Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siipikarjanliha 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Siipikarjanliha 

Siipikarjanliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn avulla voidaan vakauttaa hintoja ja turvata alan maatalousväestön kohtuullinen elintaso helpottamalla tuotteiden kaupan pitämistä ja vahvistamalla kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan säännöt.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2777/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (ks. muutossäädökset).

TIIVISTELMÄ

Kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. heinäkuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Soveltamisala

Järjestely koskee seuraavia tuotteita: kukot, kanat, ankat, hanhet, kalkkunat, helmikanat, siipikarjanliha ja muut syötävät osat, siipikarjan maksa, rasva ja muut siitä tehdyt valmisteet.

Kaupan pitäminen

Yhteisö voi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla suositaan ammatillisia ja toimialajärjestöjen aloitteita ja joilla pyritään parantamaan tuotteiden laatua ja niiden käyttöä, edistämään tuotannon ja kaupan pitämisen parempaa järjestäytymistä ja helpottamaan tuotteiden markkinahintojen kehityksen seurantaa.

Elintarvikkeina käytettäville lihoille ja eläimenosille laaditaan standardeja, jotka voivat koskea luokitusta, laatua, painoa ja merkintöjä. Muita tuotteita koskevien vaatimusten vahvistaminen ei ole pakollista.

Kauppa Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa

Tuotteiden tuonti ja vienti voivat edellyttää, että jäsenvaltiot myöntävät tuonti- tai vientitodistuksen.

Siipikarjanliha-alan tuotteisiin sovelletaan yleensä yhteisen tullitariffin maksuja.

 Jos yhteisön markkinat uhkaavat häiriintyä tuonnin vaikutuksesta, tavaroista voidaan kantaa tuonnin yhteydessä lisämaksuja.

Kiintiöt myönnetään "ensin tullutta palvellaan ensin" ja "samanaikainen tutkimus" -menetelmien mukaisesti. Myös muita syrjimättömiä menetelmiä voidaan käyttää.

Jos yhteisön markkinoilla todetaan hintojen nousua, neuvosto voi komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Viennin edistämiseksi voidaan myöntää vientitukea.

Sisäisen jalostusmenettelyn käyttäminen voidaan kieltää.

Suojatoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos yhteisön markkinat uhkaavat häiriintyä tuonnin tai viennin vaikutuksesta.

Tulleja vastaavat maksut ja määrällisten rajoitusten tai vastaavien toimenpiteiden soveltaminen on kielletty kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Muut säännökset

Eläintautien vuoksi voidaan toteuttaa poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä.

Jollei toisin säädetä, siipikarjanliha-alalla sovelletaan valtiontukia koskevia perustamissopimuksen määräyksiä.

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät tiedot.

Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa siipikarjanlihan ja munien (FR) hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 2777/75

1.11.1975

-

EYVL L 282, 1.11.1975 

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 369/76

1.5.1976

-

EYVL L 45, 21.2.1976 

Asetus (ETY) N:o 1475/86

24.5.1986

-

EYVL L 133, 21.5.1986 

Asetus (ETY) N:o 3907/87

2.1.1988

-

EYVL L 370, 30.12.1987 

Asetus (ETY) N:o 1235/89

14.5.1989

-

EYVL L 128, 11.5.1989 

Asetus (EY) N:o 3714/92

1.1.1993

-

EYVL L 378, 23.12.1992 

Asetus (EY) N:o 1574/93

1.1.1994

-

EYVL L 152, 24.6.1993 

Asetus (EY) N:o 3290/94

1.1.1995

-

EYVL L 349, 31.12.1994 

Asetus (EY) N:o 2916/95

1.1.1996

-

EYVL L 305, 19.12.1995 

Asetus (EY) N:o 493/2002

27.3.2002

-

EYVL L 77, 20.3.2002 

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003 

Asetus (EY) N:o 1913/2005

2.12.2005

-

EUVL L 307, 25.11.2005 

Asetus (EY) N:o 679/2006

11.5.2006

-

EUVL L 119, 4.5.2006

Asetukseen (ETY) N:o 2777/75 tehdyt perättäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu versio (pdf) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eläintensuojeluun ja -kasvatukseen liittyvät vaatimukset

Direktiivi 1999/74/EY munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999).

Direktiivi 2002/4/EY neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä (EYVL L 30, 31.1.2002). Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Yhteisön sisäinen kauppa

Direktiivi 90/539/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 303, 31.10.1990). Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Päätös 2006/605/EY tietyistä suojatoimenpiteistä luonnonvaraisen riistan istutukseen tarkoitetussa yhteisön sisäisessä siipikarjan kaupassa (EUVL, L 246, 8.9.2006).

Markkinoiden tukeminen

Asetus (EY) N:o 774/94 tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta (EYVL L 91, 8.4.1994). Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1484/95 siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995).

Päätös 97/4/EY sellaisissa kolmansissa maissa, joista tuodun tuoreen siipikarjanlihan jäsenvaltiot hyväksyvät, sijaitsevien laitosten väliaikaisen luettelon laatimisesta (EYVL L 2, 4.1.1997). Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1010/2006 eräissä jäsenvaltioissa toteutettavista muna- ja siipikarja-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä (EUVL L 180, 4.7.2006).

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Tuonti

Asetus (EY) N:o 533/2007 tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla (EUVL L 125, 15.5.2007).

Vienti

Asetus (EY) N:o 633/2004 yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla (EUVL L 100, 6.4.2004).Ks. konsolidoitu toisinto ( pdf ).

Asetus (EY) N:o 1649/2006 tiettyjä muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevan vientituen vähimmäismäärän soveltamisesta (EUVL L 309, 9.11.2006).

Asetus (EY) N:o 420/2007 siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 102, 19.4.2007).

Säännöt kaupankäyntiin tiettyjen maiden kanssa

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot (AKT)Asetus (EY) N:o 701/2003 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) peräisin olevien siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden tuontiin sovellettavan menettelyn osalta (EUVL L 99, 17.4.2003). Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

YhdysvallatAsetus (EY) N:o 536/2007 Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 128, 16.5.2007).

IsraelAsetus (EY) N:o 2497/96 Euroopan yhteisön ja Israelin valtion assosiointisopimuksessa ja väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla (EYVL L 338, 28.12.1996).

Muut EU:n ulkopuoliset maat

Asetus (EY) N:o 616/2007 yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista Brasiliasta, Thaimaasta ja muista EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla (EUVL L 142, 5.6.2007).

See also

Lisätietoja saa siipikarjanlihan yhteistä markkinajärjestelyä koskevasta lainsäädännöstä.

Viimeisin päivitys 11.03.2008

Top