Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyviä aiheettomasti maksettuja summia koskeva takaisinperintä- ja tiedotusjärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyviä aiheettomasti maksettuja summia koskeva takaisinperintä- ja tiedotusjärjestelmä

Euroopan unioni (EU) aikoo tehostaa sääntöjenvastaisuuksien torjumista ja edistää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoituksen yhteydessä esiintyvien aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintää. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Asetuksessa määritellään säännöt, joilla hallinnoidaan jäsenvaltioiden komissiolle järjestelmällisesti toimittamia tietoja, sekä velvoitteet, joilla säilytetään yhteisön taloudellisten edut.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 1848/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoituksena on parantaa yhteisön toimia sääntöjenvastaisia käytänteitä vastaan. Siinä säädetään selvityksestä, jonka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle neljännesvuosittain, ja joka koskee jäsenvaltioiden havaitsemia sääntöjenvastaisuuksia (joiden taloudellinen vaikutus on yli 10 000 euroa). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös kansallisista menettelyistä, joilla määrätään hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, sekä komission pyynnöstä takaisinperintämenettelyjen edistymisestä niiden tuensaajien kohdalla, jotka ovat rikkoneet yhteisön maatalousrahastoihin (FEAGA ja FEADER) liittyviä sääntöjä.

Komissiolle neljännesvuosittain toimitettava selvitys

Kutakin neljännesvuotta seuraavien kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on annettava komissiolle selvitys kaikista sääntöjenvastaisuuksista, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös. Selvitykseen liitetään tiedot, jotka liittyvät menojen luonteeseen ja suuruuteen, sääntöjenvastaisuuden toteuttamistapaan, sääntöjenvastaisuuksiin syyllistyneiden henkilöiden ja/tai tuensaajien tunnistamiseen, sekä oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen kulkuun. Jos kaikkia tietoja ei ole vielä saatavilla alkuperäisen ilmoituksen aikana, jäsenvaltiot voivat toimittaa ne komissiolle seuraavissa neljännesvuosikertomuksissaan.

Muille jäsenvaltioille toimitettava selvitys

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, kaikista sellaisista sääntöjenvastaisuuksista, joiden osalta on vaarana, että niillä on jäsenvaltion alueen ulkopuolelle kohdistuvia vaikutuksia, tai jotka näyttävät perustuvan uudenlaiseen väärinkäytökseen.

Petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antava komitea

Komissio ilmoittaa vuosittain petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antavalle komitealle asetuksen mukaisesti kerätyistä tiedoista.

Asiakirjan avainkäsitteet

  • Sääntöjenvastaisuus: asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95
  • Ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös: asetuksen (EY) N:o 1290/2005
  • Petosepäily: asetuksen (EY) N:o 1681/94
  • Talouden toimija: komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 1290/2005

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1848/2006

18.12.2006

-

EUVL L 355, 15.12.2006

Viimeisin päivitys 23.07.2006

Top