Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Välimeren paketti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Välimeren paketti

Tuotannosta irrotettujen tukien järjestelmään sisältyy humalaa, puuvillaa, oliiveja ja tupakkaa koskevia erityissovelluksia. Kyseisiä tuotteita koskevat säännökset otettiin käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suuren, vuonna 2003 toteutetun uudistuksen loppuvaiheessa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja sen mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

TIIVISTELMÄ

Kyseinen asetus, joka tunnetaan "Välimeren pakettina", täydentää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suurta, kesäkuussa 2003 toteutettua uudistusta säännöksillä, jotka koskevat tuen myöntämistä tilatukijärjestelmässä tupakka-, humala-, oliivi- ja puuvilla-alalle.

Asetuksessa säädetään suorista tuista, joita sovelletaan edellä mainituilla aloilla. Tukia myönnetään silloin, kun maanviljelijät täyttävät vuoden 2003 uudistuksessa säädetyt ehdot.

Humala

Humala-alan suorat tuet on irrotettu tuotannosta 1. tammikuuta 2005 alkaen (lukuun ottamatta niitä maita, jotka ovat soveltaneet siirtymäkautta 31. joulukuuta 2005 saakka). Jotta voitaisiin ottaa huomioon erityiset markkinatilanteet tai alueelliset syyt, jäsenvaltiot voivat kuitenkin pidättää tuotannosta irrotetusta tuesta tietyn osan (enintään 25 prosenttia kansallisesta enimmäismäärästä *).

Viitemäärä tukien laskemiseksi on 480 euroa hehtaarille, jolle on myönnetty tukea viitekaudella 2000-2002.

Humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annettu asetus sisältää säännöksiä, jotka liittyvät kaupan pitämiseen, tuottajaryhmittymiin ja humalan kauppaan kolmansien maiden kanssa.

Puuvilla

Puuvilla-alan suorat tuet on irrotettu tuotannosta 1. tammikuuta 2006 alkaen. Jotta puuvillan tuotanto voitaisiin säilyttää alueilla, joilta se on vaarassa kadota kokonaan irrotetun tuen takia, jäsenvaltiot voivat kuitenkin säilyttää osan tuesta tuotantoon sidottuna (enintään 35 prosenttia puuvillalle aiemmin myönnetyn tuen kokonaismäärästä).

Tuet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Enimmäisala (yhteensä)440 000 ha

Kreikka

Espanja

Portugali

Kansallinen perusala

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Tukikelpoista hehtaaria kohden maksettava tuki euroina

300 000 ha - 594/ha70 000 ha - 342,85/ha

1 039/ha

556/ha

Puuvilla-alan toimialakohtaisia organisaatioita kannustetaan osallistumaan niiden jäsenille myönnettyjen pinta-alatukien hallinnointiin (asteikon vahvistaminen).

Koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi vuoden 2004 uudistuksen syyskuussa 2006, nykyinen puuvilla-alan säännöstö korvataan lähitulevaisuudessa. Uuden uudistusehdotuksen kehittämiseksi erittäin laajamittaisessa julkisessa kuulemisessa (DE) (EN) (FR) kerättiin sidosryhmien ja kuluttajien näkemyksiä asiasta.

Oliiviöljy

Oliiviöljyalan suorat tuet on irrotettu tuotannosta 1. tammikuuta 2006 alkaen. Ympäristöllisesti tai sosiaalisesti arvokkaiden oliivitarhojen säilyttämiseksi tukea on kuitenkin myönnetty oliivialan paikkatietojärjestelmään rekisteröityneille oliivitarhoille (enintään 40 prosenttia aiemmin myönnetystä tuesta) *.

Vain Espanja on päättänyt soveltaa oliivitarhoille tuotantosidonnaista tukea 103,14 miljoonalla eurolla vuodessa.

Jäsenvaltiot voivat käyttää enintään 10 prosenttia kansallisista oliiviöljylle varatuista määrärahoistaan laadun parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa asetuksessa säädetään sisämarkkinoista ja kyseisten tuotteiden kaupasta kolmansien maiden kanssa.

Tupakka

Tupakka-alan suorat tuet irrotetaan kokonaan tuotannosta vuodesta 2010 lähtien. Jotta voitaisiin suojella paikallista talouselämää ja mukauttaa markkinahinnat uusiin olosuhteisiin, jäsenvaltiot voivat säilyttää osan tuesta tuotantosidonnaisena (enintään 60 prosenttia aiemmin myönnetystä tuesta) neljänä vuotta 2010 edeltävänä vuotena.

Tuona aikana ja kyseessä olevien jäsenvaltioiden tekemien valintojen perusteella tuen enimmäismäärät ovat seuraavat:

2006-2009 (miljoonaa euroa)

Saksa

21,287

Espanja

70,599

Ranska

48,217

Italia (Pugliaa lukuun ottamatta)

189,366

Portugali

8,468

Osa kyseisestä tuotantotuesta (5 prosenttia vuonna 2007) siirretään yhteisön tupakkarahastoon, joka rahoittaa tutkimus- ja tiedotusohjelmia tupakankulutuksen haittavaikutuksista.

Vuodesta 2011 lähtien puolet vuosina 2000-2002 tupakka-alalle myönnetystä vuosittaisesta tuesta (noin 484 miljoonaa euroa) siirretään tupakan viljelyalueiden rakenneuudistukseen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) maaseudun kehittämisohjelmien mukaisesti.

Tupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa asetuksessa säädetään tuotannon suuntaamisesta ja tupakan kaupasta kolmansien maiden kanssa.

Taustaa

Välimeren tuotteita koskeva uudistus perustuu komission tiedonantoon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Kestävän eurooppalaisen maatalousmallin toteuttaminen YMP:n uudistuksella - Tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja sokerialat".

Humala-alan uudistus perustuu komission tiedonantoon neuvostolle kyseisen alan kehityksestä.

Keskeiset termit

  • Kansallinen enimmäismäärä: enimmäismäärä, jonka jokainen jäsenvaltio voi sitoa suorien tukien maksamiseen.
  • Paikkatietojärjestelmä: maantieteellisiä tietoja organisoiva tietokanta, joka antaa realistisen kuvan fyysisestä ympäristöstä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 864/2004

1.5.2004

-

EUVL L 161, 30.4.2004

See also

Lisätiedot, jotka koskevat

Viimeisin päivitys 05.10.2007

Top