Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteinen markkinajärjestely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteinen markkinajärjestely

Tällä asetuksella otetaan käyttöön oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteinen markkinajärjestely Näihin tuotteisiin sovellettavaa tukijärjestelmää säännellään Välimeren paketilla, joka täydentää kesäkuussa 2003 toteutettua yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) laajaa uudistusta humala-, puuvilla-, oliivi- ja tupakka-aloja koskevilla säännöksillä. Se on voimassa 31. päivään kesäkuuta 2008.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 865/2004, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. syyskuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Tämä asetus on osa Välimeren pakettia ja sisältää oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) perinpohjaisen uudistuksen.

Siinä säädetään sisämarkkinoilla sovellettavasta interventiojärjestelmästä ja eräistä tukitoimenpiteistä, joita sovelletaan eurooppalaisiin tuotteisiin silloin, kun niillä käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla.

Soveltamisala

YMJ kattaa seuraavat tuotteet:

  • oliiviöljy ja sen jakeet;
  • tuoreet tai tietyillä tavoilla käsitellyt oliivit, esimerkiksi jäähdytetyt, kypsennetyt tai etikassa valmistetut;
  • öljykakut ja jätetuotteet.

Tilatuki

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteistä markkinajärjestelyä on muutettu perinpohjaisesti siirtymällä osittain tilakohtaiseen tukijärjestelmään. Tilatukijärjestelmää on sovellettu oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisessä markkinajärjestelyssä markkinointivuodesta 2005/2006 alkaen.

Markkinointivuosi

Markkinointivuosi alkaa kunakin vuonna 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna. Markkinointivuoden 2005/2006 alkamisajankohdaksi on kuitenkin vahvistettu 1. marraskuuta 2005.

SISÄMARKKINAT

Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Oliiviöljyyn ja muihin oliiviöljystä saatuihin öljyihin voidaan soveltaa kaupan pitämisen vaatimuksia, jotka liittyvät erityisesti laatuluokitukseen, pakkauksiin ja tarjontamuotoihin.

Interventio

Jos Euroopan unionin tai joidenkin sen alueiden markkinoilla tapahtuu vakavia häiriöitä, komissio voi sallia varastoinnin. Varastointiin turvaudutaan erityisesti silloin, kun keskimääräinen markkinahinta laskee pitkäaikaisesti seuraavien tasojen alapuolelle:

  • ekstra-neitsytoliiviöljy: 1 779 euroa tonnilta*,
  • neitsytoliiviöljy: 1 710 euroa tonnilta*,
  • oliivilamppuöljy, jonka vapaiden happojen aste on 2: 1 524 euroa tonnilta*(määrästä vähennetään 36,70 euroa tonnilta kutakin vapaiden happojen lisäastetta kohden).

Toimijaorganisaatiot

Tuottaja- ja toimijaorganisaatiot voivat laatia työohjelmia oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien markkinoiden parantamiseksi. Toimenpiteet voivat koskea niin laatua, ympäristöä, tiedotusta kuin hallintoakin.

Näiden aloitteiden rahoitus on 50–100 % suoriin tukiin tarkoitetuista enimmäismääristä. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa enimmillään 50 % yhteisörahoituksen ulkopuolelle jäävistä kustannuksista.

KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KÄYTÄVÄ KAUPPA

Tuontitodistusten antaminen

Eräiden tuotteiden tuonti edellyttää jäsenvaltioiden antamia tuontitodistuksia. Myös vientitodistukset voivat tulla tarpeeseen markkinoiden kehityksen niin vaatiessa.

Yhteinen tullitariffi

Kaikkiin tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaisia tulliprosentteja. Niihin voidaan kuitenkin myöntää poikkeuksia, kun hinnat ovat keskimääräisiä hintoja selvästi korkeammat vähintään kolmen kuukauden ajan.

Kaupan esteet

Vaikutukseltaan tulleja vastaavat maksut sekä tuonnin määrälliset rajoitukset tai vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat tavallisesti kiellettyjä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa. Sisäisen jalostusmenettelyn käyttäminen voidaan kieltää.

Suojatoimenpiteet

Jos tuonnista uhkaa aiheutua häiriöitä, kaikkien tuotteiden osalta voidaan toteuttaa suojatoimenpiteitä, kunhan yhteisön kansainvälisiä velvoitteita noudatetaan.

MUUT MÄÄRÄYKSET

Muiden kasviöljyjen hinnat

Jäsenvaltiot eivät saa korottaa muiden kasviöljyjen hintoja oliiviöljytuotannon menekin edistämiseksi.

Tiedoksiantaminen

Jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja oliivi- ja oliiviöljyalaa koskevien kansainvälisten määräysten noudattamiseksi tarvittavat tiedot.

Komiteamenettely

Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission jäsen.

Tämä yhteinen markkinajärjestely korvaa aikaisemman rasva-alan (es de en fr) yhteisen markkinajärjestelyn.

Tausta

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta neuvoteltiin osana ”Välimeren alueen pakettia” (humala, puuvilla, tupakka (es de en fr)); oliiviöljy- ja oliivialaa varten annettiin kuitenkin oma erityisasetus. Kaikki edellä mainitut tuotteet sisällytettiin huhtikuussa 2004 vuoden 2003 kesäkuussa toteutettuun yhteisen maatalouspolitiikan perinpohjaiseen uudistukseen, jossa päätettiin siirtyä suorien tukien järjestelmästä (hehtaari-, määrä- tai eläinyksikkökohtaiset tuet) tilatukijärjestelmään.

Tämä YMJ sisällytettiin vuonna 2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annettuun asetukseen, jolla korvattiin alakohtaisiin yhteisiin markkinajärjestelyihin sovellettavat 21 asetusta ja yksinkertaistettiin yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellista kehystä.

Säädöksen avainsanat

  • Ekstra-neitsytoliiviöljy: neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden happojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna on enintään 0,8 g/100 g.
  • Neitsytoliiviöljy: neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden happojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna on enintään 2 g/100 g.
  • Oliivilamppuöljy: neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden happojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna on yli 2 g/100 g.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 865/2004

7.5.2004

-

EUVL L 161, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2153/2005, annettu 23. joulukuuta 2005 , oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä [EUVL L 342, 24.12.2005].

Komission asetus (EY) N:o 2080/2005, annettu 19. joulukuuta 2005 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 865/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivialan toimijaorganisaatioiden sekä niiden toimintaohjelmien ja rahoituksen osalta [EUVL L 333, 20.12.2005].

Komission asetus (EY) N:o 1345/2005, annettu 16. elokuuta 2005, oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 212, 17.8.2005].

Komission asetus (EY) N:o 1019/2002, annettu 13. kesäkuuta 2002, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista [EYVL L 155, 14.6.2002]. Ks. konsolidoitu toisinto (pdf)

Viimeisin päivitys 07.03.2008

Top