Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jätteiden siirto EU:ssa ja EU:n ja kolmansien maiden välillä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jätteiden siirto EU:ssa ja EU:n ja kolmansien maiden välillä

Euroopan unionilla (EU) on järjestelmä jätteiden siirron valvomiseksi ja tarkastamiseksi rajojensa sisällä ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maiden kanssa sekä kolmansien maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet Baselin yleissopimuksen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 , annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionilla (EU) on järjestelmä jätteiden siirron valvomiseksi ja tarkastamiseksi rajojensa sisällä ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maiden kanssa sekä kolmansien maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet Baselin yleissopimuksen.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt jätesiirtojen tarkastamisesta ympäristön suojelun parantamiseksi.

Sillä myös sisällytetään EU:n lainsäädäntöön Baselin yleissopimuksen säännökset sekä OECD:n vuoden 2001 päätös hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (hyödyntämisellä tarkoitetaan jätteen prosessoimista uudelleen käytettäväksi tuotteeksi tai muuntamista polttoaineeksi).

AVAINKOHDAT

Lakia sovelletaan jätteiden siirtoihin,

jotka toteutetaan EU-maiden välillä joko kokonaan EU:n alueella tai niin, että jätteet kuljetetaan kolmansien maiden kautta,

joissa jäte tuodaan EU:hun kolmansista maista,

joissa jäte viedään EU:sta kolmansiin maihin,

jotka kulkevat EU:n kautta, kun jätteitä siirretään kolmansista maista tai kolmansiin maihin.

Laki kattaa melkein kaikenlaisen jätteen, lukuun ottamatta radioaktiivista jätettä, alusten toiminnassa syntynyttä jätettä, siirtoja, joiden osalta noudatetaan eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan asetuksen hyväksyntävaatimuksia, tiettyjä siirtoja, jotka tehdään Etelämantereelta sekä sellaisen jätteen tuontia EU:hun, jonka asevoimat tai avustusjärjestöt ovat tuottaneet kriisitilanteiden yhteydessä jne.

Valvontamenettelyt

Jätteiden siirron valvontamenettelyjä on kaksi, ja ne ovat seuraavat:

1.

asetuksen 18 artiklan mukaiset yleiset tietojen antamista koskevat vaatimukset, joita yleensä sovelletaan hyödynnettävien jätteiden siirtoihin, jotka on lueteltu liitteessä III (”vihreän” jäteluettelon vaarattomat jätteet, kuten paperi ja muovi) tai liitteessä IIIA, ja

2.

kirjallinen ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettely, joka käsittää muut jätteiden siirrot, kuten

liitteessä IV luetellut jätteiden siirrot (”keltaisen” jäteluettelon jätteet, joihin kuuluvat sekä vaaralliset että vaarattomat jätteet) tai liitteessä V olevassa 2 kohdassa luetellut jätteet (Euroopan jäteluettelo, esim. kaivostoiminnasta, louhinnasta ja mineraalien fysikaalisesta ja kemiallisesta käsittelystä syntyvät jätteet), ja

huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot, jotka on lueteltu liitteessä III (”vihreän” jäteluettelon jätteet).

Muita säännöksiä

Kaikkien asianomaisten osapuolten on varmistettava, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta kestävällä tavalla noudattaen EU:n ja kansainvälisiä sääntöjä koko siirtomenettelyn ajan ja silloin, kun jätteitä hyödynnetään tai niistä huolehditaan.

Ilmoitusmenettelyssä vaaditaan kirjallinen ennakkohyväksyntä 30 päivän kuluessa niiden maiden toimivaltaisilta viranomaisilta, joita siirto koskee (lähtömaa, kauttakulkumaa ja kohdemaa).

Ilmoituksen tekijällä on velvollisuus ottaa takaisin siirrot, jotka on todettu laittomiksi tai kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen tarkoitetulla tavalla (mukaan luettuna jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen).

Kauppakiellot

Jätteiden vienti kolmansiin maihin huolehtimista varten on kiellettyä lukuun ottamatta vientiä EFTA-maihin, jotka ovat osapuolena Baselin yleissopimuksessa.

(Ihmisten terveydelle ja ympäristölle) vaarallisten jätteiden vienti on kiellettyä lukuun ottamatta vientiä maihin, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä.

Jätteiden tuonti kolmansista maista huolehtimista tai hyödyntämistä varten on kiellettyä lukuun ottamatta tuontia

maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä,

kolmansista maista, jotka ovat osapuolena Baselin yleissopimuksessa,

maista, jotka ovat tehneet kahdenvälisen sopimuksen EU:n tai EU-maiden kanssa, tai

muilta alueilta kriisitilanteiden aikana.

Tarkastusjärjestelmä

Lakia muutettiin vuonna 2014 EU-maiden tarkastusjärjestelmien vahvistamiseksi. Siinä vahvistetaan tarkastusten vähimmäisvaatimukset keskittyen erityisesti ongelmallisiin jätevirtoihin (kuten vaarallinen jäte ja jäte, joka kuljetetaan laittomasti ja sen jälkeen hylätään tai käsitellään epäasianmukaisesti). EU-maiden on laadittava tarkastussuunnitelmat vuoteen 2017 mennessä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 15. heinäkuuta 2006 alkaen.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission jätteiden siirtoja koskevilta verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1013/2006

15.7.2006

-

EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1-98.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 669/2008

19.7.2008

-

EUVL L 188, 16.7.2008, s. 7-15.

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109-154.

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

-

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114-135.

Asetus (EU) N:o 660/2014

17.7.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 135-142.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1013/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUTOKSET LIITTEISIIN

Asetus (EY) N:o 1379/2007 (EUVL L 309, 27.11.2007, s. 7-20).

Asetus (EY) N:o 669/2008 (EUVL L 188, 16.7.2008, s. 7-15).

Asetus (EY) N:o 308/2009 (EUVL L 97, 16.4.2009, s. 8-11).

Asetus (EY) N:o 664/2011 (EUVL L 182, 12.7.2011, s. 2-4).

Asetus (EY) N:o 135/2012 (EUVL L 46, 17.2.2012, s. 30-32).

Asetus (EY) N:o 255/2013 (EUVL L 79, 21.3.2013, s. 19-23).

Asetus (EY) N:o 1234/2014 (EUVL L 332, 19.11.2014, s. 15-17).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 801/2007, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (EUVL L 179, 7.7.2007, s. 6-35).

Viimeisin päivitys 20.04.2015

Top