Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sianliha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sianliha

Sianliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn ansiosta hinnat vakaantuvat ja tuottajille varmistetaan kohtuullinen elintaso. Tähän pyritään vahvistamalla hintajärjestelmä ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan. Sianliha-alan yhteistä markkinajärjestelyä sovelletaan 30. kesäkuuta 2008 asti.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2759/75, annettu 29. lokakuuta 1975, sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa kuvataan sianliha-alan yhteistä markkinajärjestelyä, ja siihen sisältyy asianomaisten tuotteiden yhteisön luokitteluasteikko, hintajärjestelmä ja yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan järjestelmä. Lisäksi se sisältää yleisiä säännöksiä, jotka liittyvät poikkeustoimenpiteisiin markkinoiden tukemiseksi ja sianlihan hallintokomiteaan.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. heinäkuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

SOVELTAMISALA

Järjestely koskee eläviä eläimiä, muita kuin puhdasrotuisia siitoseläimiä, ja sianlihatuotteita.

SUORAT TUET

Vuonna 2003 toteutetun yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen jälkeen siankasvattajat ovat voineet saada tuotannosta riippumattomasti suoria tukia.

HINTAJÄRJESTELMÄ

Ammatillisten aloitteiden tukeminen

Tuetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa ammatinharjoittajien mukautumista markkinoiden vaatimuksiin.

Perushinta

Teurastettujen sikojen perushinta on 1 509,39 euroa tonnilta.

Interventiotoimenpiteet

Hintojen huomattavan alenemisen estämiseksi voidaan tukea yksityistä varastointia, ja interventiotoimenpiteiden myötä voidaan ostaa ruhoja, puoliruhoja, rintapaloja tai tuoretta tai jäähdytettyä sianihraa. Kun yhteisön markkinahinta, joka on vahvistettu jokaisen jäsenvaltion sikakarjan suhteellista merkitystä ilmaisevilla kertoimilla painotettujen hintojen perusteella, laskee alle 103 prosenttiin perushinnasta, voidaan päättää interventiotoimenpiteistä. Vakiolaatuisten teurastettujen sikojen ostohinta ei saa olla alempi kuin 78 prosenttia eikä korkeampi kuin 92 prosenttia perushinnasta. Muiden vakiolaatuisten tuotteiden kuin teurastettujen sikojen tai muiden kuin vakiolaatuisten tuotteiden ostohinnat lasketaan kyseisten vakiolaatuisten tuotteiden hinnoista. Julkisiin interventiotoimenpiteisiin ei ole ryhdytty pariinkymmeneen vuoteen.

KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KÄYTÄVÄN KAUPAN JÄRJESTELMÄ

Tuonti- tai vientitodistusten myöntäminen

Tuotteiden tuonti tai vienti voi edellyttää tuonti- tai vientitodistuksen myöntämistä.

Yhteinen tullitariffi

Yhteisen tullitariffin maksuja sovelletaan sianliha-alan tuotteisiin.

Tuonti

Jos yhteisön markkinat uhkaavat häiriintyä tuonnin vaikutuksesta, tuonnista voidaan kantaa lisämaksu.

Tariffikiintiöt

Kiintiöt vahvistetaan hakemusten perusteella, joita toimijat voivat esittää kolmen kuukauden välein.

Tuontioikeuksien poistaminen

Yhteisön markkinahintojen pysyvä nousu voi johtaa siihen, että vientioikeudet poistetaan osittain tai kokonaan.

Vienti

Viennin edistämiseksi voidaan myöntää vientitukea.

Jalostaminen

Sisäiset jalostusmenettelyt voidaan kieltää.

Kaupankäynnin esteet

Tulleja vastaavien maksujen kantaminen sekä määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavanlaisten toimenpiteiden soveltaminen kielletään kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Varotoimenpiteet

Varotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos yhteisön markkinat uhkaavat häiriintyä tuonnin tai viennin vaikutuksesta.

MUUT SÄÄNNÖKSET

Eläintaudit

Eläintautitapauksissa voidaan toteuttaa asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä poikkeustoimenpiteitä markkinoiden tukemiseksi vain niin kauan kuin on ehdottomasti tarpeen. Mainitut toimenpiteet pannaan täytäntöön sillä ehdolla, että asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut soveltuvia eläinlääkinnällisiä ja hygieniatoimia.

Valtiontuet

Jollei asetuksessa toisin säädetä, sianliha-alalla sovelletaan valtiontukia koskevia perustamissopimuksen määräyksiä.

Tiedoksi antaminen

Jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Komitologia

Asetuksen täytäntöönpanoa varten perustetaan sianlihan hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 2759/75

1.11.1975

-

EYVL L 282, 1.11.1975

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1423/78

1.7.1978

-

EYVL L 171, 28.6.1978

Asetus (ETY) N:o 2966/80

21.11.1980

-

EYVL L 307, 18.11.1980

Asetus (ETY) N:o 1473/86

24.5.1986

-

EYVL L 133, 21.5.1986

Asetus (ETY) N:o 3906/87

2.1.1988

-

EYVL L 370, 30.12.1987

Asetus (ETY) N:o 1249/89

14.5.1989

-

EYVL L 129, 11.5.1989

Asetus (EY) N:o 3290/94

1.1.1995

-

EYVL L 349, 31.12.1994

Asetus (EY) N:o 1365/2000

2.7.2000

-

EYVL L 156, 29.6.2000

Asetus (EY) N:o 1913/2005

2.12.2005

-

EUVL L 307, 25.11.2005

Asetuksen (ETY) N:o 2759/75 muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Vienti:

Asetus (EY) N:o 303/2007 [EUVL L 81, 22.3.2007]

Asetuksella vahvistetaan sianliha-alan vientituet 22. maaliskuuta 2007 alkaen.

Asetus (EY) N:o 1518/2003 [EUVL L 217, 29.8.2003]

Asetuksessa esitetään yksityiskohtaiset säännöt vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla.

Muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf) tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Markkinahinta:

Asetus (EY) N:o 1319/2006 [EUVL L 243, 6.9.2006]

tietyistä jäsenvaltioiden ja komission vastavuoroisista ilmoituksista sianliha-alalla.

Asetus (EY) N:o 1128/2006 [EUVL L 201, 25.7.2006]

kaupan pitämisen vaiheesta, johon teurastetun sian keskihinta viittaa.

Asetus (EY) N:o 908/2006 [EUVL L 168, 21.6.2006]

yhteisön sianliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta.

Tuki- ja avustustoimenpiteet:

Asetus (EY) N:o 1267/2007 [EUVL L 283, 27.10.2007] yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla.

Asetus (EY) N:o 2246/2003 [EUVL L 333, 20.12.2003]

yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla.

Asetus (ETY) N:o 3444/90 [EYVL L 333, 30.11.1990]

yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla. Muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

See also

Lisätietoja sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (DE) (EN) (FR) ja alan lainsäädännöstä maatalouden pääosaston sivulta.

Viimeisin päivitys 07.03.2008

Top