Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimintaohjelma: Tulli 2007 (2003–2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Toimintaohjelma: Tulli 2007 (2003–2007)

Parantaakseen koordinointia tullialalla Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön useita toimintaohjelmia. Ensimmäisen ohjelman, Tulli 2000 (1996–2000), soveltamista on jatkettu peräkkäisillä ohjelmilla Tulli 2002 (2001–2002) ja Tulli 2007 (2003–2007). Tavoitteena on sisällyttää yhteen oikeudelliseen välineeseen yhteisiä toimia, joilla voidaan tiivistää yhteistyötä kansallisten tullinhallintojen välillä ja luoda Euroopan laajuisia tietojenvaihtojärjestelmiä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2003/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tulli 2007 -ohjelman (2003–2007) tavoitteena on tukea ja täydentää toimia, jotka jäsenvaltiot toteuttavat tullialalla sisämarkkinoiden toiminnan takaamiseksi. Ohjelmalla pyritään helpottamaan kauppaa ja ehkäisemään petoksia. Tällä tavoin suojataan yhteisön ja sen kansalaisten taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä etuja. Lisäksi tullilla on tärkeä rooli Euroopan kauppa-alueen kilpailukyvyn varmistamisessa.

Ohjelman menot ovat 133 miljoonaa euroa vuosina 2003–2007. EU:n laajentuessa talousarviota tarkistetaan uusien jäsenvaltioiden tarpeiden kattamiseksi.

Tavoite

Ohjelman päätavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltioiden tullihallinnot toteuttavat yhteensovitettuja toimia. Tällä tavoin tullialan toimet vastaavat EU:n sisämarkkinoiden tarpeita.

Painopisteet

Tulli 2007 -ohjelman painopisteet ovat seuraavat:

 • tullilainsäädännön noudattamisesta taloudellisille toimijoille aiheutuvien kustannusten vähentäminen
 • tullihallintojen suorituskykyä mittaavan järjestelmän ja parhaiden käytäntöjen luominen (mukaan luettuna tullin tarvitsemia analyysejä suorittavien laboratorioiden välinen yhteistyö)
 • menettelyjen parempi standardointi ja yksinkertaistaminen
 • sähköisen tulliympäristön ja sähköisten tullimenettelyjen luominen
 • yhteisten koulutustoimenpiteiden kehittäminen.

Toimet

Tulli 2007 -ohjelmassa otetaan huomioon tulliliittoa koskeva toimintasuunnitelma, joka muodostaa toimenpiteiden oikeudellisen ja taloudellisen perustan seuraavilla aihealueilla:

 • kansallisten hallintojen väliset sähköiset tietojenvaihtojärjestelmät
 • yhteiset toimet, kuten hankeryhmät, esikuva-analyysit, seminaarit sekä virkamiehiä ja tulliasiantuntijoita koskevat koulutustoimet
 • virkamiesvaihto kansallisten hallintojen välillä
 • sähköinen järjestelmä, jonka ansiosta yritykset voivat hoitaa tulliasiansa ilman paperimuotoisia asiakirjoja
 • tuki ehdokasmaille, jotta ne voivat saattaa järjestelmänsä vastaamaan vapaakaupan vaatimuksia ja harjoittaa tullivalvontaa uusilla ulkorajoilla.

TAUSTAA

Tulli 2007 -ohjelma on jatkoa kahdelle aiemmalle tullialan toimintaohjelmalle (Tulli 2000 vuosina 1996–2000 ja Tulli 2002 vuosina 2001–2002). Vuosina 1996–2002 kokonaismäärärahat olivat 135 miljoonaa euroa ja ulkoisiin toimiin kohdennettiin vielä 12,5 miljoonaa euroa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 253/2003/EY

4.3.2003

-

EUVL L 36, 12.2.2003

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 787/2004/EY

20.5.2004

-

EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 624/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) [EUVL L 154, 14.6.2007]. Tulli 2007 on korvattu Tulli 2013 -ohjelmalla.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 7 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä 6 päivänä helmikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 253/2003/EY 19 artiklan mukaisesta Tulli 2007 -ohjelman lopullisesta arvioinnista [KOM(2008) 612 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio pitää Tulli 2007 ‑ohjelman tuloksia viiden voimassaolovuoden jälkeen myönteisinä. Ohjelma on todella parantanut tulliviranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Sen ansiosta tullin toimintaa on voitu tehostaa kehittämällä uusia tietotekniikkajärjestelmiä. Vain 60 prosenttia ohjelmalle alun perin varatusta viisivuotisesta rahoituskehyksestä on käytetty.

Erityisesti ohjelmalla on edistetty turvallisemman toimintaympäristön luomista ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamista. Ohjelman toimien ansiosta yhteisön tullilainsäädännön soveltaminen ja tulliviranomaisten toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet. Sen avulla on voitu vähentää talouden toimijoihin kohdistuvia rasitteita huolimatta turvallisemman ja varmemman kaupankäynnin edistämistä koskevien kansallisten aloitteiden voimakkaasta lisääntymisestä. Tietotekniikkajärjestelmien käyttö on nopeuttanut passitusmenettelyjä ja maksutietoihin liittyviä menettelyjä ja parantanut samalla toimien oikeusvarmuutta.

Ohjelmaan saivat osallistua Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja ehdokasvaltiot. Ohjelma onkin ollut osa integroitumis- ja laajentumisprosessia ja kehittänyt kyseisten valtioiden valmiuksia ja menettelytapoja.

Komissio on antanut uutta Tulli 2013 ‑ohjelmakautta koskevia suosituksia. Toteutettujen toimien seurannan avulla on pääasiassa voitava edistää kauppaa, riskinhallintaa, tulliviranomaisten kouluttamista sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Tulli 2002 -ohjelman täytäntöönpanosta (1998–2002) [KOM(2003) 672 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tulli 2002 -ohjelman täytäntöönpanosta annettu kertomus osoittaa, että ohjelma on lujittanut tulliyhteistyötä. Sen ansiosta on myös voitu valmistella liittymässä olevien maiden liittämistä

yhteisön tullihallintoon.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Tulli 2000 -ohjelman täytäntöönpanosta [KOM(98) 471 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä]. Välikertomuksen tavoitteena on vahvistaa tullimenettelyjen ja -tarkastusten tehokkuutta yhteisön tullialueen kaikissa tulo- ja lähtöpaikoissa, varmistaa yhteisön oikeuden soveltamisen avoimuus, tunnistaa sen täytäntöönpanossa ilmenevät ongelmat ja määrittää ensisijaiset yhteistyöalat.

Viimeisin päivitys 06.02.2009

Top