Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sisäinen lampaiden ja vuohien kauppa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sisäinen lampaiden ja vuohien kauppa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista EU:n sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä asetetaan säännöt, joita sovelletaan siirrettäessä lampaita ja vuohia EU-maasta toiseen teurastusta, lihotusta tai jalostusta varten. Tavoitteena on varmistaa, että eläimet ovat terveitä eivätkä kanna tauteja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Eläinten on täytettävä seuraavat edellytykset:
  • Eläimet on tunnistettava ja rekisteröitävä EU:n lainsäädännön mukaisesti.
  • Eläimet on tarkastettava siirtoa edeltävien 24 tunnin aikana.
  • Eläimet eivät saa tulla tilalta tai olla olleet kosketuksissa sellaiselta tilalta tuleviin eläimiin, jossa on havaittu jokin tauti. Kieltoa sovelletaan tietyn määräajan eli 42 päivää luomistautitapauksissa, 30 päivää raivotautitapauksissa ja 15 päivää pernaruttotapauksissa.
  • Eläimet ovat syntyneet ja kasvatettu EU:ssa tai tuotu ulkomailta EU:n sääntöjen mukaisesti.
  • Eläimiä on pidetty alkuperätilalla yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää tai nuorempien eläinten tapauksessa syntymästään lähtien.
  • Eläimet eivät saa olla alkuperätilan ulkopuolella yli kuutta päivää ennen kuin ne lopullisesti hyväksytään myyntiä varten.
  • Eläimet eivät saa olla joutuneet kosketuksiin muiden lampaiden ja vuohien kanssa lähetystä edeltävien 21 päivän aikana eivätkä EU:hun lähetystä edeltävien 30 päivän aikana tuotujen sorkkaeläinten kanssa.
 • Kasvatus- ja lihotuslampaiden ja -vuohien on täytettävä myös tiettyjä lisävaatimuksia sen varmistamiseksi, ettei niillä ole luomistautia.
 • Eläimiä ei saa siirtää toiseen EU-maahan, jos
  • ne on määrä teurastaa taudinhävittämisohjelman nojalla tai
  • niitä ei voida myydä omalla alueella terveyteen liittyvien pelkojen vuoksi.
 • Keräyskeskuksiin kootaan eri tiloilta peräisin olevia eläimiä kuljetusta varten. Keräyskeskusten on
  • oltava virkaeläinlääkärin valvonnassa
  • oltava puhdistettuja ja desinfioituja ennen käyttöä ja
  • kuuluttava asianomaisten viranomaisten säännöllisten tarkastusten piiriin.
 • Keskusten on myös täytettävä seuraavat ehdot:
  • niillä on oltava riittävät valmiudet ja tilat kyseisiä eläimiä varten,
  • niiden on otettava vastaan ainoastaan eläimiä, jotka täyttävät EU:n terveysvaatimukset, ja
  • niiden on ylläpidettävä vähintään kolmen vuoden ajan rekisteriä, johon merkitään esimerkiksi eläinten saapumis- ja lähtöpäivämäärät, niiden omistajan nimi ja kuljetuksesta vastaavan rekisteröintinumero.
 • Jokaiselle keräyskeskukselle annetaan oma hyväksymisnumero. Keskuksen lupa voidaan peruuttaa tilapäisesti tai kokonaan, jos se rikkoo lainsäädäntöä.
 • Eläinten siirtämiseen EU-maasta toiseen osallistuvien välittäjien ja kuljetuksesta vastaavien on oltava rekisteröityjä ja säilytettävä toimintaansa koskevia tietoja tietokannassa vähintään kolme vuotta. Molempien on myös täytettävä tiukat hygieniavaatimukset.

Direktiivi täydentää seuraavia asiakirjoja:

 • asetus (EU) N:o 21/2004 lammas- ja vuohieläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
 • neuvoston direktiivi 2003/85/EY toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi ja
 • komission päätös 93/52/ETY luomistautia koskevien edellytysten täyttämisestä tietyissä EU-maissa ja tietyillä alueilla.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 4. helmikuuta 1991 alkaen. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 31. joulukuuta 1992 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavilla unionin sisäistä lampaiden ja vuohien kauppaa käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19–36)

Direktiiviin 91/68/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8–17). Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29. syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta (EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1–87). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 93/52/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, luomistautia (B. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta (EYVL L 13, 21.1.1993, s. 14–15). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 18.04.2016

Top