksen);
  • siihen on lisätty antibiootteja määriteltyinä pitoisuuksina;
  • jos siemenneste ei ole tuoretta, se on oltava varastoituna hyväksytyissä oloissa vähintään 30 päivää ennen lähetystä; ja
  • sen mukana on kuljetuksen aikana oltava terveystodistus.
 • EU:n alueelle tuotavan nautaeläinten siemennesteen on täytettävä edellä mainitut ehdot, ja sen tuonti on sallittua vain sellaisista EU:n ulkopuolisista maista, jotka sisältyvät hyväksyttyjen maiden luetteloon, seuraavin perustein:
  • eläinten ja luonnonvaraisen eläimistön terveydentila EU:n ulkopuolisessa maassa;
  • eläintautien tartuntavaarasta tiedottamisen laatu;
  • säännökset eläintautien ehkäisystä ja torjunnasta;
  • eläinlääkintäpalvelujen rakenne;
  • tarttuvien eläintautien ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteet; ja
  • takeet, jotka annetaan tämän direktiivin noudattamisesta.
 • Euroopan komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat yhteistyössä EU-maan ja EU:n ulkopuolisen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa suorittaa tarkastuksia ja varmistaa, että direktiiviä sovelletaan yhdenmukaisesti.
 • Nautaeläinten siemennesteen kauppaan sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten hallinnassa komissiota avustaa pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. kesäkuuta 1988 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1990 mennessä.

Kumoaminen

Direktiivi 88/407/ETY kumotaan ja korvataan 21. huhtikuuta 2021 annetulla asetuksella (EU) 2016/429.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EUVL L 194, 22.7.1988, s. 10–23)

Direktiiviin 88/407/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2007/240/EY, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007, elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvien uusien eläinlääkärintodistusten vahvistamisesta päätösten 79/542/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 95/328/EY, 96/333/EY, 96/539/EY, 96/540/EY, 2000/572/EY, 2000/585/EY, 2000/666/EY, 2002/613/EY, 2003/56/EY, 2003/779/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY, 2003/863/EY, 2003/881/EY, 2004/407/EY, 2004/438/EY, 2004/595/EY, 2004/639/EY ja 2006/168/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1622) (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37–50)

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6426) (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 32–46)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 09.01.2017

Top