Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nautaeläinten alkioiden EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nautaeläinten alkioiden EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/556/ETY — eläinten terveyttä koskevat vaatimukset EU:n sisäisessä nautaeläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä määritellään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan nautaeläinten alkioiden EU:n sisäiseen kauppaan sekä niiden tuontiin EU:n ulkopuolisista maista.
 • Tarkoituksena on vähentää eläintautien leviämisen vaaraa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n sisäisessä kaupassa myytävien alkioiden on täytettävä tuottamista, keräystä, käsittelyä, säilytystä ja sertifiointia koskevat vaatimukset. Alkioita kuljetettaessa niiden mukana on oltava terveystodistus osoituksena direktiivin velvoitteiden täyttämisestä.
 • Direktiivillä luodaan järjestelmä, jolla hyväksytään alkionsiirto- ja tuotantoryhmät EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Asianomaisen maan toimivaltainen viranomainen rekisteröi kaikki hyväksytyt ryhmät ja antaa kullekin rekisterinumeron.
 • Jokainen EU-maa päivittää säännöllisesti alkionsiirto- ja tuotantoryhmien luettelon ja lähettää sen muille EU-maille sekä julkaisee sen.
 • Alkioiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista on sallittu vain
  • direktiivin 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen luetteloiduista maista, jos seuraavia seikkoja koskevat kriteerit täyttyvät:
   • karjan terveydentila;
   • tiedot tartuntataudeista;
   • eläintautien ehkäiseminen ja torjunta;
   • eläinlääkintähallinnon rakenne;
   • annetut takeet;
  • jos alkiot on kerännyt tai tuottanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja luetteloon lisäämä alkionsiirto- ja tuotantoryhmä.
 • Direktiivissä määritellään suoja- ja tarkastustoimenpiteet, joita on noudatettava keräilymaassa ja määrämaassa.

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2016/429 kumotaan ja korvataan direktiivi 89/556/ETY 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. syyskuuta 1989 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1991 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Nautaeläimiä koskeva osio Euroopan komission elintarviketurvallisuutta käsittelevällä verkkosivustolla

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 302, 19.10.1989, s. 1–11)

Direktiiviin 89/556/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/168/EY, tehty 4 päivänä tammikuuta 2006, eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19–34)

Ks. päätöksen 2006/168/EY konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 05.09.2016

Top