Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta ja tarkkailu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta ja tarkkailu

Kansanterveyttä uhkaavien riskien minimoimiseksi EU edellyttää ennakkolupaa radioaktiivisen jätteen* siirtoihin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

TIIVISTELMÄ

Kansanterveyttä uhkaavien riskien minimoimiseksi EU edellyttää ennakkolupaa radioaktiivisen jätteen* siirtoihin.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivillä sallitaan käytetyn polttoaineen siirrot EU-maiden välillä jälleenkäsittelyä varten.
  • Direktiivissä edellytetään ennakkolupaa radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen* rajat ylittäviin siirtoihin, jos alkuperämaa tai määrämaa taikka mikä tahansa kauttakulkumaa on EU-maa.
  • Direktiivissä säädetään, että direktiiviä rikkovat radioaktiivisten aineiden siirrot on palautettava alkuperämaahansa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n laajuinen siirtojärjestelmä

Käytössä on pakollinen EU:n laajuinen järjestelmä, joka käyttää valvonnan vakioasiakirjaa.

Jos radioaktiivisen jätteen siirron alkuperä-, määrä- tai kauttakulkumaa on EU-maa, siirrosta on tehtävä ilmoitus asianomaisille kansallisille viranomaisille.

Siirron suorittamiseksi haltijan* on jätettävä lupahakemus alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille.

Siirron vastaanottamiseksi haltijan* on jätettävä lupahakemus määrämaan toimivaltaisille viranomaisille.

Määrämaan ja mahdollisen kauttakulkumaan on ilmoitettava alkuperämaan viranomaisille suostumuksensa, ennen kuin siirto voidaan suorittaa.

Minkä tyyppiset siirrot eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan?

  • Käytöstä poistettujen lähteiden* palautukset radioaktiivisten lähteiden toimittajalle.
  • Eri käyttötarkoitukseen aiottu jälleenkäsitelty radioaktiivinen jäte.
  • Luonnossa esiintyvät radioaktiiviset materiaalit, jotka eivät ole peräisin keinotekoisista lähteistä.

Direktiivissä kielletään radioaktiivisen jätteen vienti

  • Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin Cotonoun sopimuksen mukaisesti,
  • mihin tahansa muuhun EU:n ulkopuoliseen maahan, jolla ei ole valmiuksia käsitellä radioaktiivista jätettä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

25. joulukuuta 2008 alkaen.

Lisätietoja: Radioaktiivisten materiaalien kuljetus.

KESKEISET TERMIT

* Radioaktiivinen jäte - radioaktiivinen materiaali, jolle ei ole suunniteltu mitään jatkokäyttöä.

* Käytetty polttoaine - ydinpolttoaine, joka on säteilytetty reaktorin sydämessä ja pysyvästi poistettu sieltä. Sitä voidaan pitää käyttökelpoisena materiaalina, jota voidaan jälleenkäyttää tai joka voidaan loppusijoittaa.

* Haltija - luonnollinen henkilö tai organisaatio, joka vastaa radioaktiivisen jätteen tai käytetyn polttoaineen siirron suunnittelusta ja jolla on lainsäädännön mukainen vastuu näistä materiaaleista ennen siirtoa.

* Käytöstä poistetut lähteet - lähteet, joita ei enää käytetä tai aiota käyttää sen toiminnan harjoittamiseen, johon lupa on myönnetty.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21-32

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus 2008/956/Euratom, annettu 4 päivänä joulukuuta 2008, kolmansiin maihin suuntautuvaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen vientiin sovellettavista arviointiperusteista (EUVL L 338, 17.12.2008, s. 69-71)

Komission päätös 2008/312/Euratom, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 32-59)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetun neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (COM(2013) 240 final, 25.4.2013)

Viimeisin päivitys: 27.08.2015

Top