Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteinen markkinajärjestely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteinen markkinajärjestely

Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn tarkoituksena on vakauttaa hinnat ja varmistaa tuottajille kohtuullinen elintaso. Tähän pyritään vahvistamalla hintajärjestelmä ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan. Se on voimassa 31. kesäkuuta 2008.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2529/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. heinäkuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Soveltamisala

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita ovat karitsat, elävät lampaat ja vuohet, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty lampaan- ja vuohenliha, muut syötävät osat, rasva sekä lampaan- ja vuohenlihasta tai muista osista tuotetut valmisteet ja säilykkeet.

Yksityisen varastoinnin tuki

Erityisolosuhteiden ilmaantuessa Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai muissa jäsenvaltioissa Euroopan komissio voi päättää myöntää yksityisen varastoinnin tukia tarjouskilpailumenettelyn kautta. Kiireellisissä tapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa ennakolta ilman tarjouskilpailua.

Kauppa Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa

Viennin ja tuonnin edellytyksenä voi olla vienti- tai tuontitodistuksen esittäminen. Jäsenvaltio myöntää tällaiset todistukset niitä hakeville.

Lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja.

Jos tuonnin voidaan olettaa aiheuttavan epätasapainoa yhteisön markkinoilla, voidaan periä ylimääräisiä tuontitulleja.

Tariffikiintiöt vahvistetaan ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteella tai samanaikainen tutkimus -menetelmän tai perinteiset/uudet toimijat -menetelmän mukaisesti. Myös muita syrjimättömiä menetelmiä voidaan käyttää.

Sisäisen jalostuksen menettelyn käyttö voidaan kieltää, jos se on tarpeen yhteisen markkinajärjestelyn moitteettoman toiminnan kannalta tai jos yhteisön markkinat ovat vaarassa häiriintyä.

Vaikutukseltaan tulleja vastaavat maksut sekä tuontia koskevien määrällisten rajoitusten tai vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden soveltaminen on kielletty Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos yhteisön markkinat ovat vaarassa häiriytyä tuonnin tai viennin vuoksi.

Muut säännökset

Jäsenvaltioiden on valvottava hintakehitystä markkinoilla. Jos yhteisön markkinoilla tapahtuu muutos, jonka voidaan olettaa aiheuttavan markkinoiden epätasapainoa, tarpeellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa.

Jos markkinoille on määrätty vapaan liikkuvuuden rajoituksia eläintautien vuoksi, voidaan markkinoiden tukemiseksi toteuttaa poikkeustoimenpiteitä.

Lampaan- ja vuohenliha-alalla noudatetaan perustamissopimuksessa vahvistettuja valtiontukea koskevia määräyksiä, ellei asetuksessa toisin säädetä.

Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat keskenään asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiä tietoja.

Asetuksen täytäntöön panemiseksi komissiota avustaa lampaiden ja vuohien hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Komissio toimitti vuoden 2005 lopussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen lampaan- ja vuohenkasvatuksen ympäristövaikutuksista.

Tarvittaessa toteutetaan siirtymätoimenpiteitä, joilla varmistetaan siirtyminen uuteen yhteiseen markkinajärjestelyyn.

Taustaa

Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteiseen markkinajärjestelyyn sisällytettiin kaikki lainsäädäntötekstit, joita siihen sovellettiin vuoteen 2001 saakka. Yhteistä markkinajärjestelyä sovellettiin alan tuotteiden kaupan pitämiseen sisämarkkinoilla sekä kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa. Siinä myönnettiin yhteisön tuottajille tukia suorien tukien muodossa.

Järjestelmä korvattiin vuoden 2003 maatalousuudistuksen yhteydessä. Tuolloin otettiin käyttöön tilakohtainen tuki, joskin uuhi- ja vuohipalkkioitakin myönnettiin.

Vuonna 2007 lampaan- ja vuohenliha-alan yhteinen markkinajärjestely sisällytettiin maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn, jolla korvattiin 21 alakohtaista markkinajärjestelyä. Samalla yksinkertaistettiin yhteisen maatalouspolitiikan oikeuskehystä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 2529/2001

22.12.2001

-

EYVL L 341, 22.12.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Seuraavien maiden Euroopan unioniin liittymistä koskevat asiakirjat: Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta.

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Asetus (EY) N:o 1782/2003

1.1.2004

-

EUVL L 270, 21.10.2003

Asetus (EY) N:o 1913/2005

2.12.2005

-

EUVL L 307, 25.11.2005

Asetukseen (EY) N:o 2529/2001 tehdyt muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Määritelmät

Asetus (ETY) N:o 461/93 [EYVL L 49, 27.2.1993] Yhteisön lampaanruhojen luokitusasteikko:

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Palkkiojärjestelmä

Asetus (EY) N:o 2550/2001 [EYVL L 341, 22.12.2001] Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt palkkiojärjestelmien osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2419/2001 muuttaminen

Interventio / yksityinen varastointi

Asetus (EY) N:o 6/2008 [EUVL L 3, 5.1.2008] Yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt lampaan- ja vuohenliha-alalla

Asetus (ETY) N:o 3447/90 (EYVL L 333, 30.11.1990)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityiset edellytykset lampaan- ja vuohenliha-alalla

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf)

Tuonti

Asetus (EY) N:o 874/96 [EYVL L 118, 15.5.1996]

Puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien tuonti kolmansista maista

Markkinoiden valvonta

Asetus (EY) N:o 315/2002 [EYVL L 50, 21.2.2002] Yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen tuoreiden tai jäähdytettyjen lampaanruhojen hintojen yhteenveto

Siirtymätoimenpiteet

Asetus (EY) N:o 264/2002 [EYVL L 43, 14.2.2002] Lampaan- ja vuohenliha-alan palkkiojärjestelmän soveltamista koskevat siirtymäsäännökset

See also

Lisätietoja: Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteistä markkinajärjestelyä koskeva lainsäädäntö ja komission internetsivusto, joka käsittelee tätä mainittua yhteistä (DE) (EN) (FR) markkinajärjestelyä.

Viimeisin päivitys 11.03.2008

Top