Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu niiden kauppaa rajoittamalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu niiden kauppaa rajoittamalla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 338/97 – luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaupan valvonta

 • Uhanalaisten lajien yksilöiden tuonti EU:hun edellyttää tuontilupaa sen jäsenvaltion viranomaiselta, johon yksilöt tuodaan, tai tuonti-ilmoituksen esittämistä.
 • Vienti EU:sta edellyttää sen EU-maan viranomaisen myöntämää vientilupaa tai jälleenvientitodistusta, jossa yksilöt ovat.
 • Lajien luokat esitetään asetuksen liitteissä A–D.
 • Liitteessä A lueteltujen lajien, esimerkiksi gepardin, kauppa on kielletty, ja elävien yksilöiden siirrot EU:n sisällä edellyttävät etukäteislupaa.
 • Liitteissä B ja C lueteltujen lajien, kuten kobrien ja mangustien, elävien yksilöiden siirtoihin sovelletaan sääntöjä, jotka koskevat todistuksia sekä eläinten asianmukaista säilytystä ja hoitoa. Liite D kattaa muut elävien eläinten siirrot, kokonaiset nahat ja kasvituotteet.
 • Erityisissä olosuhteissa voidaan asettaa lisärajoituksia, ja EU-mailla voi olla omia, tiukempia sääntöjään.
 • Erityisiä sääntöjä sovelletaan vankeudessa syntyneisiin ja kasvatettuihin yksilöihin, keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin tai yksilöihin, jotka ovat henkilökohtaisessa omistuksessa tai tarkoitettu tutkimuslaitoksiin.

Organisointi ja tiedotus

 • EU-maiden on

  • nimettävä tulliasemat, joissa tarkastuksia suoritetaan
  • nimettävä hallinto- ja tieteelliset viranomaiset, jotka vastaavat asetuksen täytäntöönpanosta
  • seurattava säännösten noudattamista ja määrättävä seuraamuksia niiden rikkomisesta
  • laadittava kertomuksia ja vaihdettava tietoja täytäntöönpanosta ja mahdollisista hylätyistä lupahakemuksista.
 • Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2014 tiedonannon keskustelun käynnistämiseksi EU:n lähestymistavasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan. Tämän jälkeen helmikuussa 2016 komissio julkaisi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevan toimintasuunnitelman.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. kesäkuuta 1997 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (EUVL L 061, 3.3.1997, s. 1–69)

Asetukseen (EY) N:o 338/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1–69)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 792/2012, annettu 23 päivänä elokuuta 2012, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta (EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13–45)

Ks. konsolidoitu toisinto

Neuvoston päätös (EU) 2015/451, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) (EUVL L 75, 19.3.2015, s. 1–3)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/736, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä (EUVL L 117, 8.5.2015, s. 25–44)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: EU:n lähestymistapa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Viimeisin päivitys: 27.07.2017

Top