Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riisi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Riisi

Riisin yhteisellä markkinajärjestelyllä (YMJ) vakautetaan hinnat ja taataan tuottajille kohtuullinen elintaso vahvistamalla hintajärjestelmä ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan. Järjestely on voimassa 31. päivään elokuuta 2008.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1785/2003, annettu 29. syyskuuta 2003, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. syyskuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Tämä asetus koskee riisin yhteistä markkinajärjestelyä (YMJ), josta säädettiin aikaisemmin asetuksella (EY) N:o 3072/1995.

Riisin YMJ:ssä säädetään sisämarkkinoilla sovellettavista interventioista, interventiohinnan vahvistaminen mukaan luettuna, sekä eräistä tukitoimenpiteistä, joita sovelletaan eurooppalaisiin tuotteisiin silloin, kun niillä käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla. Siihen vaikuttavat voimakkaasti myös tietyt GATT:n puitteissa tehdyt kansainväliset sopimukset.

Soveltamisala

Riisin YMJ kattaa seuraavat:

 • kuorimaton riisi (paddy- eli raakariisi);
 • esikuorittu riisi (ruskeariisi);
 • osittain tai kokonaan hiottu riisi;
 • rikkoutuneet riisinjyvät;
 • riisijauho;
 • riisirouheet ja karkeat riisijauhot;
 • riisipelletit;
 • riisihiutaleet;
 • riisinjyvät;riisitärkkelys.

Markkinointivuosi alkaa kunakin vuonna 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta seuraavana vuonna.

Tuottajille myönnettäviä suoria tukia ja erityistukia voidaan maksaa noudattaen vuoden 2003 maatalousuudistusta, jossa otettiin käyttöön maatilan tulotuen periaate. Sisämarkkinat

Paddyriisin (riisi, jossa on vielä ulkokuori jäljellä puimisen jälkeen) interventiohinta on 150 euroa tonnilta. Kunkin vuoden huhtikuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään interventioelimet voivat ostaa riisiä enintään 75 000 tonnia. Jos interventiomyyntiin tarjotun paddyriisin laatu poikkeaa standardilaadusta, jolle interventiohinta määrättiin, hintaa nostetaan tai lasketaan. Interventioelimet voivat myöhemmin tarjota varastoitua riisiä joko myytäväksi yhteisön markkinoilla tai vietäväksi yhteisön ulkopuolisiin maihin.

Jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle riisin tuotanto-, varastointi- ja hintatiedot, jotka perustuvat jäsenvaltioiden alueella toimivien tuottajien ja jalostajien ilmoituksiin.

Kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa

Tuontia ja vientiä säännellään jäsenvaltioiden myöntämillä tuonti- ja vientitodistuksilla, jotka ovat voimassa kaikkialla yhteisössä.

Tuontitullit vaihtelevat tuotteen mukaan seuraavasti:

 • esikuoritun riisin osalta komissio on vahvistanut kannettavat tullit, jotka vaihtelevat tuodun määrän mukaan;
 • basmatiriisin osalta ei kanneta tuontitulleja;
 • osittain tai kokonaan hiotun riisin osalta komissio on vahvistanut kannettavat tullit, jotka vaihtelevat tuodun määrän mukaan;
 • rikkoutuneiden riisinjyvien osalta tuontitulli on 65 euroa tonnilta;
 • kaikkiin muihin tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja.

Tietyissä olosuhteissa voidaan kantaa lisätulleja.

Komissio avaa tariffikiintiöt ja hallinnoi niitä eri menetelmin, jotka perustuvat hakemusten saapumisjärjestykseen ("ensin tullutta palvellaan ensin"), tehdyissä hakemuksissa haettujen määrien mukaiseen jakoon ("samanaikainen tarkastelu"), perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseen tai muihin syrjimättömiin menetelmiin.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden viennin mahdollistamiseksi niille voidaan myöntää vientitukea, joka kattaa kyseisten tuotteiden yhteisön markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden hintojen välisen erotuksen. Asetuksessa vahvistetaan vientitukien jakamista koskevat periaatteet.

Siinä määrin kuin on tarpeen riisin yhteisen markkinajärjestelyn moitteettoman toiminnan kannalta, neuvosto voi kieltää sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn käytön.

Vaikutukseltaan tulleja vastaavat maksut sekä tuonnin määrälliset rajoitukset tai vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa. Varotoimenpiteisiin voidaan kuitenkin ryhtyä, jos markkinat uhkaavat häiriintyä tuonnin tai viennin vaikutuksesta.

Muut säännökset

Jollei asetuksessa toisin säädetä, riisialalla sovelletaan valtiontukia koskevia perustamissopimuksen määräyksiä.

Jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Komissiota avustaa viljan hallintokomitea (FR), joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Tausta

Riisin yhteisestä markkinajärjestelystä säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1964 asetuksella (ETY) N:o 16/1964. Sitä on uudistettu useaan otteeseen vuosina 1967, 1976 ja 1995.

Tällä, vuonna 2003 annetulla asetuksella käyttöön otetussa viljan YMJ:n uudistuksessa pyritään puuttumaan eurooppalaisille riisimarkkinoille luonteenomaisiin epätasapainoisuuksiin alentamalla interventiohintaa. Interventiohinnan alentaminen on lisäksi johdonmukaista vuonna 2003 toteutetun suuren maatalousuudistuksen kanssa, jossa otettiin käyttöön riisintuottajien erityistuki.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1785/2003

28.10.2003

-

EUVL L 270, 21.10.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 247/2006

15.2.2006

EUVL L 42, 14.2.2006

Asetus (EY) N:o 797/2006

3.6.2006

-

EUVL L 144, 31.5.2006

Asetukseen (EY) N:o 1785/2003 tehdyt myöhemmät muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komission asetus (EY) N:o 489/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventiokeskusten määrittämisen ja interventioelinten suorittaman paddy- eli raakariisin haltuunoton osalta [EUVL L 81, 30.3.2005].

Vähiten kehittyneiden maiden kanssa käytävä kauppa

Komission asetus (EY) N:o 964/2007, annettu 14 päivänä elokuuta 2007 , tariffikiintiöiden avaamista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuosiksi 2007/2008 ja 2008/2009 ja kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 213, 15.8.2007].

Basmatiriisi

Komission asetus (EY) N:o 972/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä [EUVL L 176, 30.6.2006].

See also

Lisätietoja riisin yhteisestä markkinajärjestelystä on saatavissa sitä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä.

Viimeisin päivitys 11.03.2008

Top