Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humalan yhteinen markkinajärjestely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Humalan yhteinen markkinajärjestely

Euroopan unionin humala-alalle myöntämissä tuissa siirrytään 1. päivästä tammikuuta 2005 (siirtymäkausi päättyy 31. joulukuuta 2005) tuotannosta irrotettuun maatilan tulotukijärjestelmään. Jokainen jäsenvaltio voi kuitenkin myöntää enintään 25 % alalle myönnettävästä tuesta lisätukena viljelijöille ja/tai hyväksytyille tuottajaorganisaatioille.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja sen mukauttamisesta Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Humala-alan yhteinen markkinajärjestely koskee tuoreita ja kuivattuja humalantähkiä, humalajauhetta ja -pellettejä sekä humalauutetta.

Tuen irrottaminen tuotannosta

Humala-alan tuet irrotetaan kokonaan tuotannosta 1. päivästä tammikuuta 2005 alkaen (lukuun ottamatta maita, jotka soveltavat siirtymäaikaa uuteen järjestelmään siirtymiseksi 31. päivään joulukuuta 2005 saakka).

Suorat tuet

Jäsenvaltiot voivat kansallisten enimmäismääriensä rajoissa säilyttää enintään 25 % aiemmista tuotannossa olevan tai väliaikaisesti kesannoidun pinta-alan perusteella myönnetyistä suorista tuista. Nämä tuet myönnetään erityisten markkinatilanteiden tai alueellisen tason rakenteellisten tilanteiden huomioon ottamiseksi (erityistilanteessa olevat tuotantoalueet).

Tuotannossa tai väliaikaisesti kesannoituna olevan pinta-alan perusteella myönnettävien suorien tukien laskeminen

Tuottajakohtaisen tuen viitemäärän laskemiseksi jäsenvaltion on kerrottava vuosina 2000-2002 tukea saaneiden hehtaarien määrä (kahden desimaalin tarkkuudella) 480 eurolla hehtaarilta.

Täydentävät ehdot

Kuten muidenkin tuottajille tarkoitettujen suorien tukien osalta, viljelijöiden on täytettävä tietyt edellytykset, jotka koskevat ympäristönsuojeluvaatimuksia, tuen mukauttamista ja kurinalaista varainhoitoa.

Taustaa

Humala-alan yhteistä markkinajärjestelyä muutettiin yhdessä muiden ns. Välimeren pakettiin kuuluvien maataloustuotteiden kanssa ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa käydyissä neuvotteluissa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös tupakka, puuvilla, oliiviöljy ja syötäviksi tarkoitetut oliivit. Vaikka humala-alan uudistus voikin alkaa jo vuonna 2005, muiden mainittujen tuotteiden yhteisten markkinajärjestelyiden uudistusten on määrä tulla voimaan vasta 1. päivästä tammikuuta 2006.

Nämä tuotteet on sisällytetty toisessa vaiheessa tuotannosta irrotettuun tulotukijärjestelmään, kukin omine erityispiirteineen: puuvillan ja oliiviöljyn osalta on aiempi hehtaarituki säilytetty osittain, humalan osalta on säilytetty lisätuki viljelijöille tai tuottajaorganisaatioille ja tupakan (es de en fr) osalta siirrytään pitkän siirtymäkauden kautta kokonaisuudessaan uuteen järjestelmään.

Eräät puuvillan, tupakan ja oliiviöljyn tuotantoalueista ovat jääneet kehityksessä jälkeen. Uudistuksen avulla tuotanto pyritään pitämään näillä alueilla asettamalla ensisijalle viljelijöiden tulot tuotteisiin kohdistetun tuen asemesta. Tässä tilanteessa tupakalle ja puuvillalle myönnetään tuotantoon kytkettyä tukea tavoitteena uuteen järjestelmään sopeuttaminen. Humalalle voidaan myöntää tuotantoon sidottua tukea erityisten markkinatilanteiden tai alueellisen tason rakenteellisten tilanteiden huomioon ottamiseksi.

Kyseessä oleva "Välimeren tuotteita" koskeva uudistus perustuu komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamaan tiedonantoon Kestävän eurooppalaisen maatalousmallin toteuttaminen YMP:n uudistuksella - Tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja sokerialat (es de en fr). Humala-alan uudistusta edelsi kertomus humala-alan kehityksestä [KOM(2003) 571 lopullinen].

Lisätietoja nykyisin (31. päivään joulukuuta 2005) voimassa olevasta järjestelmästä (es de en fr) saa asianomaisesta SCADPlus-tiivistelmästä.

Humala-alaa koskevia muita tietoja saa maatalouden pääosaston asianomaiselta sivulta (DE) (EN) (FR).

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 864/2004 [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä CNS/2003/0278]

1.5.2004

1.1.2005 (humala)

EUVL L 161, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1850/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, humalan ja humalatuotteiden varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Komission asetus (EY) N:o 1557/2006, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1952/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sopimusten kirjaamisen ja tietojen toimittamisen osalta humala-alalla

Luettelo tuotantopaikoista humala-alalla [EUVL C 230, 23.9.2006]

Luettelo humalan varmentamiskeskuksista ja niiden koodit [EUVL C 230, 23.9.2006]

Luettelo hyväksytyistä tuottajaryhmittymistä humala-alalla[EUVL C 230, 23.9.2006]

Viimeisin päivitys 14.01.2008

Top