Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Banaanit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Banaanit

Banaanialan yhteinen markkinajärjestely turvaa yhteismarkkinoiden tarpeet tyydyttävät korkealuokkaiset, tuottajille ja kuluttajille kohtuuhintaiset banaanien toimitukset ja samalla varmistaa banaanien eri hankintalähteiden tasapainon markkinoilla. Yhteistä markkinajärjestelyä muutettiin siten, että 1 päivästä tammikuuta 2006 siirryttiin yksinomaan tariffeihin perustuvaan järjestelmään. Vuoden 2006 lopussa neuvosto hyväksyi yhteisen markkinajärjestelyn perustavanlaatuisen uudistuksen, jossa järjestelyä mukautettiin alueellisiin olosuhteisiin.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 404/93, annettu 13 päivänä helmikuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Asianomaisia tuotteita ovat tuoreet tai kuivatut banaanit, lukuun ottamatta jauhobanaaneja, jäädytetyt tai väliaikaisesti säilötyt banaanit, banaanivalmisteet, banaanimehu sekä banaaneista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe.

Markkinointivuosi alkaa kunkin vuoden 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

Yhteiset laatu- ja kaupan pitämisen vaatimukset

Vaatimusten ja tarkastusten vahvistaminen. Komissio vahvistaa tuoreina kuluttajille myytävien banaanien laatuvaatimukset. Banaanijalosteiden laatuvaatimusten laatiminen on vapaaehtoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden sääntöjen noudattaminen ja nimettävä valvontaelimet tehtävää suorittamaan.

Tuottajaorganisaatiot ja yhdenmukaistamismekanismit

Joulukuun 2006 uudistuksessa poistettiin muun muassa tuottajaorganisaatioita koskeneet säännökset.

Siihen asti jäsenvaltioiden hyväksymien tuottajaorganisaatioiden, jotka huolehtivat erityisesti tuotteiden tuotannosta ja kaupanpitämisestä, toimintaa kannustettiin viiden vuoden ajan toteutettavilla tukitoimenpiteillä.

Tuottajien yhteenliittymät ja tuottajaorganisaatiot, joihin voi kuulua jalostajia ja kauppiaita, voivat toteuttaa yhteistä etua tavoittelevia hankkeita erityisesti sovelletun tutkimuksen tai koulutuksen alalla ja osallistua toimenpideohjelmien laatimiseen. Tuottajien yhteenliittymien tai tuottajaorganisaatioiden hyväksymät säännöt voitiin ulottaa koskemaan näihin järjestöihin kuulumattomia tuottajia edellyttäen, että perustamissopimuksessa määrättyjä kilpailusääntöjä noudatettiin.

Tuottajaorganisaatioiden perustamiseen ja niiden hallintotoimien tukemiseen tarkoitettu tukijärjestelmä ei enää ole ollut käytössä 1. tammikuuta 2007 alkaen. Tasaustukijärjestelmä poistui käytöstä, koska se yhdennettiin asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 vahvistettuun tilatukijärjestelmään. Tällöin yksi tuottajaorganisaatioiden tukemisen tavoitteista on tarpeeton.

Tätä tukea maksetaan kuitenkin edelleen tuottajaorganisaatioille, jotka on vasta hyväksytty ja jotka saivat jo tätä tukea.

Tukijärjestelmä

Joulukuun 2006 uudistuksessa lakkautettiin siihen asti voimassa ollut tasaustukijärjestelmä. Joulukuuhun 2006 asti tuotantoa tuettiin yhteisön tukikehyksiin kuuluvilla toimenpideohjelmilla, joiden täytäntöönpanosta vastasivat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset yhdessä Euroopan komission ja tuottajaorganisaatioiden, tuottajien yhteenliittymien ja toimijaryhmien kanssa. Ohjelmien oli täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta tavoitteesta:

  • tuotteiden kaupan pitämisen parempi valmistaminen;
  • kilpailukyvyn vahvistaminen;
  • ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen luonnonvarojen käytössä.

Tulojen menetyksen korvaamiseksi tuottajien yhteenliittymät ja yksittäiset tuottajat, jotka eivät voineet näihin liittyä maantieteellisesti syrjäisen asemansa vuoksi, voivat saada tasaustukea. Yhteisön taattu määrä, josta tukea voitiin maksaa, oli 854 000 tonnia, ja se jakautui tuotantoalueittain (Kanariansaaret, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Kreeta, Azorit, Algarve ja Lakonia). Kyprokselle myönnettiin 13 500 tonnin taattu määrä liittymisneuvottelujen yhteydessä. Euroopan komissio vahvisti tuen määrän joka kevät.

Järjestelmässä siirrytään 1. tammikuuta 2007 tuotannon tukemisesta tuottajien tukemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että lakkautetun tasaustuen määrärahat siirrettiin asetuksella (EY) N:o 1782/2003 käyttöön otettuun tilatukijärjestelmään. POSEI-ohjelma (es de en fr) (syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia valinnaisia toimenpiteitä koskeva erityisohjelma) saa näin lisävaroja 278,8 miljoonaa euroa. Niille banaaninviljelyalueille, jotka eivät kuulu syrjäisimpiin alueisiin (ja joilla ei siis sovelleta POSEI-ohjelmaa), myönnetään 4,5 miljoonaa euroa lisämäärärahoja, ja ne siirtyvät tuotantomääristä riippumattomaan tilatukeen. Määrärahojen kokonaismäärä perustuu monivuotisen viitekauden aikana aiemmin myönnettyjen tukien keskiarvoon. Se jaetaan vuoden 2000 jakoperusteen mukaan.

Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan järjestelmä (tuoreet banaanit)

Maahantuotuihin tuoreisiin banaaneihin sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa vahvistetut yhteisen tullitariffin tullit tulivat voimaan 1. tammikuuta 2006.

Siirtyminen yhtenäiseen järjestelmään (yksinomaan tariffeihin perustuva järjestelmä)

Banaanialan yhteinen markkinajärjestely siirtyi 1. tammikuuta 2006 alkaen yksinomaan tariffeihin perustuvaan järjestelmään. Yksi yhtenäinen tariffi on 176 euroa tonnilta, ja AKT-alkuperää oleville banaaneille on myönnetty 775 000 tonnin tulliton tariffikiintiö.

Joulukuussa 2006 hyväksytyssä yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksessa kumottiin myös useita asetuksen (EY) N:o 404/93 vanhentuneita säännöksiä, jotka koskivat kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa ennen yksinomaan tariffeihin perustuvaa tuontijärjestelmää.

Yleiset toimenpiteet

Yhteisen tullitariffin mukaisia tullimaksuja sovelletaan kaikkiin tuotteisiin.

Tullimaksua vastaavat maksut ja tuonnin määrällisten rajoitusten tai vastaavien toimenpiteiden soveltaminen on yleensä kielletty kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Muita säännöksiä

Perustamissopimuksen valtiontukea koskevia määräyksiä sovelletaan banaanialan kauppaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen tarvittavat tiedot tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Joulukuun 2006 uudistuksessa lakkautettiin banaanin hallintokomitea, joka koostui jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtaja oli komission jäsen. Komissiota avustaa tästä lähtien tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitea.

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2009 kertomuksen POSEI-ohjelmien täytäntöönpanosta. Siinä voidaan analysoida tarkasti, kuinka tuloksellinen banaanialan uudistus on ollut tärkeimmillä tuotantoalueilla.

Taustaa

Kun otetaan huomioon yhteisen markkinajärjestelyn laajentuminen 10 uuteen jäsenvaltioon vuonna 2004 sekä Ecuadorin ja Amerikan yhdysvaltojen kanssa vuonna 2001 sovitut aiemmat määräykset, komissio teki vuonna 2005 päätöksen siitä, että yhteisen markkinajärjestelyn sisäisiä piirteitä muutetaan vuonna 2006. Komissio kiinnitti uudistuksessa erityistä huomiota tuen myöntämiseen eurooppalaisille tuottajille.

Lopullisena tavoitteena on mukauttaa banaanien yhteistä markkinajärjestelyä niin, että se voidaan helpommin yhdentää kaikkien nykyisten yhteisten markkinajärjestelyjen yhteensulautumasta syntyvään yhteen yhteiseen markkinajärjestelyyn, jota komissio on ehdottanut.

Banaanien yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisen eri vaihtoehdoista tehtiin vaikutustutkimus, jonka perusteella komissio päätyi siihen, että POSEI-vaihtoehto - jossa tuottajatukijärjestelmä poistetaan ja tasaustukeen varatut määrärahat siirretään POSEI-ohjelmiin - olisi tehokkain uudistusmuoto, sillä sen avulla tukea voidaan mukauttaa alueiden mukaan.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 404/93

26.2.1993

26.2.1993

EYVL L 47, 25.2.1993

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 3518/93

29.12.1993

-

EYVL L 320, 22.12.1993

Asetus (EY) N:o 3290/94

1.1.1995

-

EYVL L 349, 31.12.1994

Asetus (EY) N:o 1637/98

31.7.1998

-

EYVL L N:o 210, 28.7.1998

Asetus (EY) N:o 1257/99

24.5.1999

-

EYVL L 160, 26.6.1999

Asetus (EY) N:o 216/2001

5.2.2001

-

EYVL L 31, 2.2.2001

Asetus (EY) N:o 2587/2001

1.1.2002

Osittainen soveltaminen 1.1.2002

EYVL L 345, 29.12.2001

Asetus (EY) N:o 2036/2003

20.11.2003

-

EUVL L 302, 20.11.2003

Asetus (EY) N:o 414/2004

7.3.2004

-

EUVL L 68, 6.3.2004

Seuraavien maiden liittymisasiakirjat:Tšekin tasavalta,Viron tasavalta,Kyproksen tasavalta,Latvian tasavalta,Liettuan tasavalta,Unkarin tasavalta,Maltan tasavalta,Puolan tasavalta,Slovenian tasavalta jaSlovakian tasavalta.

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Asetus (EY) N:o 2013/2006

1.1.2007

-

EUVL L 384, 29.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Erityiset siirtymätoimenpiteet

Komission asetus (EY) N:o 838/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta [EUVL L 127, 29.4.2004]. Sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2004 [EUVL L 239, 9.7.2004].

Komission asetus (EY) N:o 414/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta [EUVL L 68, 6.3.2004]. Muutettu seuraavalla säädöksellä:

Asetus (EY) N:o 689/2004 [EUVL L 106, 15.4.2004].

Tukijärjestelmä

Asetus (ETY) N:o 1858/93 - EYVL L 170, 13.7.1993

Komission asetus, 9. heinäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta. Asetus on viimeksi muutettu seuraavalla toimenpiteellä:

Komission asetus (EY) N:o 908/2003, annettu 23 päivänä toukokuuta 2003 [EUVL L 128, 24.5.2003].

Asetus (EY) N:o 471/2001 - EYVL L 67, 9.3.2001

Komission asetus, 8. maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1858/93 muuttamisesta.

Tuottajaorganisaatiot

Asetus (EY) N:o 919/94 - EYVL L 106, 27.4.1994

Komission asetus, 26. huhtikuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta. Asetus on viimeksi muutettu seuraavalla toimenpiteellä:

Komission asetus (EY) N:o 1042/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002 asetuksen (EY) N:o 919/94 muuttamisesta [EYVL L 157, 15.6.2002].

Tuonti

Komission tiedonanto yhteisön banaanintuontijärjestelmän muuttamisesta [KOM(2004) 399 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Yhteisön tarkoituksena on neuvotella Maailman kauppajärjestössä kaupallisista hyvityksistä sen johdosta, että tuontitulleja on korotettu 15 jäsenvaltion yhteisössä voimassa olleiden tullitariffien soveltamiseksi uusiin jäsenvaltioihin. Komissio on pyytänyt neuvostoa vahvistamaan neuvotteluohjeet, jotta yhteisön maataloustuotteiden tariffiluettelon mukaisesti banaaneihin sovellettavia velvoitteita voitaisiin muuttaa. Komissio ilmoittaa asiasta Maailman kauppajärjestölle. Se täsmentää, että sen aikomuksena on puolustaa unionin ja AKT-maiden banaanintuottajien etuja neuvotteluissa, jotka koskevat ainoastaan tariffiin perustuvaan järjestelmään siirtymistä.

Asetus (EY) N:o 856/1999 - EYVL L 108, 27.4.1999

Neuvoston asetus, 22. huhtikuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille.

Asetus (EY) N:o 1609/1999 - EYVL L 290, 23.7.1999

Komission asetus, 22. heinäkuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Suojatoimenpiteet

Asetus (ETY) N:o 1662/93 - EYVL L 158, 30.6.1993

Komission asetus, 29. kesäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan suojatoimenpiteiden osalta.

Kertomukset

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle banaanien yhteisen markkinajärjestelyn toiminnasta [KOM(2005) 50, EUVL C 125, 24.5.2005]

Kertomuksessa annetaan yleiskuva yhteisen markkinajärjestelyn toiminnasta vuodesta 1999 lähtien. Siinä kartoitetaan tuontitodistusten käyttöä. Tammikuun 1999 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana käytettiin lähes kaikki dollarivyöhykkeen banaaneihin (Latinalaisesta Amerikasta peräisin oleviin) sovellettavat tuontitodistukset. AKT-maista peräisin olevien banaanien osalta markkinoille tuli uusia maita vuoden 2001 jälkipuoliskolla, ja kaikkien kolmen kiintiön todistukset käytettiin vuonna 2001 (toisin kuin aiempina vuosina). Euroopan yhteisö ilmoitti tammikuussa 2004 Maailman kauppajärjestölle myönnytysluettelonsa peruuttamisesta, kymmenen uuden jäsenvaltion myönnytysluetteloiden peruuttamisesta ja 25 jäsenvaltion yhteisön myönnytysluettelon väliaikaisesta soveltamisesta. Komissio ilmoitti heinäkuussa 2004 Maailman kauppajärjestölle aikomuksestaan muuttaa GATT-sopimuksen liitteenä olevan, yhteisön maataloustuotteiden tariffiluettelon mukaisesti banaaneihin sovellettavia velvoitteita. Neuvottelut alkoivat marraskuussa 2004. AKT-maiden perinteisiä banaanien toimittajia varten käyttöön otetun erityisen tukikehyksen avulla on vuosina 1999-2003 voitu osoittaa tuensaajille 216,18 miljoonaa euroa (51 % tästä on mennyt Leewardsaarille). Kertomuksessa tarkastellaan tarjontaa yhteisön markkinoilla. EU:n kokonaistuotanto on kasvanut 3,5 prosenttia, ja se oli 754 000 tonnia vuonna 2003. Banaanien kulutus on kasvanut yhteisön markkinoilla 5 prosenttia vuosina 1999-2003. AKT-maista peräisin olevien banaanien tuonti on kehittynyt hyvin eri tavoin toimittajamaasta riippuen. Vuosina 1999-2003 tuonti Karibianmeren alueelta on vähentynyt, kun taas tuonti Dominikaanisesta tasavallasta ja Afrikan maista on kasvanut huomattavasti. Uusista jäsenvaltioista tärkein tuoja on Puola. Vihreiden banaanien cif-hinnat (kustannukset, vakuutukset ja rahti tuojamaan rajalla) ovat vuodesta 1999 vuoteen 2003 kasvaneet 8 prosenttia (598 euroa tonnilta vuonna 2003). Suurten keltaisten banaanien hinta oli samaan aikaan Euroopan yhteisön markkinoilla keskimäärin 808 euroa tonnilta.

Viimeisin päivitys 05.06.2008

Top